Lieferungen - 253327-2020

Submission deadline has been amended by:  313282-2020
02/06/2020    S105

Polen-Limanowa: Busse

2020/S 105-253327

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Limanowa
Postanschrift: ul. Jana Pawła II 9
Ort: Limanowa
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 34-600
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@miasto.limanowa.pl
Telefon: +48 183372054
Fax: +48 183371041
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.miasto.limanowa.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/miasto.limanowa
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 5 ekologicznych autobusów w ramach projektu „Niskoemisyjny Transport Miejski w Limanowej”

Referenznummer der Bekanntmachung: SZP.271.1.10.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34121000 Busse
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6 cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1) Zamówienie realizowane jest przy dofinansowaniu projektu pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 ekologicznych autobusów z silnikiem czterosuwowym, 6 cylindrowym, rzędowym, spełniającym normę czystości spalin minimum EURO 6 (najnowsza obowiązująca na dzień dostawy wersja) – zasilanym olejem napędowym o mocy nie mniejszej niż 210 kW.

3) Autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, tj.: Autobusy winny być wyposażone w urządzenia telematyki transportu, które będą pracować w trybie autonomicznym oraz z uwagi, że Zamawiający przewiduje przeprowadzić kolejne postępowania przetargowe na dostawę systemu SDIP i budowę budynku dworca, od Wykonawcy w ramach udzielonej gwarancji wymaga się:

a) pełnej współpracy dostawca/producent autobusu z dostawcą systemów zakupionych przez Zamawiającego na dzień dostawy autobusów lub w okresie późniejszym (na etapie udzielonej gwarancji) w zakresie zabudowy i integracji urządzeń oraz systemów i ich uruchomienia, które będą pochodzić od firm trzecich;

b) przekazania kompletnej dokumentacji do dostarczonych urządzeń telematyki transportu (przykładowo: system informacji pasażerskiej, infrastruktura informacyjna (SDIP), system nagłośnieniowy MP3 (SDIP); system zliczania pasażerów; lokalny / wewnętrzny monitoring CCTV, itd.), który konieczny będzie do przeprowadzenia integracji z systemem firmy trzeciej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 30/07/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt pn. „Niskoemisyjny transport miejski w Limanowej” w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (RPO, WM), oś priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – spr, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia warunku w przedmiotowym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, tj. posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą starać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które zostały określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ, tj. wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywali lub nadal wykonują, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – jedno zadanie polegające na dostawie autobusów miejskich o łącznej wartości netto (bez podatku VAT) co najmniej 2 000 000,00 PLN.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 12:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem portalu w Urzędzie Miasta Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa, pok. 302, POLSKA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ, przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie do złożenia w terminie 10 dni następujących aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 5 pkt 1) i 8) uPzp, – Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21);

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami;

W szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8);

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (art. 24 ust. 5 pkt 8);

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy (art. 24 ust. 5 pkt 1);

5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – przypadku takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z podstawy wykluczenia Wykonawców określone zostały w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1) i 8) ustawy Pzp.

Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020