Lieferungen - 253332-2022

Ongereviseerde computervertaling

13/05/2022    S93

Duitsland-Duisburg: Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn

2022/S 093-253332

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Duisburger Verkehrsgesellschaft AG
Postadres: Bungertstr. 27
Plaats: Duisburg
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Postcode: 47053
Land: Duitsland
E-mail: schuster@dvv.de
Telefoon: +49 2036042268
Fax: +49 2036044902268
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.dvg-duisburg.de
Adres van het kopersprofiel: http://einkaufsportal.duisburg.de
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YRTYDFL/documents
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.vergabe.metropoleruhr.de/VMPSatellite/notice/CXS0YRTYDFL
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Öffentlicher Personalverkehr
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Städtische ÖPNV-Dienste

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2022-56: DVG-materiaal — vernieuwing van burgemeester Karl-Lehrenzug

Referentienummer: 2022-0253
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34946100 Bouwmateriaal voor aanleg van spoorlijn
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Met financiële steun van de federale regering en de deelstaat Noordrijn-Westfalen is Duisburger Verkehrsgebeit AG voornemens de operationele uitrusting van tramlijn 901 Nord in Duisburg Ruhrort te vernieuwen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34941200 Spoorrails
34946000 Materialen en benodigdheden voor aanleg van spoorlijn
45234116 Leggen van sporen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEA12 Duisburg, Kreisfreie Stadt
Voornaamste plaats van uitvoering:

Karl-Lehr-brug 47059 Duisburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De aanbesteding omvat de levering van de sporen en de bijbehorende bevestigingsapparatuur.

De precieze omvang van de leveringen zal pas door de aanbestedende dienst (WG) worden bepaald nadat de plannen voor de opsplitsing van de spoorwegen zijn afgerond. De volgende waarden zijn ongeveer:

? Spoorwijdte 1,030 m 60 (Ri60N)

? Spoorprofiel van 220 m 59R2 (Ri59N)

? 280 stukken voorgespannen beton SBS 1500 voor groefrails

? 8 delen van spoorafzuigapparatuur (SAV)

? 10 doosjes voor de uitwatering van sporen

? 8 delen van zijkastjes

Bij het opstellen van de „rail split plans” en bij de daaropvolgende fabricageprocessen moet rekening worden gehouden met de door Duisburger Verkehrsgewijze AG uitgevoerde studie van het huidige wiel — rail — dwarsdoorsnede.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/03/2023
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Bij de indiening van een inschrijving moet de inschrijver verschillende verklaringen en documenten overleggen, waaronder:

Verklaring dat er geen uitsluitingsgronden zijn, met name op grond van de artikelen 123 en 124 GWB — Formulier F2;

Groepsverklaring — Formulier VHB234 (indien van toepassing)

3. Lijst van uitbestedende diensten formulier VH233 (indien van toepassing).

3a. Verbintenisbrief — Formulier VHB236 (indien van toepassing)

3b. Verbintenisbrief van onderaannemers of kredietverstrekkers van geschiktheid, voor zover een inschrijver of een lid van een consortium een beroep doet op de deskundigheid en capaciteit van onderaannemers of kredietverstrekkers op geschiktheid — formulier VHB235 (indien van toepassing).

4. Verklaring tegen terrorisme — Formulier F4

5. Eigen verklaring van RUS-sancties — Formulier F9

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bij de indiening van een inschrijving moet de inschrijver verschillende verklaringen en documenten overleggen, waaronder:

Verklaring betreffende de totale omzet (netto) over de laatste drie afgesloten boekjaren — Formulier F3

7. Bewijs dat de inschrijver naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen en wettelijke socialezekerheidsbijdragen — Formulier F3

8. Prijsclausule VHB 225

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Bij de indiening van een inschrijving moet de inschrijver verschillende verklaringen en documenten overleggen, waaronder:

9. Bewijs van uitoefening van het beroep — Formulier F3

10. Bewijs van inschrijving bij de vereniging van wettelijke aansprakelijkheid van werkgevers — Formulier F3

11. Bewijs van gemiddelde jaarlijkse werknemers — Formulier F3

12. De inschrijver moet aantonen dat hij in staat is de taken waarop deze aanbesteding betrekking heeft, uit te voeren aan de hand van vergelijkbare referentiemaatregelen uit de laatste vijf kalenderjaren vóór de uiterste datum voor de indiening van offertes.

Een verwijzing naar het

— Levering van spoorlijnen Profil 60R2/59R2,

— Levering van spoorafzuigapparatuur profiel 60R2 (zie schakelstructuren),

— Levering van betonnen dwarsliggers (ook voor productie als Dresdnerbovenbouw).

De bovengenoemde prestatiekenmerken kunnen worden aangetoond aan de hand van een of meer referentieprojecten.

Voor elk referentieproject wordt de volgende informatie verstrekt:

— Naam en adres van de aanbestedende dienst,

Contactpersoon bij de aanbestedende dienst (naam, adres, telefoonnummer);

— Eventuele referentiebrief van de aanbestedende dienst;

— Omvang van de contracten (facultatief),

— Uitvoeringstermijn

— Datum van aanvaarding, en

Beschrijving van de actie

13. Bewijs van certificering:

(1) Bewijs van de productie van groeven in een fabriek van DB AG met de volgende gegevens:

overeenkomstige productieprocessen

(2) DIN EN ISO 9001 (of gelijkwaardig)

Eventuele minimumeisen:

Als bewijs van bovenstaande ervaring moet de inschrijver de volgende referenties verstrekken:

Een verwijzing naar het

— Levering van spoorlijnen Profil 60R2/59R2,

— Levering van spoorafzuigapparatuur profiel 60R2 (zie schakelstructuren),

— Levering van betonnen dwarsliggers (ook voor productie als Dresdnerbovenbouw).

De bovengenoemde prestatiekenmerken kunnen worden aangetoond aan de hand van een of meer referentieprojecten.

Voor elk referentieproject wordt de volgende informatie verstrekt:

— Naam en adres van de aanbestedende dienst,

Contactpersoon bij de aanbestedende dienst (naam, adres, telefoonnummer);

— Eventuele referentiebrief van de aanbestedende dienst;

— Omvang van de contracten (facultatief),

— Uitvoeringstermijn

— Datum van aanvaarding, en

Beschrijving van de actie

13. Bewijs van certificering:

(1) Bewijs van de productie van groeven in een fabriek van DB AG met de volgende gegevens:

overeenkomstige productieprocessen

(2) DIN EN ISO 9001 (of gelijkwaardig)

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/08/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/06/2022
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De aanbestedingsdocumenten worden alleen elektronisch ingediend op de markt voor overheidsopdrachten van Metropole Ruhr op https://www.vergabe.metropoleruhr.de ter beschikking gesteld. Vragen over de procedure en alle communicatie tussen de partijen en de aanbestedende dienst zullen uitsluitend via het bovengenoemde aanbestedingsportaal worden beantwoord. Het is derhalve in het belang van de belanghebbende partijen om de voor hen bestemde mailboxen regelmatig te controleren op nieuwe informatie van de aanbestedende dienst.

Kennisgeving ID: CXS0YRTYDFL

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 2211472889
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 2211472889
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De termijnen voor het instellen van beroep en klachten zijn vastgelegd in de artikelen 134, 135 en 160 GWB. Indien meer dan 15 kalenderdagen zijn verstreken na ontvangst van de kennisgeving door de aanbestedende dienst van zijn voornemen om geen gevolg te geven aan een klacht, is het beroep niet-ontvankelijk. Op beroepen zijn onder meer de volgende regels van de GWB van toepassing: § § 134, 135 EN 160 GWB.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vergabekammer Rheinland
Postadres: Zeughausstraße 2-10
Plaats: Köln
Postcode: 50667
Land: Duitsland
E-mail: VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Telefoon: +49 2211473045
Fax: +49 2211472889
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/05/2022