Lieferungen - 253336-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Markierungstonnen

2022/S 093-253336

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
Postanschrift: ul. Żelazna 59 A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 00-848
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Zofia Żbikowska
E-Mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl
Telefon: +48 221123877
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://warszawa.wody.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.wody.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa osoba prawna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy

Referenznummer der Bekanntmachung: WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34515100 Markierungstonnen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34928430 Wegeleuchten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”.

W zakres zamówienia wchodzi dostawa pław czerwonych i zielonych, znaków brzegowych oraz montaż znaków brzegowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. Rysunki poglądowe pław oraz znaków żeglugowych znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ „Rysunki”.

Pławy oraz znaki brzegowe muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 2 do SWZ), z rysunkami (Załącznik nr 8 do SWZ) i wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin wykonania / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 212 900.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w pkt 15 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym przewidzianą możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zawarto we wzorze umowy, będącym załącznikiem do SWZ. Umowa zostanie zawarta według wyżej wymienionego wzoru umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie elektronicznej i w związku z powyższym Zamawiający korzystając z powyższego uprawnienia skrócił termin składania ofert, wyznaczając pełne 31 dni, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. UE.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 02/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) i w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022).

VI. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. składany wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

d) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (Zał. nr 5 do SWZ),

e) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. (...) - Dz. U. 2022, poz. 835 oraz art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. (...) - Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022 (Zał. nr 9 do SWZ).

VII. W związku z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jest podana w pkt 4.7 SWZ.

VIII. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022