Lieferungen - 253336-2022

13/05/2022    S93

Polska-Warszawa: Boje sygnalizacyjne

2022/S 093-253336

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13 B, 03-194 Warszawa
Adres pocztowy: ul. Żelazna 59 A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL91 Warszawski stołeczny
Kod pocztowy: 00-848
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Zofia Żbikowska
E-mail: zofia.zbikowska@wody.gov.pl
Tel.: +48 221123877
Adresy internetowe:
Główny adres: http://warszawa.wody.gov.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.wody.gov.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.wody.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa osoba prawna
I.5)Główny przedmiot działalności
Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy

Numer referencyjny: WA.ROZ.2810.26.2022/ZZW
II.1.2)Główny kod CPV
34515100 Boje sygnalizacyjne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928430 Znaki nawigacyjne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Dostawa i montaż oznakowania szlaku żeglownego na terenie m. st. Warszawy”.

W zakres zamówienia wchodzi dostawa pław czerwonych i zielonych, znaków brzegowych oraz montaż znaków brzegowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”. Rysunki poglądowe pław oraz znaków żeglugowych znajdują się w Załączniku nr 8 do SWZ „Rysunki”.

Pławy oraz znaki brzegowe muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 212, poz. 2072) oraz muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” (Załącznik nr 2 do SWZ), z rysunkami (Załącznik nr 8 do SWZ) i wzorem umowy (Załącznik nr 6 do SWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin wykonania / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 212 900.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert, opisanych w pkt 15 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w tym przewidzianą możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zawarto we wzorze umowy, będącym załącznikiem do SWZ. Umowa zostanie zawarta według wyżej wymienionego wzoru umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert o 5 dni krótszy niż określony w art. 138 ust. 1 ustawy Pzp, jeśli składanie ofert odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w sposób określony w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp.

Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się w całości przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, w formie elektronicznej i w związku z powyższym Zamawiający korzystając z powyższego uprawnienia skrócił termin składania ofert, wyznaczając pełne 31 dni, licząc od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U. UE.

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 10/06/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą platformy. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na platformie informację z otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, klauzulę informacyjną z art. 13 RODO, dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podstawy wykluczenia, wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, w tym wymaganych w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, wykaz wymaganych załączników składanych wraz z ofertą, wzór umowy oraz pozostałe informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dokument zamówienia – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ).

II. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ustawy Pzp: najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.

III. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.

IV. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

V. Podstawy wykluczenia: z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz w okolicznościach wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835) i w art. 5k ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022).

VI. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące podmiotowe środki dowodowe:

1. składany wraz z ofertą – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), aktualny na dzień składania ofert, celem tymczasowego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania;

2. na wezwanie Zamawiającego (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona), aktualne na dzień złożenia, podmiotowe środki dowodowe:

a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,

b) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

c) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

d) oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę (Zał. nr 5 do SWZ),

e) oświadczenie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13.04.2022 r. (...) - Dz. U. 2022, poz. 835 oraz art. 5k ust. 1 Rozp. Rady (UE) 2022/576 z 8.04.2022 r. (...) - Dz. Urz. UE nr L 111/1 z 8.4.2022 (Zał. nr 9 do SWZ).

VII. W związku z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jest podana w pkt 4.7 SWZ.

VIII. Zamawiający, działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. W przypadku unieważnienia na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej są regulowane przepisami działu IX ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminach, określonych w art. 515:

1. Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust.1 i 2 wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022