Lieferungen - 253390-2020

Submission deadline has been amended by:  276580-2020
02/06/2020    S105

Polen-Bystra: Medizinische Geräte

2020/S 105-253390

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Postanschrift: ul. J. Fałata 2
Ort: Bystra
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-360
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Kacprzak
E-Mail: zp@szpitalbystra.pl
Telefon: +48 334991810
Fax: +48 334991810

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.szpitalbystra.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalbystra.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitalbystra.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Referenznummer der Bekanntmachung: 60/EZP/380/EAE/25/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39130000 Büromöbel
30200000 Computeranlagen und Zubehör
33192000 Möbel für ärztliche Zwecke
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO WS na lata 2014–2020: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Bystrej.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wymagania dotyczące wadium, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium zostały szczegółowo określone w rozdziale 14 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W zakresie warunku zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunku dysponowania zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego, w tym między innymi elektryczne łóżka szpitalne oraz kardiomonitory – o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa wyposażenia technologicznego oddziału szpitalnego, w tym między innymi meble technologiczne oraz urządzenia technologiczne, w tym meble biurowe – o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona) (wzór wykazu dostaw stanowi złącznik nr 5 do SIWZ).

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zostały określone w paragrafie 8 pkt 1, 2 umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Publiczne otwarcie odbędzie się w budynku administracji szpitala, w biurze inspektora ds. zamówień publicznych na terenie siedziby Zamawiającego pod adresem: 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, POLSKA, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełnienia warunku odnośnie do przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży dokumenty: oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 12 ppkt 2 SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego formularz stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. Sposób i forma złożenia dok. JEDZ zostały określone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt 3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla wszystkich osób podpisujących ofertę lub oświadczenia albo poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające prawo do reprezentowania bądź działania w odpowiednim zakresie – jeżeli prawa tego nie można ustalić na podstawie informacji ujawnionych w ogólnie dostępnych rejestrach publicznych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość ,że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa inny odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy (zmieniony rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Informacje dotyczące sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, formy dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami zostały określone w rozdz. 13 SIWZ. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2, POLSKA. Klauzula informacyjna została zawarta w rozdz. 26 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020