Lieferungen - 253390-2020

Submission deadline has been amended by:  276580-2020
02/06/2020    S105

Polen-Bystra: Medizinische Geräte

2020/S 105-253390

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii
Postanschrift: ul. J. Fałata 2
Ort: Bystra
NUTS-Code: PL225 Bielski
Postleitzahl: 43-360
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Danuta Kacprzak
E-Mail: zp@szpitalbystra.pl
Telefon: +48 334991810
Fax: +48 334991810
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.szpitalbystra.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.szpitalbystra.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.szpitalbystra.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sprzętu medycznego oraz wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Referenznummer der Bekanntmachung: 60/EZP/380/EAE/25/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
39130000 Büromöbel
30200000 Computeranlagen und Zubehör
33192000 Möbel für ärztliche Zwecke
33191000 Sterilisierungs-, Desinfektions- und Reinigungsausrüstung
32000000 Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL225 Bielski
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia jest siedziba Zamawiającego, tj. Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej, ul. J. Fałata 2, 43-360 Bystra, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego oraz innego wyposażenia technologicznego dla Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje urządzenia wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 (wyposażenie medyczne) oraz załączniku nr 2.2 (wyposażenie technologiczne) do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz posiadające właściwości i spełniające co najmniej wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia określone w załączniku nr 3 do SIWZ.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie, zmontowanie, zainstalowanie i uruchomienie zamówionego wyposażenia, a także przeszkolenie wskazanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie prawidłowej obsługi i właściwej eksploatacji wyposażenia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPO WS na lata 2014–2020: Optymalizacja zabezpieczenia prognozowanych potrzeb na świadczenia hospitalizacyjne w zakresie chorób układu oddechowego w województwie śląskim poprzez przebudowę, modernizację oraz doposażenie kompleksu budynków na potrzeby oddziałów pulmonologicznych z pododdziałem chemioterapii nowotworów Centrum Pulmonologii Torakochirurgii w Bystrej.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

Wymagania dotyczące wadium, zasady wnoszenia, zwrotu i zatrzymania wadium zostały szczegółowo określone w rozdziale 14 SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W zakresie warunku zdolności do prowadzenia działalności zawodowej, Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

— jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000 PLN.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W zakresie warunku dysponowania zdolnością techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca potwierdził, że:

wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa sprzętu medycznego, w tym między innymi elektryczne łóżka szpitalne oraz kardiomonitory – o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN brutto,

— dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa wyposażenia technologicznego oddziału szpitalnego, w tym między innymi meble technologiczne oraz urządzenia technologiczne, w tym meble biurowe – o wartości nie mniejszej niż 1 500 000 PLN brutto.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:

— wykazu dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączonymi dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane; jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy (dokument spełniający wymogi określone w SIWZ składa przed udzieleniem zamówienia na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona) (wzór wykazu dostaw stanowi złącznik nr 5 do SIWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zostały określone w paragrafie 8 pkt 1, 2 umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 13/08/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Publiczne otwarcie odbędzie się w budynku administracji szpitala, w biurze inspektora ds. zamówień publicznych na terenie siedziby Zamawiającego pod adresem: 43-360 Bystra, ul. J. Fałata 2, POLSKA, Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Na potwierdzenie spełnienia warunku odnośnie do przedmiotu zamówienia Wykonawca złoży dokumenty: oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 12 ppkt 2 SIWZ. Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), którego formularz stanowiący zał. nr 4 do SIWZ. Sposób i forma złożenia dok. JEDZ zostały określone w SIWZ. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumenty, o których mowa w rozdz. 12 pkt 3. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla wszystkich osób podpisujących ofertę lub oświadczenia albo poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające prawo do reprezentowania bądź działania w odpowiednim zakresie – jeżeli prawa tego nie można ustalić na podstawie informacji ujawnionych w ogólnie dostępnych rejestrach publicznych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający przewiduje możliwość ,że w niniejszym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa inny odpowiedni dokument lub dokumenty, zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający do Wykonawcy (zmieniony rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Informacje dotyczące sposobu porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcami, przekazywania ofert, oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, formy dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumienia się z Wykonawcami zostały określone w rozdz. 13 SIWZ. Administratorem danych osobowych przekazanych Zamawiającemu jest Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej z siedzibą w Bystrej (43-360) przy ul. J. Fałata 2, POLSKA. Klauzula informacyjna została zawarta w rozdz. 26 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020