Lieferungen - 253435-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Middelburg: Boten voor bijzondere doeleinden

2020/S 105-253435

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Waterschap Scheldestromen
Nationaal identificatienummer: 51640813
Postadres: Kanaalweg 1
Plaats: Middelburg
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4337 PA
Land: Nederland
Contactpersoon: Marty den Dekker
E-mail: marty.dendekker@scheldestromen.nl
Telefoon: +31 653158999

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scheldestromen.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=147190

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=147190
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouwen en leveren van een peilvaartuig

Referentienummer: PRJ 1338
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34521000 Boten voor bijzondere doeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze tender betreft de Europese openbare aanbesteding voor het bouwen en leveren van een peilvaartuig voor waterschap Scheldestromen, hierna te noemen de aanbestedende dienst.

Voor meer informatie over de aanbestedende dienst willen wij u verwijzen naar: www.scheldestromen.nl

Beschrijving en doel van de aanbesteding.

Voor het uitvoeren van één van de taken van het waterschap is het noodzakelijk het bestaande peilvaartuig te vervangen door een nieuw peilvaartuig. Voor dit nieuwe peilvaartuig is er een ontwerp gemaakt, waarin de nieuwe eisen en wensen zijn meegenomen. Het aangepaste ontwerp voor het peilvaartuig is gemaakt door Wijk Yacht Creation bv.

Met deze aanbesteding wil het waterschap het nieuwe peilvaartuig laten bouwen en leveren, dit op één lijn met het gemaakte ontwerp en de gestelde randvoorwaarden en eisen.

De volgende randvoorwaarden zijn toepassing:

het peilvaartuig dient uiterlijk 1.10.2021 opgeleverd te zijn.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34521000 Boten voor bijzondere doeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Provincie Zeeland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Voor het uitvoeren van één van de taken van het waterschap is het noodzakelijk het bestaande peilvaartuig te vervangen door een nieuw peilvaartuig. Voor dit nieuwe peilvaartuig is er een ontwerp gemaakt, waarin de nieuwe eisen en wensen zijn meegenomen. Het ontwerp voor het peilvaartuig is gemaakt door Wijk Yacht Creation bv.

Met deze aanbesteding wil het waterschap het nieuwe peilvaartuig laten bouwen en leveren, dit op één lijn met het gemaakte ontwerp en de gestelde randvoorwaarden en eisen. Voor het uitvoeren van deze opdracht wordt een Europese openbare aanbestedingsprocedure gevolgd.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 13/10/2020
Einde: 01/10/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Hier wordt verwezen naar de aanbestedingsleidraad, specifiek hoofdstuk 3, blz. 21 tot en met 24.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie hiervoor bijlage 3 en 4 met daarin opgenomen de algemene en technische eisen.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/09/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Middelburg, digitale kluis.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zie Hoofdstuk 5.1 vanuit de aanbestedingleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
Telefoon: +31 883616161
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Vanaf de datum van verzending van de gunningsbeslissing wordt, voor de overeenkomst wordt gesloten, een wachttijd van twintig kalenderdagen in acht genomen. De twintig kalenderdagen betreft een fatale termijn. Inschrijvers kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen de gunnings- en afwijzingsvoornemens door het uitbrengen van een dagvaarding een kort geding aanhangig te maken bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda binnen twintig dagen na de verzenddatum van het schriftelijk bericht over de gunningsbeslissing.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Postadres: Stationslaan 10
Plaats: Breda
Postcode: 4815 GW
Land: Nederland
Telefoon: +31 883616161
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2020