Lieferungen - 253449-2022

13/05/2022    S93

Polska-Poznań: Stacje robocze

2022/S 093-253449

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Trójpole 21
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61 - 693
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Pewińska
E-mail: przetargi2@poznan.sa.gov.pl
Tel.: +48 618274555
Faks: +48 618274582
Adresy internetowe:
Główny adres: https://poznan.sa.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.ms.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Sąd
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: sądownictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej

Numer referencyjny: ZP-373-05/2022
II.1.2)Główny kod CPV
30214000 Stacje robocze
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Zakup komputerów i monitorów dla sądów apelacji poznańskiej wraz z zapewnieniem usług gwarancyjnych. Cz.1: Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy, w ilości 440 sztuk, prawo opcji 440 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Cz.2: Komputer typ 2 -2022/2 –ponadstandardowy, w ilości 10 sztuk, prawo opcji 10 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Cz.3: Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali, w ilości 426 sztuk, prawo opcji 426 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny.Cz.4: Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali, w ilości 9 sztuk, prawo opcji 9 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję,o której mowa w art.441 Pzp.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 4
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1: Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy, w ilości 440 sztuk, prawo opcji 440 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Obudowa beznarzędziowa / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Dysk beznarzędziowy / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Nagrywarka DVD-RW / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Zasilacz / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Erase disk - Oprogramowanie BIOS / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność zasilacza / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: System diagnostyczny / Waga: 1
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 1 - Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy – w ilości 440 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą, uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp.Wadium Część 1 w wysokości: 48.000,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ. Przewidziana jest demonstracja zaoferowanego komputera zgodnie z zał. 8 do SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 - Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30214000 Stacje robocze
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Komputer typ 2 -2022/2 –ponadstandardowy, w ilości 10 sztuk, prawo opcji 10 sztuk, gwarancja min 5 lat – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Obudowa beznarzędziowa / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Nvme dysk beznarzędziowy / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Karta grafiki / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Czytnik kart procesorowych / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Obsługa RAID / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Sprawność zasilacza / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: System diagnostyczny / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Erase disk - Oprogramowanie BIOS / Waga: 3
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja / Waga: 20
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 2 - Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy – w ilości 10 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 2 w wysokości: 1.800,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3: Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali, w ilości 426 sztuk, prawo opcji 426 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony termin gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane głośniki / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wieszak na komputer MiniPC / Waga: 15
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 3 - Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali – w ilości 426 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 3 w wysokości: 11.000,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4: Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30231300 Monitory ekranowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41 Wielkopolskie
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren apelacji poznańskiej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali, w ilości 9 sztuk, prawo opcji 9 sztuk, gwarancja min 3 lata – parametr punktowany w kryteriach oceny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ. Ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części wraz z adresami dostaw wskazano w Liście dostaw stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje opcję, o której mowa w artykule 441 Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Przedłużony termin gwarancji / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wbudowane głośniki / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wieszak na komputer MiniPC / Waga: 15
Cena - Waga: 55
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1) Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, a Wykonawca wyraża na powyższe zgodę. Podstawą uruchomienia zamówienia w zakresie prawa opcji będą realne potrzeby jednostek sądownictwa oraz zagwarantowane środki finansowe.

2) Zamawiający zastrzega, iż część zamówienia określona jako prawo opcji jest uprawnieniem, a nie zobowiązaniem Zamawiającego. Realizacja prawa opcji może, ale nie musi nastąpić, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i na skutek jego dyspozycji w tym zakresie. Brak realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji nie będzie rodzić żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego

3) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji jednokrotnie lub wielokrotnie, na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa w zakresie:

a) Część 4 - Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali – w ilości 9 szt.

4) Dostawa urządzeń w ramach prawa opcji będzie realizowana do jednostek sądownictwa z terenu apelacji poznańskiej, przy czym Zamawiający wskaże ilość i miejsce dostaw.

5) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji zgodnie z zawartą umową, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 roku. Po upływie ww. terminu prawo opcji wygasa.

6) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu umowy objętego prawem opcji, jak i zmiany umowy w zakresie realizacji prawa opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem pkt. 7 i 8. Cena jednostkowa podczas realizacji prawa opcji będzie taka sama jak przy realizacji zamówienia podstawowego.

7) Termin dostawy przedmiotu zamówienia w ramach prawa opcji – zgodnie z oświadczeniem Wykonawcy złożonym na formularzu ofertowym w terminie: maksymalnie do 60 dni kalendarzowych.

Termin dostawy liczony będzie od powiadomienia Wykonawcy o uruchomieniu prawa opcji przez Zamawiającego, zgodnie z pkt. 8.

8) Zamawiający zobowiązuje się do powiadomienia Wykonawcy o realizacji prawa opcji – wzór powiadomienia stanowi Złącznik nr 5 do wzoru umowy drogą mailową na adres Wykonawcy.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastosuje tzw. procedurę odwróconą uregulowaną wart. 139 ust. 1 Pzp. Wadium Część 4 w wysokości: 340,00PLN. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 5 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

- Dot. części 1 (Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 950 000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 2 (Komputer typ 2 -2022/2 -ponadstandardowy)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 3 (Monitor typ 2 -2022/2 - do 24 cali)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 230 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy zł 00/100) brutto;

- Dot. części 4 (Monitor typ 4 -WERSJA 1 -2022/2 - do 27 cali)

wykonał co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł 00/100) brutto;

Przez sprzęt komputerowy Zamawiający rozumie stacje robocze lub monitory lub laptopy lub serwery lub przełączniki sieciowe lub tablety.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy Pzp wezwie za pomocą Systemu Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których te dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– oświadczenie Wykonawcy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziałuw postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

JEDZ sporządza się zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 05 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016 str. 16).

Wykonawca wypełnia JEDZ w następujących częściach: II; III sekcja: A, B, C, D; IV; VI.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja JEDZ. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji "alfa" w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV JEDZ, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ.

Instrukcja wypełniania JEDZ dostępna jest na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/45557/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja-2021.01.20.pdf

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie JEDZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

b) Wykonawca, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia, – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ - jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp;

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy są zawarte we wzorze umowy stanowiącym: załącznik nr 6 do SWZ.

Zamawiający przewiduje zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert zostanie dokonane poprzez rozszyfrowanie ofert złożonych za pośrednictwem Systemu SMARTPzp dostępnego pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

- cz. 1 - Demonstracja komputera, o której mowa w pkt. 3.1.6 SWZ odbędzie się w lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań bezpośrednio po otwarciu ofert.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Część 1-Komputer typ 1 -2022/2 -standardowy w celu przeprowadzenia przez Wykonawcę demonstracji zaoferowanego w ofercie komputera, o której mowa w pkt.3.1.6 SWZ do dnia 13.06.2022 r. do godz. 10:00 Wykonawca musi dostarczyć do lokalizacji Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań komputer z zainstalowaną zaoferowaną wersją systemu operacyjnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: w art. 108 ust. 1 pkt. 1 – 6 Pzp; w art. 109 ust. 1 Pzp pkt., pkt 4 Pzp.; w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835); w art. 5k ust. 1 rozporządzenia rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/20147 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniem Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE L 229 z 31.07.2014 str. 1 z p. zm.). W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz oświadczenie wg załącznika nr 10 do SWZ. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, na podstawie art. 126 ust. 1 Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

a)Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r.poz1076 z p.zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

c)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

d)Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

e)Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

f)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.g)Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w wstępnym oświadczeniu w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania-art.7 ust. 1 oraz art.5k.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy Pzp przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/05/2022