Lieferungen - 253547-2020

02/06/2020    S105

România-Galați: Echipamente medicale

2020/S 105-253547

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galați
Număr naţional de înregistrare: 3347072
Adresă: Str. Traian nr. 393
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800179
Țară: România
Persoană de contact: Lucian Poalelungi
E-mail: administrativ@sbigl.ro
Telefon: +40 0236334022/+40 0236334032
Fax: +40 0236467752/ +40 0236410018

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.sbigl.ro/

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Contract achiziție echipamente medicale

Număr de referinţă: 2146/06.03.2020
II.1.2)Cod CPV principal
33100000 Echipamente medicale
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Valoare totala estimata: 3 348 739,50 RON fara TVA.

— Dermatoscop wirless cu baza de date: 144 537,82 – valoare (lei) fara TVA;

Aparat de Microscopie Confocala in vivo1: 117 647,06 – valoare (lei) fara TVA;

Dermoscan Total Body 153 781,51 valoare (lei) fara TVA;

Aparat radiologie 1 932 773,11 valoare (lei) fara TVA.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 19.

Autoritatea cotractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare care au fost adresate in termenul prevazut, in anuntul de participare, in a 10-a zi inainte de termenul-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de calificari /informatii suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit, invocat mai sus.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 153 780.00 RON
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat radiologie

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33111000 Aparate de radiologie
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dermatoscop wirless cu baza de date

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Dermoscan Total Body

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Aparat de microscopie confocală in vivo

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
33100000 Echipamente medicale
51410000 Servicii de instalare de echipament medical
80511000 Servicii de formare a angajaţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Locul principal de executare:

Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Cuv. Parascheva” Galati, Str. Traian nr. 393.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.6)Informații despre licitația electronică
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 050-117971
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 4920
Lot nr.: 3
Titlu:

Dermoscan Total Body

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: S.C. Elmed MedicalS.R.L.
Număr naţional de înregistrare: RO 11017750
Adresă: Str. Constantin Dobrogeanu-Gherea nr. 30
Localitate: Târgu-Mureș
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540353
Țară: România
E-mail: achizitii@elmed.ro
Telefon: +40 265261721
Fax: +40 265262953

Adresă internet: www.elmed.ro

Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 153 781.51 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 153 780.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Adresă internet: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020