Lieferungen - 253557-2022

13/05/2022    S93

Česko-Plzeň: Bezpečnostní kamery

2022/S 093-253557

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Statutární město Plzeň zastoupené SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
Národní identifikační číslo: 00075370
Poštovní adresa: náměstí Republiky 1
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 306 32
Země: Česko
Kontaktní osoba: Yvetta Borská
E-mail: borska@plzen.eu
Tel.: +420 378037118
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Další informace lze získat na jiné adrese:
Úřední název: SPRÁVA VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace
Národní identifikační číslo: 40526551
Poštovní adresa: Klatovská tř. 10 a 12
Obec: Plzeň
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
PSČ: 301 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Yvetta Borská
E-mail: borska@plzen.eu
Tel.: +420 378037118
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.plzen.eu
Adresa profilu zadavatele: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilPlzen
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň

Spisové číslo: 468-49/70/2022
II.1.2)Hlavní kód CPV
35125300 Bezpečnostní kamery
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti:

1. Instalace kamer

2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů

3. Integrace do Městského kamerového systému v Plzni a zprovoznění kamer.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 8 500 000.00 CZK
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
35125300 Bezpečnostní kamery
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ032 Plzeňský kraj
Hlavní místo dodání nebo plnění:

město Plzeň

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je realizace akce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření MKS Plzeň“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Tato akce zahrnuje zejména tyto dílčí činnosti:

1. Instalace kamer

2. Vybudování příslušných přenosových a napájecích tras a rozvodů

3. Integrace do Městského kamerového systému v Plzni a zprovoznění kamer.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 500 000.00 CZK
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Začátek: 01/07/2022
Konec: 30/11/2023
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Dle § 77, odst. 1 zákona ve vztahu k České republice: výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dle § 77, odst. 2 zákona: doklad, že je dodavatel oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, nebo předloží jiný rovnocenný doklad

Konkrétní živnostenská oprávnění požadovaná zadavatelem:

1) Projektová činnost ve výstavbě

2) Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

3) Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení

4) Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona: Seznam alespoň 2 významných dodávek v oboru výstavby a aplikace digitálního kamerového systému, instalovaného ve venkovním prostředí monitorujícího zastavěnou část území, se zaměřením na přenos, zobrazení a ukládání obrazových dat, s více jak 5ti kamerami zapojenými do systému a minimálně jedním ovládacím pracovištěm, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele. Za relevantní budou považovány pouze dodávky v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč bez DPH pro každou jednotlivou dodávku.

Dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona: Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadované dodávce, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávku poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů:

• Platný doklad o způsobilosti práce na kamerových systémech s technologií výrobce, jehož kamery dodavatel nabídne pro plnění předmětu zakázky, vydaný výrobcem těchto kamer nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

• Platný doklad o způsobilosti práce jmenovitě s řídícím programem BVMS v.11 vydaný výrobcem Bosch nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

Minimální úroveň případně požadovaných standardů:

Dle § 79, odst. 2, písm. b) zákona: Seznam alespoň 2 významných dodávek v oboru výstavby a aplikace digitálního kamerového systému, instalovaného ve venkovním prostředí monitorujícího zastavěnou část území, se zaměřením na přenos, zobrazení a ukládání obrazových dat, s více jak 5ti kamerami zapojenými do systému a minimálně jedním ovládacím pracovištěm, realizovaných za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich realizace a identifikace objednatele. Za relevantní budou považovány pouze dodávky v rozsahu nejméně 1.000.000,- Kč bez DPH pro každou jednotlivou dodávku.

Dle § 79, odst. 2, písm. d) zákona: Osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vztahující se k požadované dodávce, a to jak ve vztahu k fyzickým osobám, které mohou dodávku poskytovat, tak ve vztahu k jejich vedoucím pracovníkům.

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením následujících dokladů:

• Platný doklad o způsobilosti práce na kamerových systémech s technologií výrobce, jehož kamery dodavatel nabídne pro plnění předmětu zakázky, vydaný výrobcem těchto kamer nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

• Platný doklad o způsobilosti práce jmenovitě s řídícím programem BVMS v.11 vydaný výrobcem Bosch nebo jeho výhradním zástupcem v České republice nebo v členském státě Evropské unie a ostatních státech, které mají s Českou republikou či Evropskou unií uzavřenu mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelů z těchto států k zadávané veřejné zakázce - účastník doloží prostou kopii osvědčení v českém jazyce vystaveného na účastníka.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 4 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 09/06/2022
Místní čas: 09:30
Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadavatel požaduje zachování plné kompatibility se stávajícím městským kamerovým systémem v Plzni po stránce technologického i programového vybavení. Komponenty, především kamery a převodníky dat použité pro plnění předmětu zakázky, musí umožňovat plnohodnotnou spolupráci s instalovaným řídícím programem „BVMS v. 11“ stávajícího městského kamerového systému v Plzni z hlediska obsluhy systému, programování nabízených komponentů, parametrizace a konfigurace inteligentních funkcí kamer a upgrade firmware těchto komponentů při změně verze uvedeného řídícího programu.

Kamery budou v modulovém provedení, které umožňuje v případě potřeby servisního zásahu jednoduchou výměnu pouze konkrétních částí kamery.

V rámci ověření skutečnosti, zda nabídky účastníků splňují parametry požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, si zadavatel vyhrazuje právo vyzvat účastníka, jehož nabídka byla rozhodnutím zadavatele vybrána jako nejvhodnější, ke kontrolní zkoušce funkčnosti nabízeného plnění. Zadavatel v takovém případě zašle účastníkovi pozvánku na kontrolní zkoušku nejméně 14 dnů přede dnem jejího konání na kontaktní údaje uvedené v jeho nabídce. Přesné místo konání kontrolní zkoušky v Plzni bude uvedeno v pozvánce.

Tento požadavek na plnění veřejné zakázky (zachování plné kompatibility se stávajícím městským kamerovým systémem v Plzni) bude považován za nesplněný, pokud:

- Účastník se nezúčastní kontrolní zkoušky, nebo

- zkouška neprokáže splnění požadavků definovaných v tomto bodě zadávací dokumentace v celém rozsahu.

Nesplnění požadavku je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.

K zajištění splnění povinností účastníka zadávacího řízení vyplývajících z jeho účasti v zadávacím řízení je požadována jistota ve výši 160.000,00 Kč.

Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo doložit objednateli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, s pojistným plněním ve výši min. 4.000.000,- Kč, uzavřenou na celou dobu platnosti smlouvy o dílo. (V případě, že sjednaná doba pojištění nepokryje celou dobu trvání smlouvy o dílo, bude zhotovitel povinen předložit objednateli novou pojistnou smlouvu před skončením platnosti smlouvy předchozí.) Předložení platné pojistné smlouvy bude podmínkou pro uzavření smlouvy o dílo objednatelem.

Další podmínky pro uzavření smlouvy jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
09/05/2022