Lieferungen - 253561-2020

02/06/2020    S105    Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 105-253561

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postanschrift: ul. Banacha 1a
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 02-097
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Przybysz
E-Mail: zp@uckwum.pl
Telefon: +48 22/599-17-03
Fax: +48 22/599-17-04

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://uckwum.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Referenznummer der Bekanntmachung: DZPUCK.262.039.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— transport diety do miejsca zamieszkania pacjenta, raz w miesiącu,

— transport leków do szpitala i do miejsca zamieszkania pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 4 911 397.60 PLN / höchstes Angebot: 4 911 397.60 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejscem dostaw jest, w zależności od potrzeb Zamawiającego, apteka szpitalna (adres: ul. Jana Nielubowicza 5, 02-097 Warszawa, POLSKA) lub miejsce zamieszkania pacjenta.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

— transport diety do miejsca zamieszkania pacjenta, raz w miesiącu,

— transport leków do szpitala i do miejsca zamieszkania pacjenta.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

1. Prawo opcji: Zamawiający w ramach prawa opcji może zlecać Wykonawcy realizację dodatkowych dostaw i usług, zgodną z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo-cenowy.

2. Zamawiający będzie wykonywał prawo opcji, o którym mowa w pkt 20, poprzez złożenie w tym zakresie oświadczeń. Zamawiający jest uprawniony według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie, do momentu wykorzystania maksymalnej wartości, określonej w § 2 ust. 7 wzoru umowy.

3. Maksymalna wartość objęta prawem opcji, o którym mowa w pkt 20, nie przekroczy 30 % wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Wartość prawa opcji, wskazana każdorazowo w oświadczeniu o skorzystaniu z prawa opcji, ustalana będzie na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy – Załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.

5. Zlecenia, o których mowa w pkt 23, stanowią uprawnienie Zamawiającego, objęte prawem opcji. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tytułu niezłożenia przez Zamawiającego zamówień objętych prawem opcji lub złożenie zamówień w ramach prawa opcji w zakresie mniejszym, aniżeli objęte prawem opcji ilości maksymalne, o których mowa w pkt 22 powyżej.

6. Bez względu na to, w jakim zakresie zostanie Wykonawcy udzielone zamówienie w ramach prawa opcji, Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie wyłącznie za zrealizowaną część zamówienia, w ramach udzielanego prawa opcji.

7. Dostawy w ramach prawa opcji będą realizowane na zasadach i w terminach, o których mowa w § 3 wzoru umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 045-106004
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: DZPUCK.262.039.2020
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa produktów do żywienia dojelitowego wraz z dzierżawą pomp

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 134
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL91 Warszawski stołeczny
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 5 055 782.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 911 397.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020