Lieferungen - 253653-2020

02/06/2020    S105

Polska-Radziejów: Urządzenia medyczne

2020/S 105-253653

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: Szpitalna 3
Miejscowość: Radziejów
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Kod pocztowy: 88-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Kuligowski
E-mail: szpital@op.pl
Tel.: +48 542856200
Faks: +48 542853701
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalradziejow.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Rozbudowa, przebudowa, modernizacja wraz z doposażeniem SP ZOZ w Radziejowie w celu zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych w regionie” – „Dostosowanie pomieszcze...

Numer referencyjny: PN-13/2019
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” przebudowy i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej wraz z wyposażeniem technologicznym.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
79932000 Usługi projektowania wnętrz
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45453000 Roboty remontowe i renowacyjne
45000000 Roboty budowlane
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45262700 Przebudowa budynków
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000 Tynkowanie
45430000 Pokrywanie podłóg i ścian
45262300 Betonowanie
45262500 Roboty murarskie i murowe
45316000 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262600 Różne specjalne roboty budowlane
45440000 Roboty malarskie i szklarskie
45450000 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45431000 Kładzenie płytek
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL619 Włocławski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 3, 88-200 Radziejów, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remontu Bloku Operacyjnego i Bloku Porodowego w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów wraz z przebudową i remontem istniejącej infrastruktury technicznej i energetycznej, w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 12 do SIWZ oraz specyfikacją techniczną wyposażenia technologicznego – stanowiącą załącznik nr 3 do SIWZ, a w tym:

1) instalacji gazów medycznych (sprężonego powietrza, próżni, tlenu) w zależności od potrzeb;

2) instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z wewnętrznymi instalacjami hydrantów;

3) wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych znajdujących się w budynku SPZOZ Radziejów wraz z wykonaniem niezbędnych elektrycznych przyłączy kablowych;

4) wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;

5) instalacji kanalizacji sanitarnej;

6) instalacji wentylacji grawitacyjnej;

7) instalacji wentylacji i klimatyzacji;

8) instalacji sieci komputerowej i dostosowania jej do nowo projektowanej;

9) pionów wszystkich instalacji. Przy projektowaniu i wykonaniu ww. instalacji technicznych, Wykonawca musi wziąć pod uwagę wszystkie prace poza zakresem programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania szpitala po przebudowie. Planowane roboty obejmują wykonanie projektu budowlanego Bloku Operacyjnego (BO) wykonawczego na bazie załączonej koncepcji PFU, wykonanie projektu budowlanego Bloku Porodowego (BP) wykonawczego na bazie projektu technologii BP – stanowiącego załącznik nr 13 do SIWZ posiadanego przez Zamawiającego oraz prac budowlanych związanych z przebudową i remontem BO i BP z ich wyposażeniem. Blok operacyjny parter, Blok Porodowy I piętro. Zamówienie w zakresie wykonania dokumentacji projektowej obejmuje w szczególności:

1) sporządzenie wielobranżowej koncepcji przebudowy BO w nawiązaniu do koncepcji PFU;

2) sporządzenie wielobranżowego projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami;

3) wykonanie wszystkich ocen, ekspertyz (w tym oceny stanu technicznego konstrukcji oraz ekspertyzy ochrony ppoż. dla całego budynku głównego szpitala), które okażą się niezbędne do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania;

4) uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń niezbędnych do realizacji robót budowlanych oraz przekazania obiektu do użytkowania;

5) sporządzenie projektów wykonawczych;

6) sporządzenie specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów;

7) wykonanie bilansu mocy energetycznych (elektrycznej/chłodnicze/cieplnej), wody, ścieków, powietrza na potrzeby wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla całego budynku głównego szpitala. Na każdym etapie ww. czynności Wykonawca zobowiązany jest prowadzić uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, rozbudowy, uruchomienia i przekazania do użytkowania. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, instalację, rozruch aparatów medycznych, urządzeń medycznych i sanitarnych, mebli medycznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ i załącznikami minimalnych parametrów technicznych – zgodnie z załącznikami nr 3.1 do 3.17 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i eksploatację próbną, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres rękojmi / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do kierowania budową i robotami budowlanymi / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji projektowej / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do opracowania dokumentacji technologii medycznej / Waga: 5
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego, nr RPKP.06.01.01- IZ.00-04-092/17

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 211-515407
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020