Lieferungen - 253691-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Server

2022/S 093-253691

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Akademia Sztuki Wojennej
Postanschrift: Al. Gen. A. Chruściela 103
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-910
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sylwia Olszewska
E-Mail: s.olszewska@akademia.mil.pl
Telefon: +48 261814532
Fax: +48 261814085
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://akademia-mil.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa stacji roboczych oraz serwerów

Referenznummer der Bekanntmachung: ASzWoj-PK-ZZP.261.13.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
48820000 Server
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczych oraz serwerów zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na 2 części:

Część 1 – dostawa stacji roboczej dla operatorów systemu symulacyjnego JTLS-GO

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.1. do SWZ.

2) Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

Część 2 – dostawa zestawu serwera JTLS-GO

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.2. do SWZ.

2) Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa stacji roboczej dla operatorów systemu symulacyjnego JTLS-GO

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
30214000 Arbeitsplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacji roboczej dla operatorów systemu symulacyjnego JTLS-GO (65 kpl. Zestaw Jednostka Centralna + Monitor 25’’

60 kpl. Zestaw Jednostka Centralna + Monitor 32’’).

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.1. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (T) – 40%

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100);

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa zestawu serwera JTLS-GO

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48820000 Server
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Miejsce dostawy – miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Sztuki Wojennej.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu serwera JTLS-GO.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania techniczne funkcjonalne

i użytkowe takie same lub wyższe niż opisane w załączniku nr 1.2. do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Wykonawca nie może zaoferować asortymentów

o gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do parametrów określonych przez Zamawiającego

w opisie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 90
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Kryteria oceny ofert:

Cena (C) – 60 %

Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy (T) – 40%

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium

w wysokości 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100);

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ciąg dalszy z sekcji VI.3)

c) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych

w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

• art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

• art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

• art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia

z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

• art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

• art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących obronie bezpieczeństwa narodowego

(Dz. U. 222 poz. 835)

– załącznik nr 4 do SWZ

2) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

Nie dotyczy – Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, dlatego nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego,

o której mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,

o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Terminy określone w ust. 3 pkt 1 powyżej stosuje się odpowiednio.

6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio

z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

b) zreorganizował personel,

c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności

i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ciąg dalszy z sekcji III.1.1)

7. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa

w ust. 6, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę

i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 6, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Oferta wspólna.

1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja

i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich

w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

w sprawie zamówienia publicznego.

2) Oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza powinien być załączony do oferty

i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika.

3) Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione

do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w sposób określony w Rozdziale XIV ust. 5 pkt. 5).

4) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 i ustawy Pzp.

5) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, w tym celu każdy

z członków konsorcjum/ wspólnik spółki cywilnej samodzielnie wypełnia JEDZ.

6) Oświadczenia lub formularze, sporządzone zgodnie z załączonymi do SWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian treści umowy:

1) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT);

2) w przypadku wycofania z rynku lub zaprzestania produkcji zaoferowanych towarów dopuszcza się dostarczenie przez Wykonawcę innego towaru posiadającego nie gorsze cechy, parametry i funkcjonalność niż określone

w złożonej ofercie. Wynagrodzenie oraz warunki dostawy i gwarancji pozostaną bez zmian;

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko

w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o zaistnieniu, których Wykonawca niezwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając przyczynę i czas opóźnienia, a Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu Platformy Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego (adres jak na wstępie).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Komisja Przetargowa

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Uwaga, numeracja przeniesiona z SWZ:

1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu jest mowa o „ustawie” lub „ustawie Pzp” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

5. Oferta powinna składać się z:

1) formularza ofertowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ;

2) Jednolitego Europejskiego Dokumentu (JEDZ) – sporządzonego zgodnie

z zapisami Rozdziału VIII SWZ;

3) w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnice przedsiębiorstwa – dowodów

– zgodnie z zapisami ust. 6;

4) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia poświadczona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza, zawierający

w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu jego umocowania. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie określonej powyżej;

5) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zamiast pełnomocnictwa Wykonawca może złożyć umowę spółki cywilnej z której w sposób jednoznaczny wynikać będzie sposób reprezentacji spółki cywilnej,

6) przedmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 106 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi

w opisie przedmiotu zamówienia.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na rozwiązania równoważne ma

on obowiązek wykazać (poprzez załączenie do oferty odpowiednich dokumentów), że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania dotyczące równoważności określone przez Zamawiającego.

Jeżeli Wykonawca nie przedłoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, jakie na wezwanie Zamawiającego

mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

1) Wykaz podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1

pkt 1 i 2 ustawy oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,

o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SWZ;

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia

o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 7 ust 1 oraz pkt 7 ust 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia

o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-767
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022