Lieferungen - 253736-2022

13/05/2022    S93

Rumänien-Sfântu Gheorghe: Diagnostika

2022/S 093-253736

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Nationale Identifikationsnummer: 4202010
Postanschrift: Strada: Stadionului, nr. 1
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): ATTILA BECSEK
E-Mail: secretariat@spitfog.ro
Telefon: +40 367730040
Fax: +40 367730040
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitfog.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143442
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

Referenznummer der Bekanntmachung: 200
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33694000 Diagnostika
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

Descrierea produselor, cerinţele tehnice se regasesc in Caietul de sarcini , acestea sunt minime şi obligatorii .

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 840 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO123 Covasna
Hauptort der Ausführung:

strada Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064;

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

- Descrierea amanuntita componentei Kit-ului si caracteristicilor tehnice se regasesc in Caietul de sarcini.

Kitul ofertat va contine in mod obligatoriu : -CARTUS MĂSURARE , - CARTUŞ SPĂLARE, - HARTIE IMPRIMANTĂ, - SERINGI HEPARINATE

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Pentru Kitul ofertat se solicită punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a echipamentului - Analizor automat de gaze sanguine

Kitul SOLICITAT SI OFERTAT trebuie sa fie compatibil cu Analizorul automat de gaze sanguine pus la dispozitia Autoritatii contractante.

Ofertantii se obliga sa puna la dispozitia spitalului, gratuit, pe toata perioada derularii acordului cadru, software in limba romana pentru Analizor automat de gaze sanguine. Ofertantii vor asigura instruirea personalului din sectie in mod gratuit.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Stabilirea Criteriilor de calificare şi selecţie :

3.3.1) Motive de excludere a canditatului / ofertantului

A. Motive referitoare la condamnări penale - art.164 din Legea nr.98/2016

B. Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurări sociale – art.165 din Legea nr.98/2016

C. Motive legate de insolvenţă, conflict de interese sau abateri profesionale –art.167 din Legea nr.98/2016

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei:

SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi

la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe - LOCUL I - în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Cerința nr.1

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării.

b. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;

c. După caz, Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 al.(2),art.167 al.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizţtiile publice;

d.Alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr.2 - Declaraţie privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art.59 respectiv 60 din legea nr.98/20016 - Informații privind evitarea conflictului de interese: Până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, ofertanţii participanți vor prezenta și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 2). În acest sens, ofertantul sau, dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul Autorității contractante:

PERSOANELE CE DETIN FUNCTII DE DECIZIE în cadrul autorităţii contractante: András-Nagy Róbert – Manager, Ec.Balog Eva - Director financiar contabil, Doci Cristina Tünde-Consilier juridic , Ing.Becsek Attila-Şef serviciu Logistică şi administrativ, Vasvári Alpár–merceolog, responsabil procedură.

Experti cooptati Dr.Buzsi Janka – medic specialist A.T.I.

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractulul.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe LOCUL I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional/ Avize si autorizatii specifice domeniului de activitate /respectiv:

1. Certificat Constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă,.

2.Aviz MSF pentru reactivii ofertaţi.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul de functionare emis de către MSF / sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează să fie prezentate,la solicitarea autoritătii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiAviz MSF pentu reactivii ofertați și pentru analizorul ofertat.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

SE VA COMPLETA DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 10/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 10/06/2022
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Orice persoana abilitata din partea operatoriilor participanti + membrii comisiei.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind

remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: OFICIUL JURIDIC
Postanschrift: Strada: Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064
Ort: Sfantu Gheorghe
Postleitzahl: 520064
Land: Rumänien
E-Mail: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro
Telefon: +04 267311981-105
Internet-Adresse: www.spitfog.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022