Lieferungen - 253736-2022

13/05/2022    S93

România-Sfântu Gheorghe: Agenţi diagnostici

2022/S 093-253736

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: SPITALUL JUDETEAN "DR.FOGOLYAN KRISTOF"SFANTU GHEORGHE
Număr naţional de înregistrare: 4202010
Adresă: Strada: Stadionului, nr. 1
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod NUTS: RO123 Covasna
Cod poștal: 520064
Țară: România
Persoană de contact: ATTILA BECSEK
E-mail: secretariat@spitfog.ro
Telefon: +40 367730040
Fax: +40 367730040
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitfog.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100143442
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: SPITAL
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

Număr de referinţă: 200
II.1.2)Cod CPV principal
33694000 Agenţi diagnostici
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

Descrierea produselor, cerinţele tehnice se regasesc in Caietul de sarcini , acestea sunt minime şi obligatorii .

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 840 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO123 Covasna
Locul principal de executare:

strada Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064;

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

KIT REACTIVI DETERMINARI GAZE IN SANGE

- cantitate minima /maxima = 10 / 100 kit, valoare minima/maxima estimata = 84.000 / 840.000 ron fara TVA

- Descrierea amanuntita componentei Kit-ului si caracteristicilor tehnice se regasesc in Caietul de sarcini.

Kitul ofertat va contine in mod obligatoriu : -CARTUS MĂSURARE , - CARTUŞ SPĂLARE, - HARTIE IMPRIMANTĂ, - SERINGI HEPARINATE

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Pentru Kitul ofertat se solicită punerea la dispoziţie cu titlu gratuit a echipamentului - Analizor automat de gaze sanguine

Kitul SOLICITAT SI OFERTAT trebuie sa fie compatibil cu Analizorul automat de gaze sanguine pus la dispozitia Autoritatii contractante.

Ofertantii se obliga sa puna la dispozitia spitalului, gratuit, pe toata perioada derularii acordului cadru, software in limba romana pentru Analizor automat de gaze sanguine. Ofertantii vor asigura instruirea personalului din sectie in mod gratuit.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Stabilirea Criteriilor de calificare şi selecţie :

3.3.1) Motive de excludere a canditatului / ofertantului

A. Motive referitoare la condamnări penale - art.164 din Legea nr.98/2016

B. Motive legate de plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurări sociale – art.165 din Legea nr.98/2016

C. Motive legate de insolvenţă, conflict de interese sau abateri profesionale –art.167 din Legea nr.98/2016

Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

Ofertantii, terţii susţinători şi subcontractantii nu trebuie să se regăsească în situaţiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerintei:

SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi

la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe - LOCUL I - în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Aceste documente pot fi:

Cerința nr.1

a. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentării.

b. Cazier judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONTC/act constitutiv;

c. După caz, Documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166 al.(2),art.167 al.(2), art 171 din Legea 98/2016 privind achizţtiile publice;

d.Alte documente edificatoare, după caz.

Cerința nr.2 - Declaraţie privind neâncadrarea în situaţiile prevăzute la art.59 respectiv 60 din legea nr.98/20016 - Informații privind evitarea conflictului de interese: Până la termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, împreună cu DUAE, ofertanţii participanți vor prezenta și Declarația privind neîncadrarea în prevederile art. 60 lit. d) și e) din Legea nr. 98/2016 (Formularul nr. 2). În acest sens, ofertantul sau, dacă este cazul, ofertantul asociat, terțul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul Autorității contractante:

PERSOANELE CE DETIN FUNCTII DE DECIZIE în cadrul autorităţii contractante: András-Nagy Róbert – Manager, Ec.Balog Eva - Director financiar contabil, Doci Cristina Tünde-Consilier juridic , Ing.Becsek Attila-Şef serviciu Logistică şi administrativ, Vasvári Alpár–merceolog, responsabil procedură.

Experti cooptati Dr.Buzsi Janka – medic specialist A.T.I.

Informaţii şi formalităţi necesare pentru evaluarea respectării cerinţelor menţionate:

- Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condiţiile legii din ţara de rezidenţă, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractulul.

Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: SE VA COMPLETA formularul DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe LOCUL I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional/ Avize si autorizatii specifice domeniului de activitate /respectiv:

1. Certificat Constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor străini, documente echivalente emise în ţara de rezidenţă,.

2.Aviz MSF pentru reactivii ofertaţi.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv Avizul de functionare emis de către MSF / sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează să fie prezentate,la solicitarea autoritătii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: certificate emise de organisme de control al calitatiiAviz MSF pentu reactivii ofertați și pentru analizorul ofertat.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

SE VA COMPLETA DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informatiile aferente situaţiei lor.Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmează a fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 10/09/2022
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 10/06/2022
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Orice persoana abilitata din partea operatoriilor participanti + membrii comisiei.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

”Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare ale cailor de atac sunt cele prevazute la art.6 coroborat cu art.8 din Legea nr.101/19 mai 2016 privind

remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: OFICIUL JURIDIC
Adresă: Strada: Stadionului, nr. 1, Judet: Covasna; Localitate: Sfântu Gheorghe; Cod Postal:520064
Localitate: Sfantu Gheorghe
Cod poștal: 520064
Țară: România
E-mail: aprovizionare@administrativ.spitfog.ro
Telefon: +04 267311981-105
Adresă internet: www.spitfog.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
10/05/2022