Lieferungen - 253797-2020

02/06/2020    S105

Polska-Łódź: Urządzenia medyczne

2020/S 105-253797

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 081-190427)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi
Adres pocztowy: ul. Pabianicka 62
Miejscowość: Łódź
Kod NUTS: PL711 Miasto Łódź
Kod pocztowy: 93-558
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Janikowska
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Tel.: +48 4268959911
Faks: +48 426895409
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.przetargi.kopernik.lodz.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

EZ.28.36.2020 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi

Numer referencyjny: EZ.28.36.2020
II.1.2)Główny kod CPV
33100000 Urządzenia medyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Szczegółowy opis asortymentowo-ilościowy znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ, który jest jednocześnie formularzem cenowym.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 081-190427

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/05/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 09/06/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: