Lieferungen - 253894-2020

02/06/2020    S105

Nederland-Eindhoven: Software voor onderwijsdoeleinden

2020/S 105-253894

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fontys Hogescholen
Nationaal identificatienummer: 391650280
Postadres: Het Eeuwsel 2
Plaats: Eindhoven
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 5612 AS
Land: Nederland
Contactpersoon: Janny Nelissen
E-mail: inkoop@fontys.nl
Telefoon: +31 885071444

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fontys.nl/inkoop

I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Hogeschooltaal

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48190000 Software voor onderwijsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het inzetten van de volledige functionaliteit van Hogeschooltaal.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 0.01 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL4 ZUID-NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zuid-Nederland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het inzetten van de volledige functionaliteit van Hogeschooltaal.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

De voorgenomen overeenkomst komt tot stand op 19.6.2020 na afloop van deze procedure mits er geen bezwaren worden ontvangen tegen de voorgenomen overeenkomst voor 18.6.2020 12:00.

Het voorwerp van de overheidsopdracht betreft de volledige functionaliteit van Hogeschooltaal. Het is noodzakelijk dat dit Hogeschooltaal is aangezien het onderwijsprogramma en -curriculum hierop zijn afgestemd.

Hogeschooltaal is een hoogwaardig, online toets- en leermiddel met geborgde, integrale leerlijn voor de schrijfvaardigheid Nederlands én Engels.

Studenten verbeteren in een gepersonaliseerde leeromgeving hun schrijfvaardigheden: van het wegwerken van hun deficiënties en het schrijven van beroepsproducten tot het succesvol schrijven van een scriptie.

Het programma is curriculumdekkend en biedt voor Nederlands de niveaus 3F en 4F en voor Engels de niveaus B1, B2 en C1. Deze niveaus bieden we in een oefenomgeving én in officiële, valide en betrouwbare toetsen.

Kortom: het programma biedt genoeg materiaal dat de basis vormt voor iedere toekomstige docent.

Waarom Hogeschooltaal voor Fontys.

— "Learning analytics": anders dan een standaard leermiddel, kan er met Hogeschooltaal héél gericht en dus effectief lesgegeven worden. Juist deze nieuwe manier sluit aan bij de nieuwe didactische vormen voor een toekomstige docent. De docent en de student krijgen inzicht in de sterke en zwakke punten van de student, waardoor de docent heel gericht kan bijsturen. De student kan vervolgens gericht oefenen, wat hem tijd bespaart en waardoor hij sneller resultaat boekt,

— De taxonomie van Bloom ligt ten grondslag aan het programma, waardoor er een logische volgorde in het leerproces ontstaat. De student begint bijvoorbeeld met kennis over de taal en leert dit vervolgens toe te passen,

— De benodigde hoeveelheid oefen- en toetsmateriaal: de onderwerpen van de toetsen van Hogeschooltaal komen direct overeen met de onderwerpen in de toets. Hierdoor kunnen studenten zich heel gericht voorbereiden. Ze kunnen daarnaast bijna oneindig oefenen, doordat Hogeschooltaal beschikt over een enorme database aan oefenvragen. Ook beschikken zij over een grote hoeveelheid toetsen, wat Fontys ontwikkel- en nakijktijd bespaart,

— Duur licentie: studenten krijgen vijf jaar lang toegang tot Hogeschooltaal. Omdat Hogeschooltaal curriculumdekkend is, blijven de kosten voor studenten laag.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aankondiging van vrijwillige transparantie: Hogeschooltaal

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
01/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: DigiTaalbedrijf bv
Nationaal identificatienummer: 20138522
Postadres: Reduitlaan 33
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4814 DC
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 0.01 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202020

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020