Dienstleistungen - 254050-2020

02/06/2020    S105

România-Bucureşti: Servicii de curăţenie

2020/S 105-254050

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: RA Romatsa – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
Număr naţional de înregistrare: RO1589932
Adresă: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
Persoană de contact: Adrian Cojoc
E-mail: petronela.dionise@romatsa.ro
Telefon: +40 212083528
Fax: +40 212083564
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.romatsa.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096518
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Alt tip: Regie autonomă
I.5)Activitate principală
Altă activitate: Activități aeroportuare

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Servicii de curățenie și igienizare a spațiilor interioare și exterioare la locațiile DR București”

Număr de referinţă: S 1589932/2019/0121
II.1.2)Cod CPV principal
90910000 Servicii de curăţenie
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Conform cerintelor din caietul de sarcini – autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 951 083.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
63110000 Servicii de manipulare a încărcăturilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

DR București.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cerintelor din caietul de sarcini – autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termenul prevazut la sectiunea I.3) din fisa de date. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Experiența Coordonatorului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice aflate în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Acesta trebuie să fie o persoană experiența managerului de contract cu rol de coordonare a activității economice specifice, aflat în relație directă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Acesta trebuie să fie o persoană care a fost implicată în derularea altor contracte cu obiect de activitate de o complexitate asemanatoare cu al prezentei proceduri / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în zile: 825
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1) Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, numai de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii/depunerii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4. alte documente edificatoare, dupa caz;

2) Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau, daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota.

Cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autoritatii contractante:

— Bogdan Costaș – director general;

— Adrian Cojoc – pentru director economic;

— Marietta Baboș – contabil sef;

— Tatiana Bejan – expert Serviciul financiar;

— Dragoș Virgil Titea – director juridic și administrativ;

— Marian Rădoi – șef Serviciu administrativ și patrimoniu;

— Petronela Dionise – p. sef Serviciu proceduri și monitorizare achiziții;

— Roxana Dumitrescu – inspector funcționar colegiu;

— Gabriela Dobre – referent Serviciul administrativ și patrimoniu;

— Maria Lorena Chivulescu – met. aeron. prognozist – CNPMNA DR Bucuresti;

— Terzian Sarchiz – tehnician PNA/CNS – PNA DR Bucuresti;

— Iulian Strat – inginer sef DR Bucuresti;

— Lucian Laslea – inginer, SRTMIA, DSNA București;

— Emilia Niţă – expert Serviciul buget și centre de cost;

— Nina Mariana Gheorghiu – expert, Serviciul tarife și urmărire încasări;

— Constantin Vigu – p. director juridic și administrativ;

— Berta Nedea – expert Serviciul buget și centre de cost;

— Iulia Popa-Sângeorgean – referent specialitate I Serviciu proceduri și monitorizare achiziții;

— Bogdan Țînțar – referent de specialitate, Serviciul proceduri și monitorizare achiziții.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa. pentru operatorii economici straini:

— operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE, ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificat ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informații generale privind media anuala a cifrei de afaceri pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) – se solicită realizarea cifrei de afaceri medie anuale pe ultimii trei ani de cel puțin: 5 000 000 RON (la calcularea echivalentului RON/euro/alta valuta se va lua în considerare cursul mediu anual comunicat de BNR în anul respectiv).

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care demonstrează indeplinirea celor declarate in DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele suport pentru verificarea îndeplinirii cerinței pot fi:

(i) situații financiare care includ bilanțuri contabil, înregistrate la organele competente, însoțite, după caz, traducerea autorizată a acestora în limba română;

(ii) audituri financiare, întocmite de entități specializate;

(iii)alte documente, în măsura în care acestea reflecta o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE, sectiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea economica si financiara”. De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

Nota 2: în vederea indeplinirii cerintei, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti, cu respectarea prevederilor art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va completa DUAE, sectiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea economica si financiara” In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajamentul ferm privind sustinerea economica si financiara acordata de tertul sustinator. Angajamentul ferm va fi incarcat in SEAP impreuna cu oferta si va fi semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii;

(b) documentele transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care rezulta modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Documentele prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele financiare pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Lista principalelor prestari de servicii similare efectuate în ultimii trei ani, certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii similare duse la bun sfârșit, respectiv servicii de curatenie in ultimii trei ani a caror valoare cumulata la nivelul a cel putin unul sau maximum trei contracte sa fie de cel putin: 2 900 000 RON. Ultimii trei ani se raporteaza la data-limita de depunere stabilita prin anuntul de participare. În cazul în care termenul-limita pentru depunerea ofertelor stabilit initial prin anuntul de participare se va decala, limita inferioară a perioadei de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferentă decalării, urmând a fi considerată îndeplinită cerința pentru toți operatorii care au prezentat dovada finalizării contractului de experiență similară în intervalul de timp nou rezultat [art. 13 alin. (2) din Instructiunea ANAP nr. 2/2017]. Cursul de referință care va fi avut în vedere pentru calculul echivalenței pentru contractele a căror valoare este exprimată în altă valută decât în RON va fi cursul mediu anual în RON/valută comunicat de Banca Națională a României pentru fiecare an în parte.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE), conform art. 193-195 din Legea nr. 98/2016 cu informațiile aferente situației lor, indicand in mod explicit, pentru fiecare contract invocat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor realizate, valoarea serviciilor similare, perioada de prestare a serviciilor similare. Documentele justificative care demonstrează indeplinirea celor declarate in DUAE se vor prezenta la solicitarea autoritatii contractante numai de catre ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Documentele justificative pot fi: documente/certificate edificatoare, aferente fiecarui contract invocate ca experienta similara (recomandari, procese-verbale de receptie, documente constatatoare, altele echivalente), emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, din care sa rezulte prestarea, in ultimii trei ani, in cadrul a unuia sau a maximum trei contracte, de servicii similare duse la bun sfârșit, respectiv de servicii de curatenie, in valoare cumulata de cel putin 2 900 000 RON fara TVA. Documentele justificative prezentate trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: partile contractante, denumirea contractului cu evidentierea serviciilor similare prestate si duse la bun sfârșit la nivelul contractului, calitatea operatorului economic in contract, ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil beneficiarul, perioada de prestare a serviciilor si valoarea acestora, modul de indeplinire a obligatiilor contractuale si, daca este cazul, eventualele prejudicii.

Nota 1: daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In aceasta situatie si ofertantul asociat va completa DUAE, sectiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea tehnica si profesionala”. De asemenea, impreuna cu oferta, se va incarca in SEAP si acordul de asociere, semnat cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii.

Nota 2: în vederea indeplinirii fiecarei cerinte, ofertantul poate beneficia de sustinerea unui/unor tert/terti. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/2016. In acest caz, tertul sustinator va complete DUAE, sectiunea „Criteriile de selectie” – „Capacitatea tehnica si profesionala” indicand in mod explicit, pentru fiecare contract invocat, cel putin urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire a criteriului: denumirea contractului, beneficiarul, tipul serviciilor realizate, valoarea serviciilor similare, perioada de prestare a serviciilor. In cazul in care beneficiaza de sustinere din partea unui tert, ofertantul va prezenta:

(a) angajam. ferm privind sustinerea cap. tehnice acordata de tertul sustinator, incarcat in SEAP cu oferta si va fi semnat cu semnatura el extinsa, in conditiile legii;

(b) documente transmise ofertantului de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Docum. prezentate trebuie sa indice concret care sunt resursele (materiale/umane/tehnice/financiare/etc.) pe care tertul le va mobiliza in cazul in care ofertantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului sau se va afla in imposibilitatea derularii contractului, tipul acestor documente fiind determinat de obligatiile asumate de ofertant si tertul sustinator prin angajamentul ferm. Tertul sustinator va dovedi prin documentele prezentate ca detine toate resursele invocate ca element de sustinere a ofertantului.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Adresa la care se depune oferta si documentele de inscriere: SEAP (www.e-licitatie.ro). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte nesemnate cu semnatura electronic extinsa valida a semnatarului ofertei, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul semnarii ofertei in conformitate cu prevederile legale referitoare la semnatura electronica a semnatarului respectivelor documente. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie transmisa in SEAP pana la data-limita de depunere a ofertelor, mentionata in cadrul anuntului de participare. Pentru informatii suplimentare privind depunerea in format electronic a ofertelor in SEAP, ofertantii se pot adresa la Agentia pentru Agenda Digitala a Romaniei (AADR), tel. +40 213032997, fax +40 213052899, e-mail: contact@aadr.ro

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica.

Clauza suspensiva.

Intrarea în vigoare a contractului este sub incidența prezentei clauzei suspensive, derivata din situatia actuala mondiala ca urmare a pandemiei COVID-19, în sensul că semnarea contractului va fi condiționată de existenta resurselor financiare necesare acestei achizitii. Autoritatea contractanta estimeaza un termen de 3 luni pentru asigurarea resurselor financiare necesare, de la data la care ofertantul declarat câștigător este în drept să semneze contractul, respectiv în perioada de valabilitate a ofertelor și a garanției de participare. În situația în care, nu vor exista fonduri la data expirarii termenului de mai sus, precizam:

— autoritatea contractanta își rezervă dreptul de a nu incheia contractul;

— ofertantul desemnat castigator al procedurii de atribuire, întelege că autoritatea contractanta nu poate fi considerata răspunzătoare pentru vreun prejudiciu apărut în cazul neîncheierii, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă autoritatea contractanta a fost notificata asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

In cazul in care dupa parcurgerea etapelor necesare achiziției publice, in conformitate cu prevederile legale, autoritatea contractanta nu va semna contractul datorita lipsei de finantare, parțile agreeaza ca nu sunt indreptatite sa solicite daune interese.

Autoritatea contractanta se angajeaza ca în termen de 7 (șapte) zile de la existenta fondurilor, să înștiințeze contractantul cu privire la semnarea contractului, cu respectarea termenului de trei luni prevazut la primul paragraf al clauzei.

In cazul în care, indiferent de motive, nu va exista sursa de finantare autoritatea contractanta va anula procedura conform prevederilor art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II-a din Legea 98/2016, fiind imposibila încheierea contractului de achizitie publica. Avand in vedere prevederile clauzei suspensive, garantia de buna executie aferenta viitorului contract de achizitie se va constitui cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (1) si art. 39 alin. (3) din HG nr. 395/2016.

Nota – în cazul in care la data desemnarii castigatorului procedurii de atribuire, autoritatea contractanta nu dispune de fondurile banesti, autoritatea contractanta va solicita ofertantului castigator prelungirea valabilitatii ofertei desemnata castigatoare si a valabilitatii garantiei de participare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: RA Romatsa – Serviciul juridic
Adresă: RA Romatsa – RA Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10, sector 1, juridic
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 013813
Țară: România
E-mail: laura.rusescu@romatsa.ro
Telefon: +40 212083227
Fax: +40 212302442
Adresă internet: www.romatsa.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/05/2020