Dienstleistungen - 254167-2020

02/06/2020    S105    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Katowice: Forschungsdienste

2020/S 105-254167

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Województwo Śląskie
Postanschrift: ul. Ligonia 46
Ort: Katowice
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Postleitzahl: 40-037
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Zwolińska, Krzysztof Morkis – sprawy merytoryczne, Aleksandra Tabiś – sprawy proceduralne
E-Mail: zamowienia@slaskie.pl
Telefon: +48 327740025

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.slaskie.pl

Adresse des Beschafferprofils: https://bip.slaskie.pl/

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://slaskie.ezamawiajacy.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014–2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZN-ZP.272.1.33.2020.AT
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73110000 Forschungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014–2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 128 850.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22 Śląskie
Hauptort der Ausführung:

Województwo śląskie, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest: usługa wykonania badania ewaluacyjnego: „Ewaluacja wpływu RPO WSL na lata 2014–2020 na rewitalizację społeczną, infrastrukturalną i gospodarczą regionu”.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (w skrócie: SOPZ) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ/Załącznik nr 1 do wzoru umowy.

3. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Koncepcja badawcza / Gewichtung: 38
Qualitätskriterium - Name: Metodologia badawcza / Gewichtung: 22
Preis - Gewichtung: 40
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 128 850.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 140
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014–2020 – oś priorytetowa XIII – pomoc techniczna, działanie 13.1.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Dotyczy pkt II.2.7 ogłoszenia: wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie do 140 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

2. 1. Ustala się obowiązek wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 0/00), zgodnie z zasadami określonymi w pkt VIII SIWZ. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 3 usługi, których przedmiotem było przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dotyczącego programu* o wartości zamówienia nie mniejszej niż 90 000 PLN brutto każda.

2. Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego co najmniej 3 osoby (zespół badawczy), w szczególności odpowiedzialne za świadczenie usług, posiadające doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego:

a) kierownik zespołu badawczego – posiadający doświadczenie w kierowaniu, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 badaniami ewaluacyjnymi dotyczącymi programów* o wartości zamówienia nie mniejszej niż 90 000 PLN brutto każda;

b) co najmniej 2 członków zespołu badawczego – posiadających doświadczenie w realizacji** w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert:

i. minimum 2 badań ewaluacyjnych dotyczących programów* i,

ii. minimum 1 badania ewaluacyjnego w całości dotyczącego podsumowania i oceny efektów programu*.

*Pojęcie „program” rozumiane jest zgodnie z definicją art. 2, ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, tj. „program operacyjny”, o którym mowa w III lub IV części powyższego rozporządzenia i w rozporządzeniu w sprawie EFMR oraz „program rozwoju obszarów wiejskich”, o którym mowa w rozporządzeniu w sprawie EFRROW.

** Jako doświadczenie w realizacji ewaluacji rozumie się uczestnictwo w realizacji usługi jako członek zespołu badawczego.

3. Do badań ewaluacyjnych, o których mowa w pkt 1 i 2 Zamawiający nie będzie zaliczał: ewaluacji projektów, ewaluacji programów nauczania, strategii rozwoju, strategii przedsiębiorstw, studiów wykonalności, audytów, planów zagospodarowania przestrzennego, ocen i prognoz oddziaływania na środowisko, badań marketingowych, badań opinii społecznej, programów Foresight, badań własnych Wykonawcy (zrealizowanych na potrzeby wewnętrzne), badań wykorzystujących 1 metodę/technikę badawczą (nieuwzględniających zasady triangulacji metod/technik badawczych).

Funkcji kierownika zespołu badawczego nie można łączyć z funkcją członka zespołu badawczego.

Jeżeli zespół badawczy będzie liczył więcej niż 3 osoby, to każda dodatkowa osoba niespełniająca powyższego warunku nie może pracować samodzielnie przy realizacji niniejszego badania, tzn. w pojedynkę uczestniczyć i odpowiadać za wykonanie przypisanych w harmonogramie czynności.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 1. musi w całości wykazać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełnić łącznie.

W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, warunki udziału w postępowaniu muszą być wykazane w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt III.1:

a) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 1;

b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – dot. warunku, o którym mowa w pkt III.1.3 ppkt 2.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03/09/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert, która odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach, przy ul. Reymonta 24, POLSKA, II piętro, pokój 220.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy poprzez upublicznienie wczytanych na platformie ofert.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp. Nie wykazanie braku podstaw do wykluczenia, z zastrzeżeniem zapisów art. 24 ust. 9 ustawy Pzp, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. Brak podstaw do wykluczenia musi potwierdzić każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1, 2 i 4 inne podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca. Przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie rozumie się np. konsorcjum firm, spółkę cywilną. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca dołącza do oferty:

a) aktualny na dzień składania ofert jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) w zakresie wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, o którym mowa w pkt VI.3 ppkt 1 oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.1;

b) Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu:

a) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Załącznik nr 2 do pisma z informacjami z otwarcia ofert);

b) dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej).

4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, lub w przypadkach o których mowa w art. 24aa ust. 2 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do złożenia, w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VI.3 ppkt 1:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Pozostałe informacje dotyczące zamówienia, w tym sposób składania ofert ze względu na ograniczoną liczbę znaków w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, znajduje się w SIWZ – dostępnej na stronie: https://slaskie.ezamawiajacy.pl

6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ww. ustawy.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020