Services - 254302-2020

02/06/2020    S105

Pologne-Varsovie: Services de sécurité

2020/S 105-254302

Avis de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera" Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 015296322
Adresse postale: ul. Starościńska 1
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Code postal: 02-516
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Edyta Stankiewicz
Courriel: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Téléphone: +48 223794545
Fax: +48 223794543
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.amwkwatera.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

Numéro de référence: BZP.DZN.77.2020
II.1.2)Code CPV principal
79710000 Services de sécurité
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 zadania:

Zadanie 1 Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko;

Zadanie 2 Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w podziale na poszczególne zadania - określa załącznik nr 2 do SIWZ.

4. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem należy zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE do zamówień na usługi społeczne. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp (pn.: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi). Tryb udzielania zamówienia określa przepis art. 138n ww. ustawy.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 1 Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79710000 Services de sécurité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL41 Wielkopolskie
Code NUTS: PL81 Lubelskie
Lieu principal d'exécution:

Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zadanie 2 Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79710000 Services de sécurité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Code NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Code NUTS: PL63 Pomorskie
Lieu principal d'exécution:

Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk

II.2.4)Description des prestations:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu wizyjnego wraz z serwisem dla potrzeb internatów będących w zarządzaniu przez AMW TBS „Kwatera” Sp. z o.o.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 24
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej,

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (tj. usług ochrony osób i mienia).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ);

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Zgodnie ze wzorem umowy dla danego zadania, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/06/2020
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 15/06/2020
Heure locale: 11:30
Lieu:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: oui
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis:

I kwartał 2022 r.

VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium. Wadium dla poszczególnych części zamówienia wynosi odpowiednio:

Zadanie 1 Dęblin, Hrubieszów, Biedrusko – 1 300,00 PLN (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i 00/100);

Zadanie 2 Elbląg, Giżycko, Gołdap, Orzysz, Przasnysz, Słupsk – 3 500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6) „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

5. Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem, tj.usługi monitoringu wizyjnego, należy zgodnie z załącznikiem XIV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załączniku XVII do dyrektywy 2014/25/UE do zamówień na usługi społeczne. W związku z powyższym zastosowanie mają przepisy rozdziału 6 ustawy Pzp (pn.: Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi).

Ze względu na wartość przedmiotu zamówienia, która przekracza wyrażoną w złotych kwotę 750 000 EUR, o której mowa w art. 138 g ust. 1 pkt 1 ww. ustawy tryb udzielania zamówienia określa przepis art. 138n ww. ustawy.

6. Zgodnie z art. 138 q ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający wyznaczył 18 dniowy termin składania ofert. Powyższy termin uwzględnia złożoność przedmiotu zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie ofert przez potencjalnych Wykonawców.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/05/2020