Lieferungen - 254486-2022

13/05/2022    S93

Polen-Olsztyn: Tierfuttermittel

2022/S 093-254486

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nationale Identifikationsnummer: REGON: 510884205
Postanschrift: ul. Oczapowskiego 2
Ort: Olsztyn
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 10 - 719
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Anna Zalewska
E-Mail: a.zalewska@uwm.edu.pl
Telefon: +48 895245239
Fax: +48 895233278
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uwm.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Uczelnia Publiczna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sukcesywna pasz doświadczalnych (mieszanki pełnoporcjowe) dla drobiu wg. metodyki doświadczeń do Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM

Referenznummer der Bekanntmachung: 31/2022/PN/DZP
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15700000 Tierfuttermittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne wykonanie pasz doświadczalnych (mieszanki pełnoporcjowe) dla drobiu wg. metodyki doświadczeń – ok. 400 ton (granulowanych i sypkich, luzem i workowanych) do Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” - Załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 650 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Laboratorium Dydaktyczno – Badawcze w Bałdach oraz pawilon doświadczalny ul. Słoneczna 50 b w Olsztynie, w zależności od zapotrzebowania

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywne wykonanie pasz doświadczalnych (mieszanki pełnoporcjowe) dla drobiu wg. metodyki doświadczeń – ok. 400 ton (granulowanych i sypkich, luzem i workowanych) do Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

2.Zakup mieszanek doświadczalnych przez zamawiającego jest niezbędny do wywiązania się z zobowiązań badawczych, w tym podpisanych umów z podmiotami gospodarczymi oraz jednostkami naukowymi. zamówienie dotyczy wykonania pasz dla kurcząt brojlerów, indyków (z podziałem na płeć w zależności od metodyki doświadczeń) oraz kur niosek. Każdy z gatunków w różnym okresie życia karmiony jest innym typem mieszanki. Dodatkowo w każdym okresie doświadczenie polega na dodatku do paszy np. zwiększającej się ilości składnika doświadczalnego i potrzebna jest pasza dla kilku grup doświadczalnych. Wykonawca pasz doświadczalnych musi posiadać kilkuletnie doświadczenie w produkcji tego typu mieszanek, znać i rozumieć specyfikę doświadczeń.

3.Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia/formularz cenowy” - Załącznik nr 1 do SWZ, będącym jednocześnie formularzem cenowym.

4.Dostarczany przedmiot zamówienia będzie pochodził z bieżącej produkcji, będzie posiadał wszelkie wymagane prawem atesty i świadectwa dopuszczające je do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp, jednakże podane przez zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełniania zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych stosownie wraz z jego opisem lub normami.

RODO – cały tekst znajduje się w dziale SWZ (Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania).

1.Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.

2.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097.

3.Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym zprzedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

4.Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

5.Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6.Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

(..........).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Termin realizacji dostawy sukcesywnej / Gewichtung: 40,00
Preis - Gewichtung: 60,00
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 026-065544
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa sukcesywna pasz doświadczalnych (mieszanki pełnoporcjowe) dla drobiu wg. metodyki doświadczeń do Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/04/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Agrocentrum Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 721-000-13-34
Postanschrift: ul. Kolejowa 1
Ort: Kolno
NUTS-Code: PL62 Warmińsko-mazurskie
Postleitzahl: 18-500
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 650 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 650 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony

prawnej.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale IX „Środki ochrony

prawnej” ustawy Pzp

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022