Lieferungen - 254496-2022

13/05/2022    S93

Bulgarien-Lovech: Arzneimittel

2022/S 093-254496

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: MNOGOPROFILNA BOLNITsA ZA AKTIVNO LEChENIE - PROF.D-R PARASKEV STOYaNOV AD
Nationale Identifikationsnummer: 110503990
Postanschrift: ul.Sayko Saev No. 27
Ort: gr. Lovech
NUTS-Code: BG315 Ловеч / Lovech
Postleitzahl: 5500
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Yanko Vasilev Kochev
E-Mail: kochev.mbal@gmail.com
Telefon: +359 68667444
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://mbal-lovech.com/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/12778
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на спец.лек.продукти за пациенти с бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лек.продукти за нуждите на пациентите на вс.отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Лч.

Referenznummer der Bekanntmachung: 00732-2021-0015
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33600000 Arzneimittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на Специфични лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лекарствени продукти за нуждите на пациентите на всички отделения към МБАЛ"проф.д-р. П.Стоянов"АД Лч. Прогнозното количество и видовете Лекарствени продукти са подробно посочени в Техническата спецификация-ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.

Настоящата обществена поръчка включва 2 /две/ броя обособени позиции. Обособена позиция №1:Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък, включваща от ном.№ 1 до № 116 включително. Обособена позиция №2:Доставка на лекарствени продукти, извън Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък включваща от ном.№ 1 до № 26 включително. Общата прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 518492,85 лева без ДДС.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 12 721.40 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти, включени в Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч / Lovech
Hauptort der Ausführung:

Болничната аптека на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов”АД- Ловеч, на адрес 5500 гр.Ловеч, ул. Съйко Съев №27.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на Специфични лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лекарствени продукти за нуждите на пациентите на всички отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Лч. Прогнозното количество и видовете Лекарствени продукти са подробно посочени в техническата спецификация -ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.Посочените  в  Приложение № 1 лекарствени продукти от обособена позиция № 1 - от номенклатура № 1 до номенклатура № 116 включително, са включени в Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък по чл. 262,  ал. 6,  т. 2 от  Закона  за  лекарствените  продукти  в  хуманната  медицина, представляващ публичен електронен регистър  към  Националния  съвет  по  цени  и  реимбурсиране  на  лекарствени  продукти.

На основание чл.47, ал.4 от ППЗОП при еднакви критерий за подбор на две или повече обособени позиции, възложителят допуска документите по чл. 39, ал. 2 от  ППЗОП да се представят общо, като тази възможност се посочва в документацията за участие.

На основание параграф. § 47 от Преходни и заключителни разпоредби на Постановление на Министерския съвет № 167 от 22 април 2021г. за изменение и допълнение на ППЗОП, Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка.

Важно ! : Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП ще отстрани от участие в процедурата участниците, които са предложили цена, която надвишава актуалната към момента на подаване на офертата„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност“ без ДДС, съгласно публичен електронен регистър  към  Националния  съвет  по  цени  и  реимбурсиране  на  лекарствени  продукти в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък/ПЛС/.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Настоящото обявление за възложена поръчка се отнася за сключен Договор № 4 от 10.05.2022г с ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД в частта за обособена позиция № 1, номенклатура № 41, 42, 72, 78 и обособена позиция № 2, номенклатура № 12 и 21.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на лекарствени продукти, извън Приложение № 2 от Позитивен лекарствен списък

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33600000 Arzneimittel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG315 Ловеч / Lovech
Hauptort der Ausführung:

Болничната аптека на МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов”АД- Ловеч, на адрес 5500 гр.Ловеч, ул. Съйко Съев №27.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Поръчката се провежда с цел избор на изпълнител за периодично повтарящи се доставки на Специфични лекарствени продукти за пациенти с терминална бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лекарствени продукти за нуждите на пациентите на всички отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Лч. Прогнозното количество и видовете Лекарствени продукти са подробно посочени в техническата спецификация -ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Посочените  в  Приложение № 1 лекарствени продукти от обособена позиция № 2 - от номенклатура № 1 до номенклатура № 26 включително, са извън Приложение 2 на Позитивния лекарствен списък  по  чл. 262,  ал. 6,  т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

На основание чл.47, ал.4 от ППЗОП при еднакви критерий за подбор на две или повече обособени позиции, възложителят допуска документите по чл. 39, ал. 2 от  ППЗОП да се представят общо, като тази възможност се посочва в документацията за участие.

На основание параграф. § 47 от Преходни и заключителни разпоредби на Постановление на Министерския съвет № 167 от 22 април 2021г. за изменение и допълнение на ППЗОП, Възложителят допуска представяне на оферти за една или повече от номенклатурите в обособените позиции, включени в предмета на обществена поръчка.

Важно ! : Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП ще отстрани от участие в процедурата участниците, които са предложили цена, която надвишава актуалната към момента на подаване на офертата „Цена по чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ, Търговец на едро“ без ДДС, съгласно публичен електронен регистър  към Националния  съвет  по  цени  и  реимбурсиране  на  лекарствени  продукти „Регистър на утвърдените пределни цени на лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ“ или „Максимална цена“ без ДДС, съгласно публичен електронен регистър  към Националния  съвет  по  цени  и  реимбурсиране  на  лекарствени  продукти „Регистър на максималните продажни цени, в зависимост в кой регистър попадат оферираните лекарствени продукти, актуален към датата на подаване на офертата.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Настоящото обявление за възложена поръчка се отнася за сключен Договор № 4 от 10.05.2022г с ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД в частта за обособена позиция № 1, номенклатура № 41, 42, 72, 78 и обособена позиция № 2, номенклатура № 12 и 21.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 252-669470
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 42709
Los-Nr.: 1,2
Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на спец.лек.продукти за пациенти с бъбречна недостатъчност на диализа в Отделението по хемодиализа и лек.продукти за нуждите на пациентите на вс.отделения към МБАЛ"проф.д-р.П.Стоянов"АД Лч.

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД
Nationale Identifikationsnummer: 131249698
Postanschrift: бул. ИНЖ. ИВАН ИВАНОВ №.70Б ет.3
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1303
Land: Bulgarien
E-Mail: propharmacia123@gmail.com
Telefon: +359 29718005
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 518 492.85 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 12 721.40 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Настоящото обявление за възложена поръчка се отнася за сключен Договор № 4 от 10.05.2022г с ПРО ФАРМАЦИЯ ЕООД в частта за обособена позиция № 1, номенклатура № 41, 42, 72, 78 и обособена позиция № 2, номенклатура № 12 и 21.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022