Dienstleistungen - 254556-2020

02/06/2020    S105

Polen-Zamość: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 105-254556

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miasto Zamość
Postanschrift: Rynek Wielki 13
Ort: Zamość
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Strzępek, Marta Trych
E-Mail: zamowienia@zamosc.pl
Telefon: +48 846772337
Fax: +48 846393054

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.zamosc.um.gov.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość

Referenznummer der Bekanntmachung: IM-ZP.272.14.2020.MS
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość;

2) zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Zamość;

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zamówienie zostanie udzielone przez miasto Zamość na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, POLSKA na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 055 555.56 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

Polska, województwo lubelskie, gmina Miejska Zamość, obręb miasto Zamość.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość;

2) zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Zamość;

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zamówienie zostanie udzielone przez miasto Zamość na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, POLSKA na okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Nichtoffenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 088-210848
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Krucza 10
Ort: Zamość
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-400
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 055 555.56 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 2 773 017.29 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z art. 6d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienie udzielane jest przez Zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 – 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez Zamawiającego w taki sam sposób;

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten Zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a;

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Zgodnie z art. 6d ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c tej ustawy, albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

Uzasadnienie faktyczne:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie miasta Zamość;

2) zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Zamość;

3) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w odpowiednią ilość pojemników i worków do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Zamówienie zostało udzielone przez Miasto Zamość na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, ul. Krucza 10, 22-400 Zamość, POLSKA i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:

1) miasto Zamość sprawuje nad Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu prawną kontrolę;

2) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej (Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu) dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, sprawującego kontrolę;

3) w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Zamościu nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Powyższe uzasadnia wybór trybu zamówienia z wolnej ręki, ponieważ:

a) usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych;

b) Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych;

c) Zamówienie jest udzielane osobie prawnej i zostały spełnione łącznie poniższe warunki:

— Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę,

— ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Zamawiającego, sprawującego kontrolę,

— w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzonej odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób;

b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wnoszenia odwołania zawiera:

a) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z 2018 poz. 972);

b) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1092 z późn. zm.).

9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020