Dienstleistungen - 254583-2020

02/06/2020    S105

Polen-Włodawa: Verwaltung von Müllhalden

2020/S 105-254583

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Postanschrift: ul. Żołnierzy WiN 22
Ort: Włodawa
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 22-200
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Józef Steć
E-Mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Telefon: +48 825725856
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.mzcwlodawa.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://mzcwlodawa.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Referenznummer der Bekanntmachung: MZC.271.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i z nieruchomości niezamieszkałych – sektor nr III obejmujący gminę miejską Włodawa.

2. Transport odpadów komunalnych z terenu gmin obejmujących gminę miejską Włodawa – Sektor nr III, do miejsca ich zagospodarowania, tj.:Instalacji komunalnej – ZZO MZC Sp. z o.o., 22-200 Włodawa, ul. Komunalna 22, Instalacji komunalnej wskazanej zastępczo przez zamawiającego w sytuacji awarii instalacji, o której mowa wyżej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Jednocześnie zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 3 527 253.06 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Gmina miejska Włodawa.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020–2023) pochodzących nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – Sektor nr III MZC z/s we Włodawie. Wykonanie usługi obejmuje:

1. Odbiór wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na ter. gm. należących do MZC z/s we Włodawie.

2. Transport wszystkich odebranych odpadów kom. z ter. gm. należących do MZC z/s we Włodawie do miejsca ich zagospodarowania wskazanego przez zamawiającego.

Z przedmiotu zamówienia wyłączono odbieranie odpadów komunalnych powstających na terenie dróg publicznych.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w sposób:

1. zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odp.kom.ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z zapisami ustawy z 13.9.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gm. (Dz.U. z 2019 poz 2010) i Woj. Planu Gosp. Odpadami, przyjętego uch. Sejmiku Woj. Lub. Nr XXIV/349/2016 z dn. 2.12.2016 w sprawie Uchwalenia Planu Gos. Odp. dla Woj. Lub. 2022,

2. zgodny z uchwałą Nr VII.18.20 Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie z 5.2.2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (Dz.U. Woj. Lubel. z 2020 poz.1147),

3. zgodny z uchwałą Nr VII.17.20 Zgromadzenia MZC z/s we Włodawie z 5.2 2020 w spr.uchwalenia Reg. utrzymania czystości i porządku na terenie gmin należących do MZC z/s we Włodawie w zakresie gospodarowania odpadów komunalnych (Dz.U. Woj. Lubel. z 2020 poz.1146),

4. zgodny z innymi przepisami prawa (w tym ustawami, rozporządzeniami, aktami prawa miejscowego) obowiązującymi w zakresie przedmiotu umowy, w szczególności dot. sposobu wykonania usługi objętej umową,

5. gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie u źródła w podziale na:

a) szkło o kodach:200102 i 150107,

b) papier o kodach:200101 i 150101,

c) metal i tworzywa sztuczne o kodach: 200139,150102,150104,200140 i 150105,

d) bioodpady o kodach: 200201 i 200108,

e) odpady zmieszane(resztkowe)o kodzie 200301,

f) odpady wielkogabarytowe i opony o kodach: 200307 i 160103,

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny o kodach: 200135 i 200136,

h) żużle i popioły o kodach: Ex203099 i 200199.

W terminach określonych w uchwale, o której mowa w ust.2.

Dopuszcza się transport pojazdami wielokomorowymi dla różnych frakcji odpadów, zapewniając ich niezmieszanie podczas wyładunku. Zakazuje się mieszania selektywnie zebranych odpadów kom.ze zmieszanymi odpadami kom.odbieranymi od właścicieli nieruchomości oraz selektywnie zebranych odpadów kom.różnych rodzajów ze sobą. W tym zakresie wykonawca ma obowiązek poddać do kontroli pojazdy transportujące odpady każdorazowo na żądanie upoważnionym pracownikom zamawiającego. Do takiej kontroli weryfikacji upoważniony jest również ZZO, do którego odpady zostaną dostarczone w celu unieszkodliwienia

I. Szczegółowe dane charakteryzujące zamówienie (wg stanu na 31.12.2019).

1. Szacunkowa ilość nieruchomości objętych systemem w szt. – 1 255.

2. Powierzchnia terenu objętego systemem w ha SEK.I: 25563.

3. Liczba mieszkańców objętych systemem – 2 953 osoby.

4. Łączna ilość odpadów odebranych w 2019 r. z nieruchomości objętych systemem – 450,07 Mg.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w części III SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Jednocześnie zamawiający podaje bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Aspekt ekonomiczny: cena brutto za 1 Mg, zwane dalej kryterium „cena” / Gewichtung: 70
Kostenkriterium - Name: Aspekt środowiskowy: podwyższony standard świadczenia usług przy wykorzystaniu pojazdów o obniżonej emisji spalin i hałasu, zwane dalej kryterium „emisja spalin i hałasów” / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Aspekt funkcjonalny: wyposażenie wszystkich pojazdów w wideorejestratory, zwane dalej kryterium „wideorejestratory” / Gewichtung: 10
Kostenkriterium - Name: Aspekt społeczny: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób zamieszkałych na terenie gmin członkowskich MZC, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia; zwane dalej kryterium „zatrudnienie” / Gewichtung: 10
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Szczegółowe warunki wniesienia wadium zostały opisane w pkt 9 SIWZ, który zamawiający opublikował na swojej stronie internet.pod adresem:http://bip.mzcwlodawa.pl. Link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 057-136248
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i transport odpadów komunalnych (lata 2020-2023) pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Włodawa – sektor nr III MZC z/s we Włodawie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
26/05/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie
Postanschrift: ul. Żołnierzy WiN 22
Ort: Włodawa
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 22-200
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@mpgk.wlodawa.pl
Telefon: +48 825721276
Fax: +48 825726591
Internet-Adresse: https://www.mpgk.wlodawa.pl/
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 3 186 000.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 3 527 253.06 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający zgodnie z pkt 4.6-4.8. SIWZ, na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp przy realizacji czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.22 § 1 ustawy z 26.6.1974 Kodeks pracy wymaga od wykonawcy zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę na stanowiskach: operatorzy/kierowcy pojazdów odbierających odpady.

2. Zgodnie z pkt. 5 SIWZ – termin wyk.zamówienia: od 1.7.2020 do 30.6.2023.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie JEDZ w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeni ustanowią wstępne potwierdzenie że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Uwaga: wykonawca w celu ułatwienia wypełnienia JEDZ może skorzystać z instrukcji jego wypełnienia dostępnej na stronie internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. Zamawiający informuje że podczas wypełniania części IV formularza JEDZ pod nazwą „Kryteria kwalifikacji” wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α tj. do złożenia ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji. W takim wypadku wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji właściwej zaś(dowodowej) weryfikacji spełnienia konkretnych określonych przez Zam. warunków udziału w postęp. (kryteriów selekcji) Zam.dokona na podst.stosownych dok. składanych przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej na wezwanie Zamaw. (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp). Z wypełnionym formularzem JEDZ należy postępować zg. z instrukcją składania JEDZ przy użyciu środków kom.elektronicznej dostępnej na str. internetowej: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf. Zamawiający informuję że szczeg. wykaz oświadczeń lub dok. potwierdzających speł. war. udziału w postęp. oraz brak podstaw wykluczenia został zawarty w pkt 8 SIWZ, który jest opublikowany na stronie inter. zamawiającego pod adresem http://bip.mzcwlodawa.pl.

4. Opis sposobu przygotowania oferty. Zamawiający informuję, że szczegółowy opis sposobu przygotowania oferty został opisany w pkt 10 SIWZ, który jest opublikowany na stronie internetowej zamawiającego pod adresem http://bip.mzcwlodawa.pl.

5. Zgodnie z pkt 11.4 SIWZ wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w pkt 12.3 SIWZ przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 6 do części I SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały szczegółowo opisane w pkt 15 SIWZ.

7. Zamawiający wymaga od wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7%brutto za całość przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 16 SIWZ.

8. Porozumiewanie się zamawiającego z wykonawcami zostało szczegółowo opisane w pkt 17 SIWZ.

9. Podwykonawstwo. Zg. z pkt 19 SIWZ zamawiający na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowej części usługi, jaką jest odbierania i transportu odpadów komunalnych z zastrzeżeniem postanowień art. 36a i art. 36b ustawy Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego powinno nastąpić w Formularzu Ofert., którego wzór stanowi załącznik nr 1 do części I SIWZ.

10. Bezpośredni link do SIWZ: http://bip.mzcwlodawa.pl/userfiles/SIWZ_przetarg_na_odbi%C3%B3r_i_transport_odpad%C3%B3w_2020-2023_sektor_III.pdf

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587840
Fax: +22 4587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

9. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie
Postanschrift: ul. Żołnierzy WiN 22
Ort: Włodawa
Postleitzahl: 22-200
Land: Polen
E-Mail: sekretariat@mzcwlodawa.pl
Telefon: +48 5725856
Internet-Adresse: http://bip.mzcwlodawa.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020