Lieferungen - 254775-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial

2022/S 093-254775

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 073-194392)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka"
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 9521143675
Postanschrift: Al. Dzieci Polskich 20
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-730
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Krzemińska
E-Mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telefon: +48 228151033
Fax: +48 228151015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.czd.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/CZD/045/22 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 15 pakietów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/CZD/045/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33141000 Nichtchemisches medizinisches Einwegmaterial und hämatologisches Verbrauchsmaterial
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 15 pakietów na zasadach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w ilościach wynikających z bieżących potrzeb i w terminach wynikających z zawartej umowy.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 073-194392

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Stelle des zu berichtigenden Textes: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Anstatt:

Data: 16/05/2022

Czas lokalny: 08:30

muss es heißen:

Data: 20/05/2022

Czas lokalny: 08:30

Abschnitt Nummer: IV.2.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Anstatt:

Oferta musi zachować ważność do: 13/08/2022

muss es heißen:

Oferta musi zachować ważność do: 17/08/2022

Abschnitt Nummer: IV.2.7
Stelle des zu berichtigenden Textes: Warunki otwarcia ofert
Anstatt:

Data: 16/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

muss es heißen:

Data: 20/05/2022

Czas lokalny: 09:00

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu platformy https://ipczd.ezamawiajacy.pl

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe
Anstatt:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.

2.Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:

Dokumenty złożone wraz z ofertą (...)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

2.3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę (...)

3.Opis sposobu przygotowywania oferty

Wykonawca składając ofertę składa:

3.1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.

JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XV SWZ.

Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

3.2. Formularz ofertowy;

3.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

3.4. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności z SWZ powinny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Przedmiotowy środek dowodowy (...)

muss es heißen:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp;

1.2.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.);

1.3.nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

2.Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia wymaganych do złożenia przez Wykonawcę (w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 126.1. ustawy Pzp), którego oferta została najwyżej oceniona:

Dokumenty złożone wraz z ofertą (...)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

2.1.informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,

2.2.oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SWZ – dotyczy pakietu nr…..,

2.3.oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy, oraz Rozdziale XV pkt. 1.5 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania – wg zał. nr 7 do SWZ.

2.4.oświadczenie Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835 z późn. zm.)– wg zał. nr 8 do SWZ.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę (...)

3.Opis sposobu przygotowywania oferty

Wykonawca składając ofertę składa:

3.1. Oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wg zał. nr 4 do SWZ.

JEDZ należy złożyć zgodnie z Rozdziałem XV SWZ.

Powyższe oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.

b) Oświadczenia JEDZ podmiotów składających ofertę wspólnie, muszą mieć postać elektroniczną, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Pzp.

3.2. Formularz ofertowy;

3.3. Formularz cenowy dla oferowanych pakietów – zał. 5 do SWZ

3.4. przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z SWZ. Zamawiający zastosuje art. 107 ust. 2 ustawy Pzp.

3.5. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie – wg zał. nr 9 do SWZ.

Składane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie zgodności z SWZ powinny uwzględniać również dopuszczenia wynikające z udzielonych wyjaśnień treści SWZ.

Przedmiotowy środek dowodowy (...)

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

Zmiana ogłoszenia spowodowana jest zmianą obligatoryjnych podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuacje na Ukrainie.

Pozostałe informacje zawarte w sekcji VI 3) pozostają bz