Dienstleistungen - 254823-2020

02/06/2020    S105

Polska-Wrocław: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 105-254823

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 085-202008)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Ekosystem Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Michalczyka 23
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 53-633
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Cander
E-mail: zamowienia@ekosystem.wroc.pl
Tel.: +48 717586909
Faks: +48 717586922
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ekosystem.wroc.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki

Numer referencyjny: 19/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, zbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Wrocław w obrębie Sektora II – Krzyki.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/05/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 085-202008

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 01/09/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 29/09/2020

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 12:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 04/06/2020
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 02/07/2020
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: