Dienstleistungen - 254881-2020

02/06/2020    S105

Polen-Toruń: Ausbildung im Umgang mit Computern

2020/S 105-254881

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Postanschrift: ul. Włocławska 167
Ort: Toruń
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 87-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Kmieć
E-Mail: beata.kmiec@tarr.org.pl

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.tarr.org.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych (certyfikat Cisco) wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z woj. kuj.-pom.”

Referenznummer der Bekanntmachung: TARRSA/SZKOLENIA_INFO/3/2018
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80500000 Ausbildung
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
85312320 Beratungsdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

województwo kujawsko-pomorskie

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej wraz z doradztwem dla maksymalnie 135 osób (wraz z zapewnieniem kadry – trenerów, wyposażonej sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, cateringu), zakończonej egzaminem zewnętrznym, który umożliwi zdobycie certyfikatu Cisco lub certyfikatu równoważnego i uzyskanie kwalifikacji, w temacie: Cisco IT Essentials lub Cisco Certified Network Associate lub Cisco Certified Network Associate Security lub Cisco Certified Network Professional.

2. Nabór na szkolenia będzie miał charakter ciągły. Ilość uczestników w ramach poszczególnych szkoleń będzie uzależniona od zainteresowania osób do których projekt jest skierowany. Łączna liczba osób objętych doradztwem i przeszkolonych w ramach wszystkich szkoleń nie przekroczy 135 osób (maksymalnie 135 osób objętych doradztwem i maksymalnie 135 osób przeszkolonych w ramach szkoleń), przy czym planowana liczba osób, które rozpoczną szkolenie do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 45 osób.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/10/2018
Ende: 30/07/2020
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPKP.10.04.01-04-0004/17

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2018/S 207-473003

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: TARRSA/SZKOLENIA_INFO/3/2018
Bezeichnung des Auftrags:

Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie szkoleń komputerowych (certyfikat Cisco) wraz z doradztwem w ramach projektu pn. „Certyfikowane szkolenia komputerowe dla osób dorosłych z woj. kuj.-pom.”

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/10/2018
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IT Mentor Piotr Żmudziński
Postanschrift: Fałata 5/6
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-309
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 044 900.00 PLN

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy i innemu podmiotowi przysługują, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, środki ochrony prawnej określone w dziale VI tej ustawy.

2. Odwołanie.

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

5) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

6) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Skarga.

1) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

4) Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

5) W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o prokuratorze.

6) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
80533100 Ausbildung im Umgang mit Computern
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
80500000 Ausbildung
55300000 Restaurant- und Bewirtungsdienste
85312320 Beratungsdienste
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

województwo kujawsko-pomorskie

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi szkoleniowej wraz z doradztwem dla maksymalnie 135 osób (wraz z zapewnieniem kadry – trenerów, wyposażonej sali szkoleniowej, materiałów szkoleniowych, cateringu), zakończonej egzaminem zewnętrznym, który umożliwi zdobycie certyfikatu Cisco lub certyfikatu równoważnego i uzyskanie kwalifikacji, w temacie: Cisco IT Essentials lub Cisco Certified Network Associate lub Cisco Certified Network Associate Security lub Cisco Certified Network Professional.

2. Nabór na szkolenia będzie miał charakter ciągły. Ilość uczestników w ramach poszczególnych szkoleń będzie uzależniona od zainteresowania osób, do których projekt jest skierowany. Łączna liczba osób objętych doradztwem i przeszkolonych w ramach wszystkich szkoleń nie przekroczy 135 osób (maksymalnie 135 osób objętych doradztwem i maksymalnie 135 osób przeszkolonych w ramach szkoleń), przy czym planowana liczba osób, które rozpoczną szkolenie do dnia 31 grudnia 2018 r. wynosi 45 osób.

4. Za zgodą zamawiającego szkolenia mogą być prowadzone w formie zdalnej, w czasie rzeczywistym, a Wykonawca zapewnia sprzęt, niezbędne oprogramowanie i zasoby techniczne do realizacji zajęć.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Beginn: 17/10/2018
Ende: 30/06/2020
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 044 900.00 PLN
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: IT Mentor Piotr Żmudziński
Postanschrift: Fałata 5/6
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-309
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

W związku z ogłoszeniem na terytorium Polski stanu epidemii choroby COVID-19 i wprowadzonymi przez służby sanitarne m.in. zakazami świadczenia usług hotelarskich, usług restauracyjnych, gromadzenia się ludzi, Wykonawca nie mógł kontynuować usługi szkoleniowej w formie stacjonarnej. W celu wykonania umowy przez Wykonawcę strony dopuściły prowadzenie szkoleń w formie zdalnej, przy użyciu platformy internetowej, w czasie rzeczywistym. Cena usługi pozostała bez zmian ponieważ pomimo redukcji kosztów związanych z najmem sal, cateringiem i sprzętem zostaną poniesione dodatkowe koszty związane m.in. z opłatą za platformę, przeszkolenie trenerów z nauczania w formie zdalnej przez koordynatorów szkoleń, zorganizowanie zdalnych list obecności, obróbka materiału pod zdalną formę do „live codingu”.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Ogłoszenie na terytorium Polski stanu epidemii choroby COVID-19 i wprowadzenie przez służby sanitarne m.in. zakazu świadczenia usług hotelarskich, usług restauracyjnych, gromadzenia się ludzi.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 044 900.00 PLN
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 044 900.00 PLN