Lieferungen - 254916-2022

13/05/2022    S93

die Slowakei-Bratislava: Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte

2022/S 093-254916

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2020/S 204-495677)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Nationale Identifikationsnummer: 00151866
Postanschrift: Pribinova 2
Ort: Bratislava - Staré Mesto
NUTS-Code: SK01 Bratislavský kraj
Postleitzahl: 81272
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Martin Raučina
E-Mail: martin.raucina@minv.sk
Telefon: +421 250944421
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.minv.sk
Adresse des Beschafferprofils: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/239

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Audio, video, foto a súvisiaca technika DNS

Referenznummer der Bekanntmachung: V2020428
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
32300000 Rundfunk- und Fernsehgeräte sowie Ton- und Bildaufnahme- und -wiedergabegeräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") je najmä dodávka vybraného sortimentu audio, video, foto a zobrazovacích zariadení, súvisiacej techniky a systémov, príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako "CPV") najmä v rozsahu skupiny 322, 323, 386, 302. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 204-495677

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: I
Stelle des zu berichtigenden Textes: I.3
Anstatt:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky, Adresa (URL):

https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1695

muss es heißen:

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky, Adresa (URL):

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18656/summary

Abschnitt Nummer: II
Stelle des zu berichtigenden Textes: II.2.4
Anstatt:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu audio, video, foto a zobrazovacích zariadení, súvisiacej techniky a systémov, príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa

spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 322, 323, 386, 302. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému Elektronický kontraktačný systém (EKS).

muss es heißen:

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka vybraného sortimentu audio, video, foto a zobrazovacích zariadení, súvisiacej techniky a systémov, príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa

spoločného slovníka obstarávania (CPV) najmä v rozsahu skupiny 322, 323, 386, 302. Predmetom zákaziek môže byť aj poskytovanie súvisiacich služieb. Bližšie informácie o povahe predpokladaných nákupov sú uvedené v súťažných podkladoch.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia vrátane konkrétnych dodacích miest, bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým zaradeným záujemcom prostredníctvom informačného systému JOSEPHINE.

Abschnitt Nummer: VI
Stelle des zu berichtigenden Textes: VI.3
Anstatt:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou Elektronického kontraktačného systému (ďalej ako "EKS"), zriadený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej ako "MV SR") a je vytvorený, prevádzkovaný a dostupný na webovom sídle: www.eks.sk.

2. Každý, kto má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť žiadosť o účasť a nie je registrovaný v EKS, je povinný sa registrovať v EKS na adrese:

https://portal.eks.sk/SpravaDodavatelov/RegistraciaDodavatela/ZiadostORegistraciu

3. Verejný obstarávateľ uvádza, že v dokumente Všeobecné podmienky používania dynamického nákupného systému, ktorý je zverejnený na EKS sú upravené v rozsahu zákona podmienky používania DNS z hľadiska bezpečnosti, ochrany osobných údajov a iných údajov, tiež postup pri zaradení záujemcov do DNS a zadávanie zákaziek v ňom, ako aj podrobnosti vo vzťahu ku komunikácii, doručovaniu, identifikácii a autentifikácii. Podrobnosti o elektronickej komunikácii vrátane doručovania sú v tomto dokumente uvedené v čl. IV. Komunikácia a doručovanie. Odkaz na webovú stránku:

https://kernel.eks.sk/SpravaVPPPVO/VPPPVO/AktualneUcinne/10.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1695.

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/zakazky/239 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na

adrese: https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/1695.

muss es heißen:

1. Dynamický nákupný systém (ďalej ako aj "DNS") je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky, ktorý je súčasťou elektronického prostriedku JOSEPHINE.

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii so záujemcami/uchádzačmi postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

JOSEPHINE je na účely tohto verejného obstarávania softvér pre elektronizáciu zadávania verejných zákaziek. JOSEPHINE je webová aplikácia na doméne https://josephine.proebiz.com .

2. Každý, kto ako záujemca má záujem o účasť vo verejnom obstarávaní alebo chce predložiť ponuku a nie je registrovaný v systéme JOSEPHINE je povinný sa registrovať v JOSEPHINE na webovom sídle https://josephine.proebiz.com. Hospodársky subjekt má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID).

3. Pravidlá a podmienky komunikácie a výmeny informácií v dynamickom nákupnom systéme v rámci systému JOSEPHINE sú uvedené v súťažných podkladoch.

4. Verejný obstarávateľ poskytuje bezodplatný, neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, k dokumentom potrebným na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti a to na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18656/summary

Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ tieto dokumenty záujemcom nezasiela. Zároveň verejný obstarávateľ v Profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/428615 uverejňuje priamy odkaz na informácie a dokumenty na adrese: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18656/summary

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: