Bauleistung - 254946-2020

02/06/2020    S105    Bauleistung - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Truskaw: Bauarbeiten

2020/S 105-254946

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin Mokre Łąki Sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: PL1181592156
Postanschrift: Mokre Łąki 8
Ort: Truskaw
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
Postleitzahl: 05-080
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Grzegorz Zaręba
E-Mail: sekretariatgpwik@mokrelaki.pl
Telefon: +48 227218072

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.mokrelaki.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://mokrelaki.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gmina Izabelin

Referenznummer der Bekanntmachung: JRP/RB/4/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej w Hornówku, gmina Izabelin.

Przedmiot zamówienia szczegółowo opisuje:

1. część III SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;

2. dokumentacja projektowa;

3. dokumenty i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45111240 Baugrundentwässerungsarbeiten
45232410 Kanalisationsarbeiten
45233223 Aufbringen von Fahrbahnschichten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL913 Warszawski zachodni
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres prac obejmuje wykonanie:

— sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Dz200 x 5,9 PVC-U SN8 o długości 278,00 m,

— odrzuty sieci kanalizacyjnej fi 160 PVC w ulicy (do granicy nieruchomości) o łącznej długości 63,60 m w ilości 14 szt.,

— studzienki z tworzywa DN 600 – 1 szt. (S10),

— studzienka z tworzywa DN 425 – 10 szt. (S1–S9, S6’ – dodatkowa studnia zgodnie z Załącznikiem nr 3 do OPZ),

— lokalizacja odrzutów sieci kanalizacyjnej fi 160 PVC w ulicy (do granicy nieruchomości) wg Załącznika nr 3 do OPZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 215
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Zamawiający w postępowaniu stosuje procedurę o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia może się ubiegać Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp; wykluczeniu na tej podstawie podlega Wykonawca:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

b) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W szczególności Wykonawca musi wykazać, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum;

b) posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200 000,00 PLN.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum.

W przypadku, gdy wartość zamówienia została wyrażona w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest do jej przeliczenia na PLN przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP (wg tabeli A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U. U.E.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca musi posiadać zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a w szczególności musi wykazać, że:

a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 inwestycje, z których każda polegała na wykonaniu sieci kanalizacyjnej o długości co najmniej 100 m i średnicy co najmniej Dn 100 mm. W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum;

b) dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownik budowy (minimum 1 osoba) – niniejsza osoba ma posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać jeden lub wspólnie wszyscy Wykonawcy w ramach konsorcjum.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 500,00 PLN (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy (nie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest jedną z przesłanek zatrzymania wadium).

3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Termin wykonania zamówienia wynosi do 215 dni od dnia zawarcia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/07/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Izabelin „Mokre Łąki" Sp. z o.o., ul. Mokre Łąki 8, Truskaw, 05-080 Izabelin, POLSKA

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Informacje ogólne.

1) Wykonawcom, oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i następnych ustawy.

2) Środkami ochrony prawnej, o których mowa powyżej są:

a) odwołanie;

b) skarga do sądu.

3) Środki ochrony prawnej, przysługują:

a) Wykonawcom;

b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 ust. 2 ustawy.

2. Odwołanie. Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Przepisy dotyczące odwołania zawarte są w art. 180–198 ustawy.

3. Skarga do sądu. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skargi do sądu uregulowane są w art. 198a – 198f ustawy

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020