Lieferungen - 254972-2022

13/05/2022    S93

Polen-Danzig: Industrieroboter

2022/S 093-254972

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 086-232083)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdański Uniwersytet Medyczny
Nationale Identifikationsnummer: pl
Postanschrift: ul. M.Skłodowskiej-Curie 3 A
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 80-210
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dagmara Żukowska
E-Mail: dagmara.zukowska@gumed.edu.pl
Telefon: +48 583491223
Fax: +48 583491224
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gumed.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/gumed

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa systemu do uzyskiwania i archiwizacji komórek i tkanek dostosowany do potrzeb biobanku klinicznego i dla badań wielkoformatowych

Referenznummer der Bekanntmachung: GUM2022ZP0039
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42997300 Industrieroboter
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do uzyskiwania i archiwizacji komórek i tkanek dostosowany do potrzeb biobanku klinicznego i dla badań wielkoformatowych

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 3 do SWZ.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 086-232083

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:00
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 04/09/2022
muss es heißen:
Tag: 06/09/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 07/06/2022
Ortszeit: 09:15
muss es heißen:
Tag: 09/06/2022
Ortszeit: 09:15
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

W sekci II punkt 2.4) dodaje się w punkcie 3 ppkt h) o treści - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o Szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – załącznik nr 7 do SWZ – w postawi elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie te ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.

W sekcji VI punkt 3) dodaje się ppkt 5. o treści - Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz.UE.L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia

2. Wykluczenie wskazane powyżej następuje na okres trwania okoliczności opisanych powyżej.

3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania do oferty należy załączyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SWZ – w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W sekcji VI.punkt 3) w ppkt 3.4) dodaje się lit. e) art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o Szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego