Lieferungen - 254978-2022

13/05/2022    S93

Polen-Włocławek: Lehrmittel

2022/S 093-254978

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 084-224161)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Włocławek - Urząd Miasta Włocławek
Postanschrift: Zielony Rynek 11/13
Ort: Włocławek
NUTS-Code: PL619 Włocławski
Postleitzahl: 87-800
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Patrycja Wojnowska
E-Mail: zamowienia@um.wlocl.pl
Telefon: +48 54414475
Fax: +48 544144257
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wloclawek.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku – zakup i dostawa wyposażenia

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39162100 Lehrmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do szkół zawodowych niezbędnego do prawidłowego nauczania zawodów oraz przeprowadzania egzaminów w 7 szkołach znajdujących się na terenie miasta Włocławek, tj. Zespołu Szkół Budowlanych – ul. Nowomiejska 25, Zespołu Szkół Samochodowych – ul. Leśna 1A, Zespołu Szkół Elektrycznych – ul. Toruńska 77, Zespołu Szkół Technicznych – ul. Ogniowa 2, Zespołu Szkół Chemicznych – ul. Bulwary im. marsz. Piłsudskiego 4, Zespołu Szkół nr 3 - Nowomiejska 21 oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych – ul. Bukowa 38 w ramach projektu pn. „Poprawa infrastruktury kształcenia zawodowego we Włocławku” realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek współfinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.3 Kształcenie zawodowe, nr projektu RPKP.06.03.02-04-0010/18.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 084-224161

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe: pkt 1
Anstatt:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP.

muss es heißen:

Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z roku 2022, poz. 835) oraz na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środ-ków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1).

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe: pkt 2
Anstatt:

Wykonawca jest obowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.

muss es heißen:

Wykonawca jest obowiązany do dołączenia do oferty oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP oraz oświadczeń dotyczących przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

Abschnitt Nummer: VI.3
Stelle des zu berichtigenden Textes: Informacje dodatkowe: pkt 3
Anstatt:

Do oferty Wykonawca powinien także dołączyć: 1) formularz ofertowy, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium; 5) następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

muss es heißen:

Do oferty Wykonawca powinien także dołączyć: 1) formularz ofertowy wraz z załącznikiem, 2) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 3) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium; 5) następujące przedmiotowe środki dowodowe: a) Opis przedmiotu oferty Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Abschnitt Nummer: IV.2.2
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 08:45
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 08:45
Abschnitt Nummer: IV.2.6
Anstatt:
Tag: 27/08/2022
muss es heißen:
Tag: 28/08/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.7
Anstatt:
Tag: 30/05/2022
Ortszeit: 09:00
muss es heißen:
Tag: 31/05/2022
Ortszeit: 09:00
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: