Lieferungen - 254992-2020

02/06/2020    S105

die Slowakei-Košice: Stromverteilerkabel

2020/S 105-254992

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Východoslovenská distribučná, a. s.
Nationale Identifikationsnummer: 36599361
Postanschrift: Mlynská 31
Ort: Košice-mestská časť Staré Mesto
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Postleitzahl: 040 01
Land: Slowakei
Kontaktstelle(n): Dvorožňák Peter
E-Mail: dvoroznak_peter@vsdas.sk
Telefon: +421 907419194

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://vsds.sk

Adresse des Beschafferprofils: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15676

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/34
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://vsds.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/34
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Silnoprúdové zemné káble NN

Referenznummer der Bekanntmachung: 613
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31320000 Stromverteilerkabel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 349 902.30 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31321210 Niederspannungskabel
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK042 Košický kraj
Hauptort der Ausführung:

Sklad VSD, Teplárenská 15, Košice, SLOVENSKO, pokiaľ nie je v objednávke stanovené inak. Miesto dodania definované v objednávke je ohraničené distribučným územím VSD, a.s.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Káble určené pre distribúciu elektrickej energie v rozvodoch nízkeho napätia. Používajú sa pre hlavné vedenia a odbočky distribučnej sústavy, prípojky, na prepoje s holým vonkajším vedením, na prepoje v distribučných transformačných staniciach a v elektrických staniciach. Káble sú určené na pevné uloženie vo vnútorných a vonkajších priestoroch. Môžu byť uložené priamo v zemi, do žľabov, do rúr a pod., alebo pevne uložené vo vnútorných a vonkajších priestoroch na nosné konštrukcie, stavebné prvky, alebo časti technologických zariadení. Káble sú odolné proti UV žiareniu a proti šíreniu plameňa.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16 sa používajú pre elektrické inštalácie za elektrickou prípojkovou skrinkou, pre hlavné domové vedenie, t.j. časť elektrického prívodného vedenia od prípojkovej skrine do elektromerového rozvádzača. Je súčasťou odberného elektrického zariadenia.

Káble typu 1-AYKY-J 4x16+2,5 sa používajú pre napájanie odberateľov v prípadoch keď je potrebné prenášať ovládací signál na spínacie hodiny (piata žila Cu 2,5 mm), v prípade rekonštrukcií el. vedení za elektrickou prípojkovou skrinkou.

Predpokladané množstvo:

— Kabel 1-AYKY-J 4x16 RE: 150 km

— Kábel 1-AYKY-J 4x16 RE + 2,5 RE: 5 km

— Kabel NAYY-J 4x25 RE 0,6/1 kV: 500 km

— Kabel NAYY-J 4x35 RE 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NAYY-J 4x70 SE 0,6/1 kV: 30 km

— Kabel NAYY-J 4x150 SE 0,6/1 kV: 120 km

— Kabel NAYY-J 4x150 SM 0,6/1 kV: 120 km

— Kabel NAYY-J 4x240 SM 0,6/1 kV: 50 km

— Kabel NAYY-J 1x70 RM žltozelená 0,6/1 kV: 30 km

— Kabel NAYY-O 1x70 RM čierna 0,6/1 kV: 10 km

— Kabel NAYY-J 1x120 RM žltozelená 0,6/1 kV: 80 km

— Kabel NAYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1 kV: 80 km

— Kabel NYY-J 1x120 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x120 RM čierna 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-J 1x150 0,6/1 kV RM žltozelená: 5 km

— Kabel NYY-J 1x240 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x240 RM čierna 0,6/1 kV: 10 km

— Kabel NYY-J 1x300 RM žltozelená 0,6/1 kV: 5 km

— Kabel NYY-O 1x300 RM čierna 0,6/1 kV: 5 km

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 3 349 902.30 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Uchádzač pre splnenie požiadaviek na daný predmet zákazky predloží v ponuke nasledovné doklady a dokumenty:

— vyplnená príloha č. 1 Rámcovej dohody - Technická špecifikácia,

— protokoly o typovej skúške z akreditovanej skúšobne alebo formuláre podľa prílohy č. 1 TŠ, ktorý dokumentuje výsledky typových skúšok, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku) - platí pre káble 1-AYKY

— protokoly o typovej skúške z akreditovanej skúšobne, (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku) - platí pre káble N(A)YY 0,6/1kV

— Vyhlásenie výrobcu o preukázaní zhody v zmysle zákona č. 56/2018 Z. z. (predtým 264/1999, v znení neskorších predpisov), (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)

— Certifikát značky VDE, (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom alebo nemeckom jazyku) - platí pre káble N(A)YY 0,6/1 kV

— Vyhlásenie o parametroch v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov (Vyhl. 162/2013 Z.z. a 177/2016, resp. nariadenie EÚ č. 305/2011 - CPR a STN EN 50575), (obstarávateľ akceptuje aj v anglickom jazyku)

— Certifikát systému riadenia kvality výrobcu alebo potvrdenie vykonania opatrení na zabezpečenie kvality,(obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),

— Certifikát systému environmentálneho manažérstva výrobcu (obstarávateľ akceptuje aj certifikát v anglickom jazyku),

— katalóg materiálu,

— pokyny na montáž,

— Technický predpis / podmienky pre výrobu a dodávku káblov,

— Fotografia kábla s požadovaným spôsobom značenia.

Dokumentácia musí byť predložená v slovenskom, prípadne českom jazyku, pokiaľ nie je uvedené inak.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e), že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

B) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.Uvedenú podmienku účasti preukáže uchádzač/záujemca v súlade s § 32 ods. 2 písm. f)doloženým čestným vyhlásením.

C) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. g), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktorému bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

D) Podmienka účasti podľa § 32 ods. 1 písm. h), že sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

E) Uchádzač/záujemca zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady požadované na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm.a) až f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nahradiť predložením informácie o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov, prípadne potvrdením o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Nevyžaduje sa

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

A) Podmienka účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a). Uvedenú podmienku účasti preukazuje uchádzač/záujemca predložením zoznamu dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO.

B) Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy alebo koncesnej zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a)až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len,ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Minimálna úroveň požadovaná obstarávateľom podľa bodu A)

Zo zoznamu dodávok tovaru musí vyplývať, že uchádzač v období za predchádzajúce 3 roky dodal tovar rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky v kumulatívnej hodnote min. 100 000 EUR bez DPH.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Obstarávateľ zábezpeku nevyžaduje

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov Východoslovenská distribučná, a.s. Fakturácia sa bude vykonávať podľa platobných podmienok tak, ako je to uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

V prípade, že je uchádzačom skupina hospodárskych subjektov, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Informácie o elektronickej aukcii sú bližšie uvedené v súťažných podkladoch.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/07/2020
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Slowakisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/10/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/07/2020
Ortszeit: 10:00
Ort:

Na adrese obstarávateľa uvedenej v bode I

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Neverejné otváranie ponúk v zmysle § 54 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom systému Eranet dostupného na https://vsds.eranet.sk. Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch.

2. Pre záujemcov a uchádzačov bude kontaktná osoba k dispozícií v pracovných dňoch v čase od 9.00 hod. do 14.00 hod.na adrese: Mlynská č. 31, 042 91 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

3. Komunikačným jazykom v tejto verejnej súťaži je slovenský jazyk.

4. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.

5. Vysvetlenie SP prebieha prostredníctvom systému Eranet. Odporúčaná lehota na vysvetlenie je najneskôr do 22. júna 2020. Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sa bude považovať za doručenú okamihom uverejnenia na profile obstarávateľa najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, za predpokladu, že o ne požiadali v lehote určenej vyššie.Vysvetlenia budú uverejnené na profile obstarávateľa.

Viac ohľadom komunikácie je uvedené v súťažných podkladoch. Záujemcovia/uchádzači sú povinní sa oboznámiť s danými informáciami a zohľadniť ich pri predkladaní ponúk.

6. Úspešný uchádzač, jeho subdodávatelia podľa § 11 zákona o verejnom obstarávaní je povinný na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie rámcovej dohody byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, v súlade so zákonom 315/2016 Z. z.

7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo možnosti zrušiť použitý postup zadávanie zákazky podľa § 57 zákona a ak ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné, prípadne ak presiahnu finančnú čiastku určenú obstarávateľom na predmet zákazky.

8. Obstarávateľ si vyhradzuje právo primerane predĺžiť lehotu viazanosti ponúk a o tejto skutočnosti informuje všetkých uchádzačov.

9. Obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil obstarávateľa (odkaz uvedený v bode I. výzvy),na ktorom obstarávateľ bude uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom v rámci tohto verejného obstarávania.

10. Obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť rámcovú dohodu aj s menej ako dvomi uchádzačmi v prípade nižšieho počtu uchádzačov spĺňajúcich podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

11. Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti Jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona. Doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú uchádzači obstarávateľovi podľa § 55 ods. 1 zákona v čase a spôsobom, určeným obstarávateľom.

12. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, ani obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

13. Obstarávateľ vyhodnotí ponuky v súlade s §66 ods. 7 a §55 ods. 1, t.j. vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční až po vyhodnotení ponúk podľa §53 u uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom a druhom mieste.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 821 09
Land: Slowakei
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Podla zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Úrad pre verejné obstarávanie
Postanschrift: Ružová dolina 10, P.O.Box
Ort: Bratislava
Postleitzahl: 820 05
Land: Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
28/05/2020