Dienstleistungen - 255567-2022

13/05/2022    S93

Polen-Zamość: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2022/S 093-255567

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Zamościu
Postanschrift: ul. Krucza 10
Ort: Zamość
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Postleitzahl: 22-400
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sekretariat Zamawiającego
E-Mail: sekretariat@pgk.zamosc.pl
Telefon: +48 846381243
Fax: +48 846385458
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.pgk.zamosc.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.pgk.zamosc.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: www.bip.pgk.zamosc.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka komunalna

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMPONENTÓW DO PRODUKCJI PALIWA ALTERNATYWNEGO (RDF)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZZP/074/2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF - Refuse Derived Fuel) powstałych w procesie mechanicznej i ręcznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych i odpadów wielkogabarytowych po demontażu metali żelaznych i rozdrobnieniu w Instalacji Komunalnej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów” (dalej: IK RZZO), której Zamawiający jest właścicielem.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL812 Chełmsko-zamojski
Hauptort der Ausführung:

RZZO w Dębowcu 165, 22-420 Skierbieszów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF - Refuse Derived Fuel) powstałych w procesie mechanicznej i ręcznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania odpadów selektywnie zebranych i odpadów wielkogabarytowych po demontażu metali żelaznych i rozdrobnieniu w Instalacji Komunalnej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów, Dębowiec 165, 22-420 Skierbieszów” (dalej: IK RZZO), której Zamawiający jest właścicielem, o następujących kodach:

odpad o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, będący frakcją nadsitową o wielkości >80 mm, (nierozdrobnione i nieprasowane, gr.na placu do załadunku)

odpad o kodzie 19 12 12 - inne odpady

odpad o kodzie 19 12 04 – odpady tworzyw sztucznych i gumy,

odpad o kodzie 19 12 07 – odpady drewno inne niż wymienione w 19 12 06,

odpad o kodzie 19 12 08 - odpady tekstyliów.

Sposób zagospodarowania komponentów do produkcji RDF musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z pózn. zm.).

Szacunkową ilość komponentów wytworzoną ze zmieszanych odpadów komunalnych, która zostanie przekazana Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy, Zamawiający określa, że wyniesie: ok. 7000 Mg. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest ilością szacunkową, obrazującą możliwą wielkość zakresu przedmiotu zamówienia i może być pomocna na etapie przygotowania oferty. Zamawiający nie będzie zobligowany do realizacji zamówienia do pełnej wysokości podanej ilości komponentów, a przekroczenie wyżej określonych ilości nie będzie uprawniało Wykonawcy do zaprzestania dalszej realizacji przedmiotu zamówienia lub do zmiany ceny.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 6
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca spełni wymagany warunek, jeżeli przedstawi kopię pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub recyklingu odpadów o kodach: 19 12 04, 19 12 07, 19 12 08 i 19 12 12, przy czym instalacja do odzysku lub recyklingu przedmiotowych odpadów musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013, poz. 21, z pózn. zm.).

Odnośnie do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje świadczenie, do którego realizacji te uprawnienia są wymagane.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli przedstawi kopię polisy odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy 00/100 zł)

Wartości pieniężne wskazane w dokumentach złożonych przez Wykonawcę w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa powyżej, podane w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy na złote polskie. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), aktualny na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, ogłaszany w sposób przewidziany w uchwale Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002 r. w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walutowych (Dz.Urz. NBP 2017 r. poz. 15 z póżn. zm.). Jeżeli w dniu ogłoszenia o zamówieniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Wykonawca powinien przyjąć kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli, przedstawi wykaz wykonanej (wykonywanej) co najmniej jednej usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa ta została wykonana lub jest wykonywana, polegającej na odzysku odpadów stanowiących komponenty do produkcji RDF w ilości min. 7.000 Mg oraz załączy dowody określające czy ta usługa została wykonana należycie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy.

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 czerwca 2022 r. o godz. 10.30 poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowywania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2022 r.

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022