Dienstleistungen - 255924-2022

13/05/2022    S93

Sverige-Strömsund: Eldistribution och tillhörande tjänster

2022/S 093-255924

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Strömsunds kommun
Nationellt registreringsnummer: 212000-2486
Postadress: Box 500
Ort: STRÖMSUND
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Postnummer: 83324
Land: Sverige
Kontaktperson: Camilla Hulkki
E-post: camilla.hulkki@stromsund.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.stromsund.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmygyquea&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afmygyquea&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Elleveranser

Referensnummer: UPPH.2022.52
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
65300000 Eldistribution och tillhörande tjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandlingen syftar till att säkra elleveranser till Strömsunds kommun, Strömsunds Hyresbostäder AB samt Jämtlands Värme AB. Avtal kommer att tecknas med en leverantör för Strömsunds kommun och kommunens helägda bolag.

Beställaren

Strömsunds kommun och kommunens helägda bolag, nedan kallade Beställaren, erbjuder er att lämna anbud på Elleveranser enligt villkor som framgår av detta upphandlingsdokument med bilagor.

Strömsunds kommun

212000-2486

Jämtlandsvärme AB

556220-1615

Strömsunds Hyresbostäder AB

556121-3496

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
09300000 Elektricitet, värme, sol- och kärnenergi
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE322 Jämtlands län
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Strömsund

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandlingen syftar till att säkra elleveranser till Strömsunds kommun, Strömsunds Hyresbostäder AB samt Jämtlands Värme AB. Avtal kommer att tecknas med en leverantör för Strömsunds kommun och kommunens helägda bolag.

Beställaren

Strömsunds kommun och kommunens helägda bolag, nedan kallade Beställaren, erbjuder er att lämna anbud på Elleveranser enligt villkor som framgår av detta upphandlingsdokument med bilagor.

Strömsunds kommun

212000-2486

Jämtlandsvärme AB

556220-1615

Strömsunds Hyresbostäder AB

556121-3496

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 01/07/2022
Slut: 31/12/2025
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

1 förlängning/ar á 24 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/06/2022
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/08/2022
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 10/06/2022
Lokal tid: 08:00

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Härnösand
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/05/2022