Dienstleistungen - 256505-2022

13/05/2022    S93

Polen-Breslau: Wartung von Straßenbeleuchtungen

2022/S 093-256505

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu
Postanschrift: ul. Długa 49
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 53-633
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Komander
E-Mail: uzpnz@zdium.wroc.pl
Telefon: +48 713760005
Fax: +48 713734906
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.zdium.wroc.pl/
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.zdium.wroc.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami i utrzymanie miasta

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prowadzenie czynności eksploatacyjnych urządzeń oświetlenia drogowego będącego majątkiem Gminy w zarządzie ZDiUM we Wrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: TXU.EEIM.35.2022.MK
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50232100 Wartung von Straßenbeleuchtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Zamówienie obejmuje eksploatację ok. 8.400 sztuk punktów świetlnych oraz czynności wykonywanych na podstawie zleceń.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 831 662.04 PLN / höchstes Angebot: 993 003.80 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50232110 Betriebsbereitmachung von öffentlichen Beleuchtungsanlagen
65320000 Betrieb von elektrischen Anlagen
45316100 Installation von Beleuchtungsanlagen im Freien
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Hauptort der Ausführung:

Wrocław

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres czynności eksploatacyjnych oświetlenia drogowego:

1. czynności rozliczane miesięcznie wg stawki ryczałtowej:

a) obsługa i przeglądy techniczne urządzeń, aparatury zasilającej i zabezpieczającej, pomiarowej i sterowniczej w szafkach oświetleniowych co najmniej 1 raz w miesiącu;

b) stała dbałość o estetykę urządzeń oświetlenia drogowego (czyszczenie opraw, mycie kloszy, usuwanie pajęczyn i owadów oraz plakatów ze słupów i szafek);

c) przeglądy techniczne opraw i wnęk latarni;

d) pomiary i badania eksploatacyjne oświetlenia drogowego we Wrocławiu zgodnie z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji”;

e) malowanie i konserwacja metalowych konstrukcji latarni, tablic rozdzielczych i szafek w przypadku stwierdzenia ubytków powłoki antykorozyjnej, odnawianie nieczytelnej numeracji słupów;

f) przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowym działaniu oświetlenia, raportowanie i usuwanie uszkodzeń w terminie 2 dni od momentu zgłoszenia;

g) likwidację wszelkich awarii w urządzeniach oświetlenia ulicznego w terminie do 2 dni od dnia stwierdzenia lub zgłoszenia, tj. uszkodzonej aparatury łączeniowej w szafkach oraz słupach (w tym gniazd i wkładek bezpiecznikowych, tabliczek zaciskowo-bezpiecznikowych, wyłączników, łączników, styczników, przekaźników, lampek sygnalizacyjnych, listew montażowo – zaciskowych, oprzewodowania wewnętrznego), zużytego źródła światła, uszkodzonego wyposażenia opraw (dławików, układów zapłonowych, oprawek, zacisków);

h) pionowanie latarni;

i) kontrole stanu oświetlenia drogowego w porze nocnej nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

j) usuwanie w trybie natychmiastowym zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zdrowia i życia ludzi, spowodowanych przez urządzenia oświetleniowe;

k) prowadzenie „Książki eksploatacyjnej”, a w przypadku jej braku również założenie dla urządzeń oświetleniowych zasilanych z danej szafki oświetleniowej zawierającej: schemat jednokreskowy obwodów z rodzajem opraw i źródeł światła, protokoły przeprowadzonych pomiarów, zapisy z datą stwierdzenia awarii

dla każdego urządzenia na poszczególnych obiektach i zapisy z datą przeprowadzonych kontroli, oględzin i stwierdzonych w tych dniach usterek;

l) udostępnianie urządzeń oświetleniowych na życzenie Zamawiającego innym Wykonawcom w celu rozbudowy, przebudowy, modernizacji lub naprawy gwarancyjnej;

m) podłączanie i odłączanie na życzenie Zamawiającego do sieci oświetleniowej reklam i innych urządzeń oraz sporządzenie protokołu;

n) w pierwszym miesiącu eksploatacji wymiana wkładów do zamków w szafkach oświetleniowych i szafkach reduktorów mocy 220 szt.;

o) zapewnienie stałej łączności bezprzewodowej w systemie GPRS szafek ze sterownikami CPAnet na stroniewww.cpanet.pl w ilości 80 szt.;

p) czynności wykonywane z udziałem zamawiającego:

-kontrola sprawności oświetlenia drogowego w porze nocnej na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu i nie częściej niż 2 razy w miesiącu;

-oględziny urządzeń oświetlenia drogowego na życzenie Zamawiającego nie rzadziej niż 1 raz w roku.

2. czynności rozliczane wg kosztorysów powykonawczych na podstawie odrębnych zleceń rozliczane wg czynników cenotwórczych (R, S, Kp, Z, M) podanych w Sekocenbudzie z kwartału realizacji danego zlecenia oraz norm określonych w obowiązujących katalogach:

a) wymiana uszkodzonych elementów: opraw (zdewastowanych), konstrukcji wsporczych (słupów, wsporników, wysięgników) oraz zegarów sterujących;

b) naprawa i wymiana uszkodzonych kabli i szafek zasilających;

c) roboty związane z ewentualną rozbudową lub modernizacją oświetlenia drogowego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W pkt II.2.5) Powinno być: Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 036-093037
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
06/05/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 6
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 6
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: PBS Polska Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. T. Kościuszki 1/3
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocław
Postleitzahl: 50-037
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 386 278.50 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 831 662.04 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.)

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
10/05/2022