Dienstleistungen - 256928-2022

13/05/2022    S93

Polen-Warschau: Computerunterstützung

2022/S 093-256928

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 085-230180)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centrum e-Zdrowia
Nationale Identifikationsnummer: 5251575309
Postanschrift: ul. Stanisława Dubois 5A
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-184
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Hryniewicz-Braham
E-Mail: wzp@cez.gov.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.cez.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.cez.gov.pl/zamowieniapubliczne/aktualne/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usługi szyfrowanych łączy dedykowanych pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych Zamawiającego

Referenznummer der Bekanntmachung: WRZ.270.112.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72610000 Computerunterstützung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szyfrowanych łączy dedykowanych pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych Zamawiającego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 085-230180

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: VI.3
Anstatt:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach o których mowa w art.

108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie

przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z

2022 r., poz. 835)

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak

podstaw wykluczenia został określony w rozdziale VII SWZ.

4. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,

czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia

warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,

do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub

dokumentów wymienionych w rozdziale VII.1.2 SWZ.

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% maksymalnej

wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z Umowy.

muss es heißen:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/Wykonawców w przypadkach o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, art. 5k rozporządzenia 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

3. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia został określony w rozdziale VII SWZ.

4. Zamawiający skorzysta z przepisu art. 139 ustawy Pzp i najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w rozdziale VII.1.2 SWZ.

6. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zostały zawarte w rozdziale XX SWZ.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 3% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z Umowy.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: