Lieferungen - 257620-2022

13/05/2022    S93

Bulgarien-Sofia: Mineralwasser

2022/S 093-257620

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: ELEKTRORAZPREDELITELNI MREZhI ZAPAD AD
Nationale Identifikationsnummer: 130277958
Postanschrift: bul. Tsarigradsko shose No. 159, BenchMark Biznes Tsentar
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1784
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Vanya Chepanova
E-Mail: vanya.chepanova@electrohold.bg
Telefon: +359 64896961
Fax: +359 28272171
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.ermzapad.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/2354
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/179292
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/179292
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка на натурална минерална и трапезна вода

Referenznummer der Bekanntmachung: PPD21-131
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15981000 Mineralwasser
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на договор за доставка на следните видове стоки: трапезна негазирана вода галон 19 л. за диспенсър - 2 000 бр., натурална минерална негазирана вода галон 19 л. за диспенсър - 5 000 бр., трапезна негазирана вода разфасовка 0,500 л. - 500 бр. стек (12 бр. бутилки), натурална минерална негазирана вода разфасовка 0,500 л. - 8 500 бр. стек (12 бр. бутилки), трапезна негазирана вода разфасовка 1,500 л. - 500 бр. стек (6 бр. бутилки), натурална минерална негазирана вода разфасовка 1,500 л. - 14 000 бр. стек (6 бр. бутилки), трапезна газирана вода разфасовка 0,500 л. - 1 000 бр. стек (12 бр. бутилки). Посочените количества са прогнозни и са определени от възложителя за период от 12 месеца. 

Избраният за изпълнител се задължава да предостави за ползване на възложителя, за срока на действие на договора, нови, неупотребявани диспенсъри за подгряване и охлаждане на доставената негазирана трaпезна и натурална минерална вода в галони от 19 л.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 450 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG311 Видин / Vidin
NUTS-Code: BG312 Монтана / Montana
NUTS-Code: BG313 Враца / Vratsa
NUTS-Code: BG314 Плевен / Pleven
NUTS-Code: BG315 Ловеч / Lovech
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
NUTS-Code: BG412 София / Sofia
NUTS-Code: BG413 Благоевград / Blagoevgrad
NUTS-Code: BG414 Перник / Pernik
NUTS-Code: BG415 Кюстендил / Kyustendil
Hauptort der Ausführung:

Местата за изпълнение, при условията на доставка, са до франко конкретни обекти на възложителя

ПРОДЪЛЖАВА В РАЗДЕЛ II 2.14) Допълнителна информация

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Настоящата обществена поръчка има за цел сключване на договор за доставка на следните видове стоки: трапезна негазирана вода галон 19 л. за диспенсър-2000бр., натурална минерална негазирана вода галон 19л. за диспенсър-5000бр., трапезна негазирана вода разфасовка 0,500л.-500 бр. стек (12бр. бутилки), натурална минерална негазирана вода разфасовка 0,500л.-8500бр. стек (12бр. бутилки), трапезна негазирана вода разфасовка 1,500л.-500бр. стек (6бр. бутилки), натурална минерална негазирана вода разфасовка 1,500л.-14000бр. стек (6бр. бутилки), трапезна газирана вода разфасовка 0,500л.-1000бр. стек (12бр. бутилки). Посочените количества са прогнозни и са определени от възложителя за период от 12 месеца. 

Избраният за изпълнител се задължава да предостави за ползване на възложителя, за срока на действие на договора, нови, неупотребявани диспенсъри за подгряване и охлаждане на доставената негазирана трaпезна и натурална минерална вода в галони от 19 л. Възложителят, в срок не по-късно от 5 раб. дни, след двустранното подписване на договора, ще изпрати писмена поръчка до избрания за изпълнител за доставка и монтаж на необходимото количество диспенсъри за съответните офиси във всеки конкретен обект. Избраният за изпълнител доставя и монтира диспенсърите в съответните офиси в обектите на възложителя, независимо на кой етаж се намират, като липсата на асансьор не е основание за отказ от изпълнение на доставката и монтажа, в срок не по-късно от 5 /пет/ работни дни, считано от датата на изпращане на писмена поръчка за доставка и монтаж на диспенсъри от страна на възложителя. Прогнозен брой диспенсъри за студена и топла вода тип „нисък“: 120 броя и тип „висок“: 120 броя.

Изпълнителят се задължава да поддържа в техническа изправност и годност за ползване предоставените на възложителя диспенсъри за срока на договора, като извършва два пъти годишно технически преглед, включващ всички услуги свързани с профилактиката, диагностиката и отстраняването на неизправности.

Избраният за изпълнител се задължава, в случай че бъде констатирана дефектна бутилка или галон (примерно спукан/а, неизползваем/а по предназначение или др.) с доставената стока, то в срок не по-късно от 5 раб. дни, след уведомяване по телефона и по електронна поща от страна на представител на възложителя, изпълнителят да замени дефектната бутилка или галон с нова, с ненарушена цялост, без да се начисляват допълнителни разходи за възложителя. Когато обстоятелствата позволяват това, възложителят може да се съгласи дефектната бутилка или галон да бъде заменена при следващата доставка, направена по писмена поръчка от възложителя.

Избраният за изпълнител следва да достави поръчаните стоки, предмет на настоящата процедура, в срок до 24 часа, считано от датата на изпращане на писмена поръчка за доставка до посочените в нея офиси в обектите на възложителя, освен ако в изпратената писмена поръчка възложителят не е посочил по-дълъг срок за доставка, когато същата следва да бъде изпълнена в обект на възложителя в населено място, различно от гр. София.

Стоките, предмет на настоящата процедура се доставят до съответните офиси в обектите на възложителя, независимо на кой етаж се намират и липсата на асансьор не е основание за отказ от изпълнение на доставка/и.

Възложителят определя обектите и броя на местата за доставка на стоките, като изрично ги посочва в съответната писмена поръчка отправена към избрания за изпълнител.

Възложителят си запазва правото да добавя нови или да извежда от списъка съществуващи обекти, или да извършва преместване на съществуващи, посочени в Списък на обектите на възложителя за доставка на стоките по предмета на настоящата поръчка, като информира писмено избрания за изпълнител по факс или по ел. поща, и посочва: датата от която се добавя/извежда/премества съответния обект, регион, в който се намира и адреса на обекта.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 450 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

ПРОДЪЛЖАВА ОТ РАЗДЕЛ II.2.3) Място на изпълнение:

находящи се на територията на Република България, където възложителят осъществява лицензионната си дейност, която в географско отношение съвпада с територията на Западна България, включваща следните административни области: Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, София (град), София, Перник, Кюстендил и Благоевград.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

В настоящата обществена поръчка няма поставени изисквания, свързани с годност (правоспособност) за упражняване на професионалната дейност на участника.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

В настоящата обществена поръчка няма поставени изисквания, свързани с икономическото и финансово състояние на участника.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта, дейности с предмет и обем, идентични или сходни* с тези на настоящата поръчка (съгласно чл. 63, ал. 1, т. 1, б. б) от ЗОП).

*Под „дейност, идентична или сходна с предмета на настоящата поръчка“ следва да се разбира извършена доставка/и на минерална, трапезна и/или газирана вода.

За деклариране на съответствието с това изискване участникът представя попълнен в електронен вид Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) в Част ІV. „Критерии за подбор“, Буква „В“, като декларира/посочва съответната информация за доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, с посочване на предмета на доставката/ите, стойностите (сумите), обем (доставено количество, в литри), датите и получателя на извършената дейност.

Документи по чл. 64 от ЗОП за доказване на съответствието с изискванията на възложителя, които се представят по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал 1 от ЗОП:

Списък на дейностите с предмет и обем, които са идентични или сходни с предмета на провежданата процедура, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на оферта, изготвен по образец от Приложение № 1 от документ с наименование „Образци на документи, които се представят от участника, по реда на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1 от ЗОП“, придружен от доказателство за извършената доставка/и. Без да се ограничава възможността и правото на собствена преценка на участниците да представят най-подходящото според разбиранията си средство за доказване на заявените в еЕЕДОП обстоятелства за изпълнена/и доставка/и с идентичен или сходен предмет с предмета на поръчката, и без претенции за изчерпателност, възможните доказателства по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП могат да бъдат: удостоверения/декларации за изпълнена/и доставка/и от получателя на съответната доставка; референции; протоколи, удостоверяващи отчитането и приемането на съответното изпълнение, без възражения от страна на възложителя; информация за изпълнени договори от РОП и др., като е необходимо съответния документ еднозначно и безспорно да установява вида на доставката (предмет и обем), нейният изпълнител и получател, времето на възлагане и реално приключване на изпълнението, нейната стойност и по възможност координати за контакт с получателя на доставката. Преценката за вида на доказателството се прави от участника, като то единствено следва да отговаря на минималните изисквания за съдържание, посочени по-долу.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Минимално изискване:

Всеки участник през последните три години, считано от датата на подаване на оферта, да е изпълнил доставка/и на минимум 300 000 литра минерална, трапезна и/или газирана вода.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. В настоящата процедура може да участва всяко лице, което отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.

2. Възложителят отстранява от участие участник, когато:

- са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;

- свързаност по смисъла на параграф 2, т. 45 от ДР на ЗОП;

- по отношение на участника е приложима забраната за участие в обществени поръчки съгласно чл. 3, т. 8 от

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС);

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

- за участника е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

При подписване на договора, участникът определен за изпълнител, се задължава да представи на възложителя гаранция за изпълнение, в размер на 4% от общата прогнозна (максимална) стойност на договора. Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП може да бъде представена в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за

изчисляване, задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор от документацията за обществена поръчка.

Всички разходи по откриването и поддържането на гаранциите са за сметка на изпълнителя.

Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Плащането на цената по сключения договор за обществена поръчка се извършва по единични цени, в български лева (или в тяхната равностойност в ЕВРО, според курса на БНБ, в случай че преди сключването или по време на действие на договора, като официално платежно средство в Република България бъде приета общата европейска валута - ЕВРО), по банков път, в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на оригиналната фактура, съдържаща всички реквизити по Закона за счетоводството (ЗС), която се издава въз основа и след двустранно подписан приемо-предавателен протокол за заявената, извършена и приета без забележки доставка по предмета на поръчката.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. В „откритата“ по вид процедура могат да участват всички заинтересовани лица – български и чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява обекта и предмета на тази обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

2. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП, няма изискване и не поставя условие за създаване на юридическо лице, в случай че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

3. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

4. Лице, което участва в обединение, не може да подава самостоятелна оферта.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/06/2022
Ortszeit: 13:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Срокът на договора е 36 /тридесет и шест/ месеца, считано от датата на двустранното му подписване или до достигане на максималната (обща) стойност на договора, определена в съответствие с прогнозната стойност на поръчката (450 000.00 лв. без ДДС), в зависимост от това, кое от посочените обстоятелства ще настъпи първо по време. При настъпване на първото по време от така посочените алтернативни и самостоятелни основания за прекратяване, договорът се прекратява автоматично, без да е необходимо изпращане на уведомление или предизвестие на някоя от страните до другата страна.

2. Източник на финансиране: собствени средства на Възложителя.

3. Възложителят има право да добавя или извежда, или да извършва преместване на обект/и от Списъка на обектите за доставка на стоките по предмета на настоящата поръчка, по своя преценка, според своите нужди и готовност. Възложителят не е длъжен да добавя или да извежда, или премества обект/и за срока на договора.

В случай на добавяне или на преместване на обект, възложителят заплаща стойността на поръчаните и доставени стоки по единични цени от ценовото предложение на избрания за изпълнител.

4. Разглеждане на офертите:

На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП, комисията ще извърши оценка на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор.

Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл. 61 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
09/05/2022