Lieferungen - 261147-2019

05/06/2019    S107

Polska-Olsztyn: Przyrządy chirurgiczne

2019/S 107-261147

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 091-218446)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: PL622
Adres pocztowy: al. Wojska Polskiego 37
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-228
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Jeleniewska
E-mail: przetargi@poliklinika.net
Tel.: +48 895398297
Faks: +48 895398218

Adresy internetowe:

Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/poliklinika_olsztyn

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa elektrod, narzędzi laparoskopowych, zestawów do histerektomii waginalnej, elektrod do generatora Martin oraz elektrod do termoablacji

Numer referencyjny: ZPZ-20/04/19
II.1.2)Główny kod CPV
33169000 Przyrządy chirurgiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest dostawa elektrod, narzędzi laparoskopowych, zestawów do histerektomii waginalnej, elektrod do generatora Martin oraz elektrod do termoablacji.

Pakiet nr 1. Elektrody - 4 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 2. Czyścik do elektrod - 1 pozycja asortymentowa.

Pakiet nr 3. Elektroda neutralna i akcesoria do Generatora KLS Martin - 2 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 4. Narzędzia do uszczelniania i preparowania tkanek, narzędzia laparoskopowe - 4 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 5. Zestaw do histerektomii waginalnej otwartej - 2 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 6. Elektrody do termoablacji małych guzów - 3 pozycje asortymentowe.

Pakiet nr 7. Elektrody do termoablacji bardzo dużych guzów - 1 pozycja asortymentowa.

Szczegółowy wykaz i opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do specyfikacji - formularz cenowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
04/06/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 091-218446

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 17/06/2019
Czas lokalny: 10:15
Powinno być:
Data: 24/06/2019
Czas lokalny: 10:15
VII.2)Inne dodatkowe informacje: