Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Dienstleistungen - 262624-2022

Submission deadline has been amended by:  327583-2022
17/05/2022    S95

Polen-Łódź: Reinigungsdienste

2022/S 095-262624

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi
Postanschrift: ul. Okólna 181
Ort: Łódź
NUTS-Code: PL711 Miasto Łódź
Postleitzahl: 91-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marzena Kolasa
E-Mail: zamowienia@centrumpluc.com.pl
Telefon: +48 426177290
Fax: +48 426590412
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.centrumpluc.com.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/centumpluc
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/centumpluc
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/centumpluc
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w WZZOZCLChPiR w Łodzi

Referenznummer der Bekanntmachung: 9/ZP/PN/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000 Reinigungsdienste
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90900000 Reinigungs- und Hygienedienste
60000000 Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi, ul. Okólna 181

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania, transportu wewnątrzszpitalnego i czynności pomocniczych przy obsłudze pacjenta hospitalizowanego w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: bieżące sprzątanie, dezynfekcję, generalne sprzątanie, dezynfekcję końcową, wykonywanie czynności pomocniczych przy pacjentach, obsługę kuchni oddziałowej, usługę transportu wewnętrznego. Szczegółowy zakres przedmiotowej usługi wraz z obowiązkami Wykonawcy został określony w Załączniku nr 2 - Formularz cenowy oraz Załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia do niniejszej SWZ. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, określonej w art. 139 ust. 1. ustawy Pzp. Zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 Pzp. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie dokonuje zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp - określone w Rozdziale V niniejszej SWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kontrola jakości wykonywanej usługi w zakresie utrzymania czystości / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Gwarancja jakości / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. W niniejszym postęp. Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiot. środków dowodowych:

1) aktualny certyfikat wdrożony systemem zarządzania jakością, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 w obszarze utrzymania czystości lub inny równoważny z systemem zarządzania jakością w tym zakresie.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie wskazuje warunku udziału w postepowaniu w tym zakresie

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał /wykonuje przez okres co najmniej

12 m-cy min. 2 usługi sprzątania w obiektach służby zdrowia wraz z transportem wewnątrzszpitalnym oraz czynnościami pomocn. przy obsłudze pacjenta o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto każda z usług.W przypadku usług nadal wykonywanych Zamaw. uzna warunek za spełniony, jeśli część zamów. już faktycznie wykonana spełni wymogi określone przez Zamaw. w zakresie czasu trwania i wartości usługi. Z postęp. o udzielenie zam. wyklucza się Wykonawcę: a) w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust.1 (przesłanki obligat.), z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp, b) na podst. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego, c) na podstawie art. 5k rozporzadz. 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządz. 2022/576. Wykaz dokum. składanych na wezw. Zamaw.: - w celu potwierdz. braku podstaw wyklucz. wykonawcy z udziału w postęp.: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art.108 ust. 1 pkt

4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publiczne tytułem środka karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 m-cy przed jej złożeniem; 2) ośw. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp - Zał. nr 7 do SWZ; 3) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy (JEDZ) - Zał. nr 9 do SWZ; 4) ośw. wykonawcy o aktualności informacji zawartych w ośw., o którym mowa w art. 5k rozporzadz. 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13. 04.2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpiecz. narodowego - Zał. nr 13 do SWZ. - w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postęp., dot. zdolności tech. lub zawodow.

wykaz usług - Zał. nr 10 do SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia Umowy zawiera załączony do SWZ wzór Umowy - Załącznik nr 5 do SWZ, oraz wzór umowy dzierżawy pomieszczeń - załącznik nr 6 do SWZ

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 046-119573
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 09:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 29/08/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/06/2022
Ortszeit: 10:00
Ort:

Otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zgodnie z Ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

II kwartał 2025

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1.Wykonawca składa: 1) Formularz ofertowy – Zał. nr 1 do SWZ 2) Formularz cenowy – Zał. nr 2 do SWZ 3) Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postęp. w formie Jednolitego europejskiego dokumentu zam. (JEDZ) - Zał. nr 4 do SWZ Ośw. składają odrębnie:- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zam. - podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca (jeżeli dot.), 4) Ośw. o niepodleganiu wykluczeniu na podst. 5k rozporz. Rady (UE) nr 833/2014 - Zał. nr 11 do SWZ 5) Ośw. podmiotu trzeciego, dot. przesłanek wykluczenia- jeżeli dotyczy - Zał. nr 12 do SWZ . Do oferty Wykonawca dołącza również: pełnomocnictwo-jeżeli dotyczy, ośw. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L119 z 04.05.2016 str. 1, z późn. zm.), zwanej w dalszej części „RODO” informuję, że: - administ. Pani/Pana danych osobowych jest: Wojew. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi ul. Okólna 181, 91-520 Łódź fax 42 659 04 12, adres strony internetowej: www.centrumpluc.com.pl; - kontakt z insp. ochrony danych osob. w Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: inspektorochronydanych@centrumpluc.com.pl ; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia przedmiot. postęp. o udzielenie zam. publ. oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny zastosowania sformalizowanych procedur udzielania zam. publ. spoczywający na Zam.; - odbiorcami Pani/ Pana danych osob. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dok. postęp. w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osob. będą przechow., zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postęp. o udzielenie zam. publ., a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechow. obejmuje cały czas trwania umowy; obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dot. jest wymogiem ustawowym określ. w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postęp. o udzielenie zam. publ.; konsekwencje niepodania określ. danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do Pani/Pana danych osob. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:a) na podst. art. 15 RODO prawo dostępu do danych osob. Pani/ Pana dot. (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodat. informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postęp. o udzielenie zam. publ. lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postęp. o udzielenie zam.); b) na pods art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osob.(1); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od adm. ograniczenia przetwarzania danych osob. z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (2); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osob. Pani/Pana dot. narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osob. b) prawo do przenoszenia danych osob., o których mowa w art. 20 RODO; c) na podst. art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osob. gdyż postawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osob. jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Środki ochrony prawnej określ. w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zam. lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamaw. przepisów ustawy PZP.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam. lub ogłosz. o konkursie oraz dok. zam. przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1)niezgodną z przepisami ustawy czynność Zam., podjętą w postęp. o udzielenie zam., w tym na projektowane postanowienie umowy2)zaniechanie czynności w postęp. o udzielenie zam. do której zam. był obowiązany na podstawie ustawy3) zaniechanie przeprowadzenia postęp. o udzielenie zam. lub zorganizowania konkursu na podst. ustawy, mimo że zam. był do tego obowiązany.4. Terminy wnoszenia odwołań:1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli inform. została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektr.2) Odwołanie wnosi się w terminie 15 dni od dnia przekazania inform. o czynności Zam. stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. powyżej.3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postęp. o udzielenie zam.lub wobec treści dokum. zam., wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłosz. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dok. zam. a na stronie internet.4) Odwołanie wobec czynności innych niż określ. w pkt. 1), 2) i 3) wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Pisma w postęp. odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektr. albo w postaci elektr., z tym że odwołanie i przystąpienie do postęp. odwoławczego, wniesione w postaci elektr., wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. 6. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora poczt., w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektr. wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektr.7. Terminy oblicza się według przepisów prawa cywilnego. 8. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.9. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. 10. Odwołujący przekazuje zam. odwołanie wniesione w formie elektr. albo postaci elektr. albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.11. Domniemywa się, że zam. mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektr.12. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 1) nie zawiera braków formalnych;2) uiszczono wpis w wymaganej wysokości.13. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania.14. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1, stronom oraz uczestnikom postęp. odwoławczego przysługuje skarga do sądu.15. W postęp. toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.–Kodeks postęp. cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.16. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu zam. publ., zwanego dalej sądem zamówień publicznych. Z przyczyn techn. pozostałe zapisy, dot. pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy zostały określone w treści SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/05/2022