Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 265890-2022

18/05/2022    S96

België-Zwijnaarde: Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging

2022/S 096-265890

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaams Instituut voor Biotechnologie vzw
Nationaal identificatienummer: 0456.343.923_27602
Postadres: Rijvisschestraat 120
Plaats: Zwijnaarde
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9052
Land: België
Contactpersoon: An Verhelst
E-mail: an.verhelst@vib.be
Telefoon: +32 92446611
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vib.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446208
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=446208
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VIB+vzw-2022%2F001a-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Onderzoeksinstelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Wetenschappelijk Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Strategisch Advies - Life Sciences investeringen en fondsenbeheer

Referentienummer: VIB vzw-2022/001a-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht omvat:

1. het geven van strategisch advies met betrekking tot investeringsactiviteiten in Life Sciences, met in het bijzonder focus op venture capital;

2. het samenbrengen van marktinformatie met betrekking tot:

- Fondsenbeheer ;

- Life Sciences sector ;

Meer gedetailleerde informatie over de opdracht zal worden meegegeven in een bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66100000 Diensten op het gebied van banken en investeringen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gent

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht omvat:

1. het geven van strategisch advies met betrekking tot investeringsactiviteiten in Life Sciences, met in het bijzonder focus op equity, in alle relevante markten binnen Europa;

2. het samenbrengen van marktinformatie met betrekking tot:

- Fondsenbeheer ;

- Life Sciences sector ;

Meer gedetailleerde informatie over de opdracht zal worden meegegeven in een bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal worden overgemaakt.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/07/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 3
Maximumaantal: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

VIB behoudt zich het recht voor om niet alle kandidaten die voldoen aan de selectievoorwaarden door te laten naar de gunningsfase, maar enkel de best gerangschikten.

Er zullen in principe 5 kandidaten geselecteerd worden (voor zover er voldoende geschikte kandidaten zijn). Indien VIB van oordeel is dat betekenisvolle verschillen bestaan tussen de 5 kandidaten zal VIB het aantal kandidaten alsnog verder beperken tot minimum 3 geselecteerde kandidaten. Indien, daarentegen, VIB van oordeel is dat de verschillen tussen de 5 kandidaten die het best aan de voorwaarden voldoen en de overige kandidaten zeer klein zijn kan zij alsnog het aantal geselecteerden verhogen tot meer dan 5 kandidaten.

De rangschikking van de kandidaten m.o.o. de doorselectie zal gebeuren aan de hand van een beoordeling van de relevantie en de kwaliteit van de door hen aangebrachte informatie m.b.t. hun technische en beroepsbekwaamheid a.h.v. referenties, cv’s, publicaties, organisatie, toegang tot data of andere.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Het volledige bestek van de opdracht wordt in deze eerste stap nog niet ter beschikking gesteld.

VIB zal in deze eerste stap van deze plaatsingsprocedure een selectie doorvoeren op basis van de kwalitatieve selectiecriteria

opgenomen in deze aankondiging om de kandidaten te selecteren die toegelaten worden voor verdere deelname aan de plaatsingsprocedure.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit behelst de verplichte uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en de facultatieve uitsluitingsgronden.

Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de kandidaat, mag de kandidaat bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de

toepasselijke uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.

Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een combinatie een aanvraag tot deelneming indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie.

De kandidaat legt verplicht een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat er geen uitsluitingsgrond op hem van toepassing is. Zie het model formulier aanvraag tot deelneming voor meer informatie over het UEA.

Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op dit UEA.

BEROEP DRAAGKRACHT ANDERE ENTITEIT

De kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn band met die entiteiten, met het oog op het voldoen aan de selectiecriteria.

In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing:

- De kandidaat voegt de nodige documenten toe aan zijn aanvraag tot deelneming, waaruit de verbintenis van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de kandidaat. Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij deze aankondiging gevoegd werd.

- Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals hierboven bedoeld, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen te laten gelden.

- Indien de kandidaat beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op wiens draagkracht hij beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

nvt

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De kandidaat dient aan te tonen te beschikken over een passende technische en beroepsbekwaamheid voor het uitvoeren van de opdracht dewelke zal worden beoordeeld op basis van de aanwezigheid van voor de uitvoering van de opdracht relevante, praktisch bruikbare en vereiste kennis en ervaring op vlak van:

(1) het leveren van strategisch advies in het domein van life sciences investeringsactiviteiten en fondsbeheer;

(2) het beschikken over diepgaande marktinformatie over de Europese life sciences investeringsmarkt, met bijzonder focus op venture capital

De kandidaat dient dit aan te tonen aan de hand van:

(a) referentieopdrachten van de afgelopen 5 jaar;

(b) CV's en de inzetbaarheid van de juiste profielen;

(c) publicaties, interne organisatie, toegang tot data of andere.

Eventuele minimumeisen:

Om geselecteerd te kunnen worden voor de opdracht moeten de kandidaten minimaal volgende elementen voorleggen/aantonen:

(a) REFERENTIEOPDRACHTEN:

De kandidaat dient te beschikken over relevante en recente (gedurende de afgelopen periode van de laatste 5 kalenderjaren) ervaring in telkens minstens 3 opdrachten, uitgevoerd naar voldoening door de respectievelijke opdrachtgevers, met betrekking tot:

(1) strategie adviesverlening op businessunit niveau in (i) de investeringssector in algemeen en/of in (ii) fondsenbeheer;

(2) strategie adviesverlening in de Europese Life Sciences markt, met bijzondere focus op venture capital en/of equity

Bewijsstukken:

- een lijst van minimum 3 relevante opdrachten overeenkomstig lid (1) uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van datum en contactgegevens van opdrachtgever, en waarvan minstens 2 met betrekking tot aspect (i);

- een lijst van minimum 3 relevante opdrachten overeenkomstig lid (2) uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, met vermelding van datum en contactgegevens van opdrachtgever.

Voor elke op te geven referentie dient er een beknopte omschrijving van de opdracht te worden toegevoegd (max. in totaal 10 A4 pagina’s mbt alle referenties samen).

(b) INZETBARE PROFIELEN EN DATA

De kandidaat moet relevante ervaring en de nodige technische bekwaamheid hebben met betrekking tot de voorliggende opdracht en dient daartoe aan te tonen dat zij over de juiste profielen beschikt en dat haar interne organisatie van dien aard is dat zij de opdracht op een positieve manier zal beïnvloeden.

De kandidaat dient daartoe minimaal te beschikken over volgende inzetbare profielen en expertise binnen zijn team/ organisatie:

(1) minimaal 3 senior profielen met relevante ervaring in opzetten van investeringsfondsen

(2) minimaal 3 senior profielen met zeer goede kennis van de life sciences markt

(3) toegang tot de nodige diepgaande market data.

Bewijsstukken

- minimum 3 CV's overeenkomstig (1);

- minimum 3 CV's overeenkomstig (2);

- bondige uiteenzetting omtrent de wijze waarop de kandidaat over de onder (3) gevraagde expertise en data beschikt. (max. in totaal 10 A4 pagina’s mbt alle CV's samen)

De opgegeven profielen/teamleden dienen personen te betreffen dewelke in geval van toewijzing van de opdracht effectief beschikbaar zijn voor de uitvoering van de opdracht.

De kandidaat dient de vereiste bewijsstukken toe te voegen aan de aanvraag tot deelneming zoals hierboven aangegeven.

Aan de kandidaten wordt met aandrang gevraagd om hun aanvraag tot deelneming te beperken tot maximaal 40 A4 pagina's in totaal.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Een model formulier aanvraag tot deelneming inclusief informatie mbt ondertekening is beschikbaar samen met deze aankondiging.

Een kandidaat mag slechts één aanvraag tot deelneming indienen

INDIENING VAN DE AANVRAGEN TOT DEELNEMING VIA E-TENDERING

De aanvragen tot deelneming moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite https:// eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten.

Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 740 80 00, of e.proc@publicprocurement.be.

Op de website van e-procurement is er voor wie nog niet bekend is met dit platvorm een handleiding beschikbaar voor ondernemingen evenals een demo-omgeving. Wij raden u aan om minstens enkele dagen voorafgaandelijk aan de uiterlijke indieningsdatum kennis te nemen met de werking van dit platform.

TOE TE VOEGEN DOCUMENTEN:

De aanvraag tot deelneming bestaat minstens uit de hieronder aangegeven documenten. Deze documenten dienen als pdf- documenten te worden ingediend (bij voorkeur in een zipfile met digitale folderstructuur):

1. ingevuld formulier aanvraag tot deelneming (zie model in bijlage aankondiging);

2. korte toelichting m.b.t. identiteit (eventueel samenstelling) van de kandidaat;

3. ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (zie hieronder) voor de kandidaat indien deze zelf rechtspersoonlijkheid heeft of voor alle leden van de kandidaat/combinatie indien kandidaat zelf geen eigen rechtspersoonlijkheid heeft;

4. indien van toepassing: verbintenis van entiteiten op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet in het kader van het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria (zie model in bijlage aankondiging) + ingevuld UEA voor elk van deze entiteiten;

5. de vereiste documenten in het kader van de kwalitatieve selectiecriteria:

- referenties

- CV's

- informatie omtrent publicaties, interne organisatie, toegang tot data of andere

UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (ART. 73 WET, ART. 38 KB PLAATSING)

De kandidaat legt verplicht overeenkomstig art. 73 van de Wet Overheidsopdrachten 2016 een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een eigen verklaring die VIB als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de kandidaat geen uitsluitingsgrond van toepassing is en dat de kandidaat voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.

Voor opmaak van het UEA kan de kandidaat gebruik maken van het model dat mee opgeladen werd bij de aankondiging op e-Notification. De kandidaat vult daarbij delen I tot en met VI van het UEA accuraat en correct in via de UEA-service tool bereikbaar via volgende link: https://uea.publicprocurement.be/filter?lang=nl

Meer inlichtingen omtrent het UEA en de UEA-service kan de kandidaat vinden via volgende link: https:// www.publicprocurement.be/nl/documenten/handleiding-uea-service-voor-ondernemingen

De kandidaat moet derhalve:

- een ingevuld UEA voorleggen voor de kandidaat (in geval van een combinatie voor elk lid van een combinatie van ondernemingen die optreedt als kandidaat), en voor elke entiteit op wiens draagkracht de kandidaat beroep doet

- in geval de kandidaat een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als vertegenwoordiger naar VIB toe, in deel II.B van het UEA.

VIB zal zelf volgende documenten opvragen via elektronische weg: RSZ-attest, het attest van fiscale schulden en het attest van niet-faling.

VIB kan de kandidaten tijdens de procedure ten allen tijde verzoeken andere vereiste ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.

Voor het goede verloop van de procedure vraagt VIB evenwel dat de vereiste ondersteunende documenten inzake kwalitatieve selectie (referenties, CV's,...) toegevoegd worden aan de aanvraag tot deelneming.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgelijke rechtbank Gent
Plaats: Gent
Land: België
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

In overeenstemming met artikel 14, 15, 23 en 24 van de Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, zijn de volgende beroepsprocedures mogelijk:

- Een verzoek tot nietigverklaring, binnen een termijn van 60 dagen

- Een verzoek tot schorsing (zetelend in kortgeding), binnen een termijn van 15 dagen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2022