Bauleistung - 267165-2022

Submission deadline has been amended by:  323789-2022
20/05/2022    S98

Polska-Białystok: Roboty budowlane

2022/S 098-267165

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Województwo Podlaskie
Krajowy numer identyfikacyjny: 5422542016
Adres pocztowy: ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1
Miejscowość: Białystok
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Kod pocztowy: 15-888
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Chwaszczewska
E-mail: zamowienia.publiczne@wrotapodlasia.pl
Tel.: +48 856654551
Faks: +48 856654642
Adresy internetowe:
Główny adres: https://przetargi.wrotapodlasia.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/wrotapodlasia
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/605757
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/605757
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”

Numer referencyjny: BZP.272.24.2022
II.1.2)Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest generalna modernizacja z wymianą stropu zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku oraz czterech budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu przy ul. Św. Rocha 14 Białymstoku. Obiekty zyskają termoizolację, nowe instalacje sanitarne, elektryczne, wnętrza i wyposażenie m.in. urządzenia nagłośnieniowe, oświetleniowe, muzyczne, system wystawienniczy na potrzeby edukacji kulturalnej, telebim multimedialny, umeblowanie.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30213300 Komputer biurkowy
30214000 Stacje robocze
30231300 Monitory ekranowe
30232100 Drukarki i plotery
30234000 Nośniki do przechowywania
31682530 Awaryjne urządzenia energetyczne
32240000 Kamery telewizyjne
32320000 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
32321200 Urządzenia audiowizualne
32322000 Urządzenia multimedialne
32417000 Sieci multimedialne
38651000 Aparaty fotograficzne
39100000 Meble
39130000 Meble biurowe
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300 Roboty rozbiórkowe
45212300 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45223500 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45262522 Roboty murarskie
45300000 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312100 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45312200 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych
45312310 Ochrona odgromowa
45314320 Instalowanie okablowania komputerowego
45315300 Instalacje zasilania elektrycznego
45320000 Roboty izolacyjne
45321000 Izolacja cieplna
45323000 Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych
45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332200 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45400000 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000 Tynkowanie
45421000 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421146 Instalowanie sufitów podwieszanych
45421152 Instalowanie ścianek działowych
45421160 Instalowanie wyrobów metalowych
45431200 Kładzenie glazury
45432120 Instalowanie nawierzchni podłogowych
45442100 Roboty malarskie
45443000 Roboty elewacyjne
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48821000 Serwery sieciowe
48822000 Serwery komputerowe
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Białystok

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie dwóch zadań. 1) Zadanie I: W trybie „zaprojektuj i wybuduj”, wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach modernizacji polegającej na przebudowie 4 budynków w kształcie „spodków” z holem i urządzeniem terenu Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku, budowy murów oporowych, wiaty, rozbiórki i budowy śmietnika i stacji transformatorowej, rozbiórki piwnicy zewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz miejscami postojowymi, przy ul. Św. Rocha 14 w ramach projektu „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego” – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). a) Zamówienie obejmuje: - Wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania robót budowlanych wraz z wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegółowymi zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); - Uzyskanie wszelkich pozwoleń i uzgodnień; - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej wielobranżowej, projektów aranżacji i wystroju wnętrz; - Sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego na etapie realizacji inwestycji; - Przebudowa czterech budynków wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego; - Instalacja wyposażenia meblowego i multimedialnego; - Uzyskanie niezbędnych odbiorów i sprawdzeń w celu przekazania do użytkowania obiektu; - Uruchomienie instalacji i urządzeń; - Przeprowadzenie szkoleń personelu. b) Prace powinny być realizowane na podstawie załączonej koncepcji, która jest integralną częścią PFU oraz ekspertyzy technicznej. 2) Zadanie II: Wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku. a) Zamówienie obejmuje: - Przebudowę i remont części zabytkowego budynku Podlaskiego Instytutu Kultury w Białymstoku oraz montaż szyldu reklamowego, zlokalizowanego przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku, na części działki nr geod. 1468/7 oraz (ze względu na szyld reklamowy wystający poza zakres w/w działki) na części działki drogowej nr geod. 1470/1. - Dostawę wyposażenia meblowego. - Dostawę wyposażenia sprzętowego. 3) Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy opisane zostały w dokumentach zamówienia - Załączniku nr 2 do SWZ

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 24/06/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90 % wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10 % wartości inwestycji

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Hoża 76/78
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-682
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587705
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/05/2022