Bauleistung - 267182-2022

20/05/2022    S98

Bulgarien-Elin Pelin: Bauarbeiten

2022/S 098-267182

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OBShtINA ELIN PELIN
Nationale Identifikationsnummer: 000776242
Postanschrift: Pl. "Nezavisimost" No. 1
Ort: gr. Elin Pelin
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Postleitzahl: 2100
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Ivan Barzakov
E-Mail: i.barzakov@gmail.com
Telefon: +359 72560206
Fax: +359 72560206
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://elinpelin.org/home.html
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/24041
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://app.eop.bg/today/182846
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://app.eop.bg/today/182846
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Рамково споразумение за строителство,основен ремонт,реконструкция,рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа,пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на Община Елин Пелин

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Рамково споразумение за строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на община Елин Пелин“

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 BGN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG България  / Bulgaria
Hauptort der Ausführung:

Територията на Република България, територията на Община Елин Пелин

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

При изпълнение на поръчката се цели да се извърши строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Елин Пелин.

Обществената поръчка включва изпълнение на дейности свързани с извършването на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на територията на Община Елин пелин, а именно:

- Извършване на строително ремонтни работи с цел достигане на нормална експлоатация и добро техническо състояние на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти.

- Строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура за нуждите на Община Елин Пелин;

- Доставка и влагане на необходимите строителни материали и продукти в съотвествие на наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти.

- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.

- Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

Целта на настоящата процедура е сключване на Рамково споразумение, в което не са определени всички условия, за възлагане на договори за обществени поръчки за изпълнение на строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Елин Пелин.

С изпълнението на обществената поръчка Възложителя цели да положи максимални грижи за целогодишна нормална експлоатация на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения и елементи на техническата инфраструктура, съобразно текущите си нуждиу. Предвид обстоятелството, че на този етап вида и броят на обектите не биха могли да се определят предварително, с цел постигане на целесъобразност при разходване на бюджетни и други средства и спазване основните принципи на ЗОП, възложителя взема решение да проведе открита процедура за сключване на рамково споразумение, в което не са определени всички условия със срок на изпълнение до 12 месеца считано от датата на подписване на споразумението с 3 (трима) потенциални изпълнители. В резултат на това Възложителят се стреми да избере потенциални Изпълнители на предмета на поръчката, притежаващи професионална квалификация и практически опит в областта на пътното строителство, на които Община Елин Пелин да възложи изпълнението на дейностите по предмета на обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката” (П1) / Gewichtung: 50
Preis - Gewichtung: 50
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 20 000 000.00 BGN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Рамковото споразумение ще бъде използвано за нуждите на всички проекти и/или програми на Община Елин Пелин,

финансирани от фондове на ЕС.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Прогнозната стойност не ангажира възложителя да възлага дейности на тази стойност. Възложителят може да

възлага дейности от 0,00лв. без ДДС до 20 000 000 лв. без ДДС.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи с обхват, отговарящ на вида на строежите, предмет на обществената поръчка, както и на категорията им, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „а“ от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството /обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г./. Чуждестранните лица следва да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или да имат право да извършва такава дейност по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валидно удостоверението за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за II група, строежи от 3 категория, съгласно чл. 5 от ПРВВЦПРС.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Участниците трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (трета категория или по-висока). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи (трета категория или по-висока), съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.

Документи за доказване на поставеното изискване:

- Копие на валидна валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (трета категория или по-висока).

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал.5 и 6 от ЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Участниците трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството”, която да обхваща категория строеж съобразно предмета на поръчката (трета категория или по-висока). За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да е не-по-малко от минимума, приложим за строежи (трета категория или по-висока), съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности – строителство, с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на оферта.

2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критериите за подбор с ЕЕДОП. Възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица и/или подизпълнители, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност.

Документи за доказване на поставените изисквания:

-Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

Документите се представят от участника определен за изпълнител или при поискаване в хода на процедурата - в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 отЗОП.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Участниците трябва да са изпълнили дейности – строителство, с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на оферта. Участниците трябва да са изпълнили минимум 1/една/ дейност – строителство, с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката, изпълнена през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на заявлението или на оферта. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с тази на поръчката“ следва да се разбира дейност по „Строителство и/или ремонт и/или реконструкция/рехабилитация на пътища/пътна инфраструктура”. 2. Участниците следва да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Под персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, участниците трябва да докажат наличието на: -Ръководител екип-1(един)брой–Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) или еквивалент. Опит: минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на инфраструктурни обекти; Помощник ръководител-1(един)брой-Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или професионална квалификация строителен техник със специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) или еквивалент. Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на инфраструктурни обекти; Технически ръководител-1(един)брой-с образователна степен - инженер/техник или еквивалентна. Опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на инфраструктурни обекти; Отговорник по контрол на качеството- 1(eдин)брой- Наличие на валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно; Специфичен професионален опит: да е участвал в екип, на подобна позиция свързана с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи (или еквивалентно); Координатор по безопасност и здраве- 1(един)брой- Професионален опит: минимум 1 /една/ година опит като координатор по безопасност и здраве. Притежаващ валидно удостоверение/сертификат за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за УППОИРСПООЗБУТ или еквивалентно.* Мотиви: Тези изисквания са наложени от вида на работите, които се налага да се извръшват. ...................................продължава в Раздел VI"Допълнителна информация",точка 3"Допълнителна информация(в приложимите случай)".

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Гаранцията за изпълнение на всеки конкретен договор, сключен въз основа на рамковото споразумение, се предоставя при подписването му в размер на 3% (три процента) на сто от цената за изпълнение на конкретния договор без ДДС. Гаранцията се предоставя под формата на парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Разходите по обслужване на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в едномесечен срок след изтичане на договора.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 23:59
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Bulgarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 21/06/2022
Ortszeit: 14:00
Ort:

В системата

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Продължение от Раздел ІІІ "Правна, икономическа, финансова и техническа информация", Точка 1 "Условия за

участие", п. т. 1.3 "Технически и професионални възможности", Изисквано минимално/ни ниво/а - ......... - При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Прилагат се разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република България. С Решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет Първи национален план за действие по взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации. Под „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобито образование или специалност приравнени към посочените. Приравнени са специалностите, при които учебната програма на специалността покрива най-малко 80 на сто от учебната програма на някоя от специалностите от направленията посочените по-горе.

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП.

Специфични национални основания за отстраняване – 1. осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а –

217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 – 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 2. нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62,

ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 3. нарушения по чл. 13, ал.

1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 4.

наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна процедура

(чл. 107, т. 4 от ЗОП); 5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях

лица и техните действителни собственици; 6. обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участниците декларират обстоятелствата относно наличието

или липсата на специфичните национални основания за отстраняване чрез попълване на ЕЕДОП част III, раздел Г

„Други основания………“

Съгласно условията на документацията за участие, рамково споразумение за изпълнение предмета на поръчката ще бъде сключено с първите 3 /три/ класирани участници, при наличие на достатъчен брой потенциални изпълнители, които отговарят на критериите за подбор и/или достатъчен брой оферти, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя, съгласно критерия за сключване на рамковото споразумение „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по следните два показателя: - Показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката” (П1) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50). - Показател „Ценово предложение” (П2) с максимален брой точки 100 и относителна тежест в комплексната оценка – 50 % (0,50).

Определянето на изпълнител на договор при вътрешния конкурентен избор е въз основа на критерий „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта при вътрешен конкурентен избор се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, образувана от предложената цена за изпълнение.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022