Bauleistung - 267196-2022

Submission deadline has been amended by:  323806-2022
20/05/2022    S98

Polen-Rzeszów: Bauarbeiten

2022/S 098-267196

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W RZESZOWIE
Postanschrift: ul.ZAŁĘSKA 76
Ort: RZESZÓW
NUTS-Code: PL823 Rzeszowski
Postleitzahl: 35-322
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marek Czudec
E-Mail: zp_oisw_rzeszow@sw.gov.pl
Telefon: +48 178580780
Fax: +48 178535420
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sw.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: www.zp.sw.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonanie robot budowlanych w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie z podziałem na części”

Referenznummer der Bekanntmachung: OI/KII.2230.4.2022.MCZ
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie” z podziałem na części.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie – część I

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Chmielów

ul. Zaciszna 4

Kod pocztowy: 39-442

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie – część I – obejmuje:

1) Budowę budynku wielofunkcyjnego (B) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania i chłodzenia, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku.

2) Budowę budynku pawilonu penitencjarnego (C) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku .

3) Budowę budynku domu przejściowego (E) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku.

4) Budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej dla budowy kompleksu penitencjarnego

w postaci:

a. Budowa wszystkich niezbędnych sieci między obiektowych uzbrojenia terenu oraz przyłączy i instalacji zasilających wszystkie projektowane obiekty we wszystkie wymagane media, tj. budowa: wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z zbiornikami na wody opadowe, instalacji wody szarej, energetycznej, gazowej, oświetleniowej, niskoprądowej (teletechnicznej, telewizji dozorowej, ochrony obwodowej, kontroli dostępu, sterowania bramami i furtkami), budowa gruntowych wymienników ciepła itp.).

b. Budowa i przebudowa linii energetycznej średniego napięcia kolidującej

z projektowaną budową kompleksu penitencjarnego.

c. Budowa linii energetycznej niskiego napięcia.

d. Budowa dwóch stacji transformatorowych średniego napięcia 15kV/0,4kV.

e. Budowa instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachach budynku pawilonu penitencjarnego i hali produkcyjnej.

f. Budowa dróg komunikacyjnych, chodników, placów manewrowych, parkingu, placów spacerowych i rekreacji ruchowej, urządzenia terenów zielonych.

g. Budowa ogrodzenia zewnętrznego (dwie linie ogrodzenia,) wraz z brama wjazdową

i z śluza kontrolną umożliwiającą wjazd do jednostki oraz częściową przebudowa istniejącego ogrodzenia zewnętrznego i wygrodzeń wewnętrznych w celu usunięcia kolizji z projektowanymi obiektami lub połączenia nowo projektowanego ogrodzenia

z istniejącym.

i. Budowa wygrodzeń wewnętrznych, bram przejazdowych, furtek oraz wewnętrznych zabezpieczeń techniczno-ochronnych

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena (K1) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Aspekty społeczne (K2) / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (K3) / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 19/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion i 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie – część II

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL82 Podkarpackie
Hauptort der Ausführung:

Chmielów

ul. Zaciszna 4

Kod pocztowy: 39-442

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Budowa kompleksu penitencjarnego w Chmielowie – część II - obejmuje:

Budowę budynku hali produkcyjnej (D) wraz z instalacjami (kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, wody szarej, gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektrycznej, niskoprądowej), urządzeniami, pierwszym wyposażeniem budynku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: Cena (K1) / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Aspekty społeczne (K2) / Gewichtung: 20
Kostenkriterium - Name: Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (K3) / Gewichtung: 20
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 19/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130 000 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

W odniesieniu do części I

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 10 000 000,00 złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100),

b) ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną min.

10 000 000,00 zł złotych (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)

W odniesieniu do części II

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min. 1 000 000,00 złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100),

b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł złotych (słownie: jeden milion złotych 00/100) -

W przypadku ubiegania się Wykonawcy o zamówienie na wszystkie części Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż dla części I.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 3-I i nr 3-II do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/06/2022
Ortszeit: 12:00
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu składania ofert w siedzibie zamawiającego, tj. Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Rzeszowie, Rzeszów 35-322, ul. Załęska 76.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

2. Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP, co oznacza, że najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający informuje, o możliwości unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy PZP. Zgodnie z art. 257. Ustawy PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

4. Zamówienie zostało podzielone na części. Tym samym Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy PZP. Wykonawca może złożyć oferty w odniesieniu do wszystkich części będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

5. W przypadku złożenia ofert na wszystkie części wnoszona kwota wadium podlega sumowaniu.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: KRAJOWA IZBA ODWOŁAWCZA
Postanschrift: ul. POSTĘPU 17a
Ort: WARSZAWA
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022