Bauleistung - 267197-2022

20/05/2022    S98

Polen-Lublin: Bauarbeiten

2022/S 098-267197

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W LUBLINIE
Nationale Identifikationsnummer: REGON 430719876
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-482
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Sławomir Nizioł
E-Mail: slawomir.niziol@sw.gov.pl
Telefon: +48 817104582
Fax: +48 817440500
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sw.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://miniportal.uzp.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu.

Referenznummer der Bekanntmachung: OI/KI.2230.1.2022/LUB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu penitencjarnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w Areszcie Śledczym w Radomiu”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111200 Baureifmachung und Abräumung
45223000 Bau von Konstruktionen und baulichen Anlagen
45233140 Straßenarbeiten
45300000 Bauinstallationsarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45100000 Baureifmachung
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL921 Radomski
Hauptort der Ausführung:

26-600 Radom, ul. Wolanowska 120

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

W ramach zadania inwestycyjnego, Zamawiający zleci wykonanie robót budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy 1 275,05 m2 i powierzchni użytkowej 2 947,30 m2, a także spacerniaka o powierzchni zabudowy 557,25 m2 i powierzchni wewnętrznej 569,90 m2. Zlecenie obejmie również zagospodarowanie przyległego terenu oraz całą niezbędną infrastrukturę towarzyszącą planowanemu zamierzeniu. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie całości robót budowlanych polegających na wybudowaniu na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu obiektów wyszczególnionych w pierwszym zdaniu. Wykonawca wykona całość Inwestycji własnymi siłami i z materiałów własnych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę niezbędnych urządzeń i sprzętu objętego projektem architektoniczno-budowlanym oraz technicznym i realizację wszystkich innych usług niezbędnych do wykonania Inwestycji potrzebnych do ostatecznego oddania do użytkowania i uruchomienia, nie ujętych w dokumentacji, traktowanych przez strony jako oczywiste i mieszczące się w zakresie obowiązków Wykonawcy. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszelkich planów, projektów, procedur, przepisów powszechnie obowiązujących, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy budowlanej, technicznej i z należytą starannością. Wykonawca zlecenie wykona z uwzględnieniem następujących dokumentów: pozwolenie na budowę nr 46/2022 (znak sprawy ArI.6740.1.907.2021.JP) z dnia 27 stycznia 2022 r., wydane przez Prezydenta Miasta Radomia, projekt architektoniczno-budowlany zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu mieszkalnego i spacerniaka na terenie aresztu śledczego na działkach nr ewid. 15/4, 16/3, 20/3, 21/3, 24/3, 25/3, 26/3, 30/3 przy ulicy Wolanowskiej w Radomiu”, projekt wykonawczy zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa pawilonu mieszkalnego i spacerniaka na terenie aresztu śledczego na działkach nr ewid. 15/4, 16/3, 20/3, 21/3, 24/3, 25/3, 26/3, 30/3 przy ulicy Wolanowskiej w Radomiu”, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja geologiczno-inżynierska, oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 10%
Qualitätskriterium - Name: Okres przedłużonej gwarancji / Gewichtung: 10%
Preis - Gewichtung: 80%
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 30/06/2022
Ende: 01/04/2024
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Projekt „Pilotażowe kompleksy penitencjarne” współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił wymagań w zakresie powyższego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w Załączniku nr 2 do SWZ

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 094-258332
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/06/2022
Ortszeit: 10:30
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osoba upoważniona: ppor. Sławomir Nizioł. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a). 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4 i 5 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.).

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022