Bauleistung - 267354-2022

Submission deadline has been amended by:  345957-2022
20/05/2022    S98

Polen-Danzig: Sanierungsarbeiten

2022/S 098-267354

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gdańskie Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy
Postanschrift: ul.Partyzantów 74
Ort: Gdańsk
NUTS-Code: PL634 Gdański
Postleitzahl: 80-254
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Poluchowicz
E-Mail: biuro@bozp.com.pl
Telefon: +48 51518854
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.nieruchomoscigda.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://ezamowienia.gov.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Przebudowa budynków mieszkalno – usługowych przy ul. Toruńskiej 25 i 27 w Gdańsku w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych (...)

Referenznummer der Bekanntmachung: TZ.250.53.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45453100 Sanierungsarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytku oraz prac konserwatorskich: przebudowa budynków mieszkalno-usługowych położonych przy ul. Toruńskiej 25 i 27 w Gdańsku, docieplenie (termomodernizacja), wykonanie izolacji przeciwwodnej, izolacji C.O., C.W.U. oraz węzła cieplnego; w ramach projektu p.n. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45261213 Blechdachdeckarbeiten
45262100 Gerüstarbeiten
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten
45330000 Installateurarbeiten
45331100 Installation von Zentralheizungen
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332200 Wasserinstallationsarbeiten
45410000 Putzarbeiten
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45442100 Anstricharbeiten
92522200 Maßnahmen zur Erhaltung von historischen Gebäuden
71351914 Archäologische Untersuchungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL634 Gdański
Hauptort der Ausführung:

Gdańsk

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1) w branży ogólnobudowlanej:

a) roboty rozbiórkowe,

b) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian piwnic,

c) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych,

d) wykonanie opaski wokół budynku,

e) wykonanie posadzki w piwnicy z izolacją przeciwwodną ,

f) wykonanie izolacji termicznej ścian fundamentowych,

g) docieplenie ścian wewnętrznych, (od wewnątrz elewacji frontowej, od zewnątrz elewacji od dziedzińca)

h) drenaż zewnętrzny przy ścianach,

i) remont dachu wraz z budową nowej więźby dachowej, montaż wzmocnienia konstrukcji dachowej, ocieplenie dachu

j) renowacja schodów oraz całej klatki schodowej,

k) wykonanie nowych tynków,

l) wykonanie instalacji odgromowej,

m) wykonanie izolacji cieplnych dachu, ścian zewnętrznych piwnicy oraz ścian zewnętrznych powyżej poziomu terenu,

n) wymiana orynnowania i rur spustowych oraz obróbek blacharskich,

o) wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej

p) wykończenie lokalu usługowego, lokali mieszkalnych,

q) montaż paneli PV na dachu,

2) w branży sanitarnej:

a) przygotowanie pomieszczenia dla węzła cieplnego c.o ,c w-u

b) demontaż koniecznych instalacji i urządzeń i innych elementów

c) instalacja wodociągowa

d) instalacja hydrantowa

e) instalacja kanalizacji sanitarnej

f) instalacja centralnego ogrzewania oraz c.w.u.

g) instalacja gazu

h) instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej

i) instalacja kanalizacji deszczowej

3) w branży elektrycznej

a) wykonanie zasilania budynku w energię elektryczną

b) wykonanie rozdzielnicy głównej budynku

c) wykonanie wewnętrznych linii zasilających

d) wykonanie instalacji elektrycznej mieszkań

e) wykonanie instalacji elektrycznej na klatce schodowej

f) wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej

g) wykonanie instalacji oddymiania grawitacyjnego

h) wykonanie instalacji fotowoltaicznej

i) wykonanie instalacji systemu BMS

4) instalacje teletechniczne

a) system okablowania strukturalnego (LAN, RTV, SAT);

b) instalacja domofonowa.

c) system BMS - monitoringu, automatycznego sterowania oraz zarządzania energią

5) wykonanie prac konserwatorskich w zakresie wskazanym w programie prac konserwatorskich oraz inwentaryzacji konserwatorskiej i badaniach konserwatorskich, stanowiących część Projektu budowlanego, w szczególności:

a) konserwacja elementów drewnianych konstrukcyjnych

b) konserwacja oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej

c) prace konserwatorskie przy elewacji budynku, w tym:

- naprawa i odtworzenie detalu architektonicznego

- naprawa i konserwacja tynków

- malowanie tynków

- renowacja tynków i gzymsów

- oczyszczenie cegły, naprawa, uzupełnienie, konserwacja murów budynku

d) prace konserwatorskie w zakresie tynków wewnętrznych

e) naprawa i konserwacja oryginalnych płytek ceramicznych

f) naprawa i konserwacja detali metalowych klatki schodowej

g) konserwacja zachowanych oryginalnych podłóg drewnianych,

h) konserwacja pieców kaflowych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: termin wykonania zamówienia / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 370
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

RPPM.10.01.01-22-0022/17-00 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska w latach 2017-2020

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

Podstawy wykluczenia:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zgodnie z art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13.042022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835), zwaną dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę” z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy:

1)wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

2)wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;

3)wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.

Wykluczenie, o którym mowa w pkt. 1-3 następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w pkt. 1 -3 powyżej, w stosunku do wykonawcy zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.

Na podst. art. 5k rozp. Rady (UE) nr 833/2014 z dn. 31.07.2014r. dotyczącego środków ograniczających w zw. z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str.1), zm. rozp. Rady (UE) 2022/576 (Dz.Urz.UE nr L 111 z 8.04.2022, str.1) został wprowadzony zakaz udzielania lub dalszego wykonywania zamówień na rzecz lub z udziałem:

a) obywateli rosyjskich/osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

b) osób prawnych/podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit.a

c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit.a lub b, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega wykonawca, gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Zamawiający nie udzieli zamówienia jeżeli będzie ono wykonywane na rzecz lub z udziałem ww. podmiotów, a wykonawca będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia o wszelkich zmianach w tym zakr., skutkujących ziszczeniem się przesłanek do stosowania tego zakazu

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca, w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert (licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

a) co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie budynku/budynków objętych ochroną konserwatorską – to jest wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) lub Rejestru zabytków nieruchomych lub położonych na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków, z których każda obejmowała roboty ogólnobudowlane, w tym: elewacyjne z dociepleniem; izolacje, roboty dekarskie oraz roboty instalacyjne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych; o wartości każdej z robót minimum 1650000,00 zł

b) con. 2 zamówienia na wykonanie prac konserwatorskich lub restauratorskich w zakresie detalu architektonicznego i powierzchni ceglanych w budynku/budynkach objętych ochroną konserwatorską – t.j. wpisanych do GEZ lub Rejestru zabytków nieruchomych lub położonych na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków, o wartości con. 280000,00 zł brutto każde

2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia:

2.1.) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót budowlanych przy zabytku, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) spełniającą wymagania z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

b) posiadającą doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi polegającymi na remoncie budynku/budynków objętych ochroną konserwatorską – t.j. wpisanych do GEZ lub Rejestru zabytków nieruchomych lub położonych na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków, o wartości jednej roboty minimum 1500000,00 zł – con. 2 takie roboty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

2.2) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika robót w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

2.3) jedną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży elektrycznej/elektroenergetycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

2.4) jedną osobę pełniącą funkcję inspektora nadzoru w branży telekomunikacyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.

2.5) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) posiadającą kwalifikacje do kierowania pracami konserwatorskimi przy zabytkach wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37a Ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

b) legitymującą się doświadczeniem zawodowym w kierowaniu pracami konserwatorskimi lub restauratorskimi w zakresie detalu architektonicznego i powierzchni ceglanych w budynku/budynkach objętych ochroną konserwatorską – t.j. wpisanych do GEZ lub Rejestru zabytków nieruchomych lub położonych na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków – con. 2 takie realizacje w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

2.6) jedną osobę pełniącą funkcję kierownika badań archeologicznych, spełniającą łącznie poniższe warunki:

a) posiadającą kwalifikacje do kierowania badaniami archeologicznymi, zgodnie z art. 37e Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

b) legitymującą się con. 3-letnim doświadczeniem zawodowym (rozumianym jako suma przepracowanych miesięcy, liczonych od momentu uzyskania uprawnień do prowadzenia badań archeologicznych) w tym co najmniej 12-miesięcznym doświadczeniem w prowadzeniu nadzoru nad pracami ziemnymi związanymi z wykonywaniem robót budowlanych lub prac konserwatorskich w obiektach objętych ochroną konserwatorską – t.j. wpisanych do GEZ lub Rejestru zabytków nieruchomych lub położonych na obszarze wpisanym do Rejestru zabytków

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1.Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakr. wskazanym przez zamawiającego, na formularzu JEDZ

2.Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia:

1)wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 l., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, załączeniem dowodów określających, czy roboty zostały wykonane należycie; dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty bud. zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2)wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami, świadczenie usług, kontrolę jakości, z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zam. publicznego, zakresu wykonywanych przez nie czynności, z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakr:

a) art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ust. Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

– sporządzonej nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.

4) oświadczenia wykonawcy, w zakr. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w roz. ustawy z 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, lub oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej z dokumentami/informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej gr. kapitałowej,

5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakr. podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dot. orzeczenia zakazu ubiegania się o zam. publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dot. zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast informacji z KRK, o której mowa w ust. 2 pkt. 3 – składa informację z odpowiedniego rejestru, t.j. rejestr sądowy, lub w przypadku braku rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub adm. kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, w zakr. o którym mowa w ust. 2 pkt. 3; wystawioną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby/osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę/miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 8 do SWZ – wzór umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istonych zmian umowy - mogą być dokonane w przypadkach i zakresie wskazanym w załączniku nr 8 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 20/06/2022
Ortszeit: 10:15
Ort:

Oferty będą otwarte na platformie eZamówienia, na stronie dotyczącej postępowania w procesie elektronicznym

Wykonawca składa ofertę na systemowym interaktywnym formularzu ofertowym, umieszczonym na platformie eZamówienia oraz załączniku nr 1 formularza oferty. Do oferty należy dołączyć JEDZ

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym powyżej otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Przed otwarciem ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie i postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamówienia (zw. dalej „Platformą”) pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy i poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, e-mail: biuro@bozp.com.pl.

3. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

4. Postępowanie można wyszukać ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

5. Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie. Informacje na temat zakładania kont i zasady korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy, dostępny na: https://ezamowienia.gov.pl i w zakładce „Centrum Pomocy”.

6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z rozporządzeniem Prezesa RM z 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz. U. poz. 2452)

7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, zwanego dalej „Rozporządzeniem KRI”, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do Rozpprządzenia KRI.

8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 2, sporządza się w postaci elektronicznej w formatach danych określonych w Rozporządzeniu KRI i przekazuje się jako załącznik lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

9. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, odbywa się drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl, lub formularzy do komunikacji w zakładce „Formularze do komunikacji”.

10. Minimalne wymagania techniczne do korzystania z Platformy:

1) Komputer PC min. Intel Core2 Duo, 2 GB RAM, HDD; jeden z syst. operacyjnych: MS Windows 7 lub nowszy, OSX/Mac OS 10.10, Ubuntu 14.04, jedna z przeglądarek: Chrome 66.0 lub nowsza, Firefox 59.0 lub nowszy Safari 11.1 lub nowsza, Edge 14.0 i nowsze, lub

2) Tablet/Telefon, min. 4 rdzenie procesora, 2GB RAM, Android 6.0 Marshmallow, iOS 10.3, przeglądarka Chrome 61 lub nowsza

Dla pełnej funkcjonalności może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, i cookies.

Specyfikacja połączenia: formularze udostępnione za pomocą protokołu TLS 1.2, formularze dostępne w formacie HTML, kodowanie UTF-8, operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do sekundy.

11. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego” udostępnionego na Platformie i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. Formularz ten podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES wewnętrzny.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane z ofertą, mogą być opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

Ofertę oraz JEDZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

12. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami Ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy Pzp;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemuje się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie prześle wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

10. Szczegółowe postanowienia na temat środków ochrony prawnej zawiera DZIAŁ IX Ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izbej Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022