Bauleistung - 267399-2022

Submission deadline has been amended by:  352085-2022
20/05/2022    S98

Polen-Krakau: Straßenarbeiten

2022/S 098-267399

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Nationale Identifikationsnummer: PL21
Postanschrift: ul. Głowackiego 56
Ort: Kraków
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Postleitzahl: 30-085
Land: Polen
E-Mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
Telefon: +48 124465810
Fax: +48 124465702
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.zdw.krakow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.zdw.krakow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: zarządzanie drogami wojewódzkimi

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (...) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic – z uwagi na brak miejsca cała nazwa podana jest w Sekcji II.1.4)

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDW-DN-4-271-19/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45233140 Straßenarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Cała nazwa zamówienia (w związku z z niewystarczającą ilością miejsca w Sekcji II.1.1) nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia, przez co została ona wskazana w niniejszym punkcie):

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic.

Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z drogą krajową 75 (km 7+432 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233122 Bau von Ringstraßen
71322000 Technische Planungsleistungen im Tief- und Hochbau
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL21 Małopolskie
Hauptort der Ausführung:

droga wojewódzka nr 964; województwo małopolskie; powiat: wielicki; gmina: Niepołomice; miejscowość: Niepołomice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia stanowi budowa obwodnicy Niepołomic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o dwóch pasach ruchu, o długości ok. 3,9 km, w śladzie istniejących dróg gminnych na odcinku od skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego i ul. Diesla (ok. km 3+540 koncepcji) do skrzyżowania z drogą krajową 75 (km 7+432 koncepcji) wraz ze zmianą charakterystyki i parametrów technicznych drogi (tj. ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej) na odpowiadające wymaganiom drogi wojewódzkiej.

Zamówienie obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, w tym decyzji ZRID (nie dopuszcza się pozyskiwania innych decyzji / zgód budowlanych niż decyzja ZRID, przy czym dopuszczalne jest podzielenie całego odcinka na mniejsze części, dla których pozyskane zostaną odrębne decyzje ZRID) – w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 29.08.2018 r. (zn. OO.4200.7.2016.ASu) wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i opracowaną dla zadania koncepcję;

2) wykonanie robót budowlanych związanych z budową drogi wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę, z uwzględnieniem wymogów wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi / Gewichtung: 20
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 30
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 30 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w zakresie tego warunku określa następujące minimalne poziomy zdolności:

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie co najmniej 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne poziomy zdolności:

1. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie, o długości minimum 1 km, w zakresie obejmującym wykonanie wszystkich robot ujętych w zgodzie budowlanej właściwego organu umożliwiającej realizację robót oraz wartości robót w tym zakresie nie mniejszej niż 10 000 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) brutto.

UWAGA! Zamawiający informuje, iż w przypadku wykazywania na potrzeby potwierdzania spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum), za miarodajne z punktu widzenia wykazania spełniania tego warunku zostanie uznane jedynie doświadczenie polegające na faktycznej realizacji prac wskazanych w treści tego warunku. Nie zostanie uznane za potwierdzenie spełniania tego warunku legitymowanie się nabyciem doświadczenia w realizacji zadania wykonanego przez grupę wykonawców (np. konsorcjum) jedynie poprzez fakt bycia jednym z członków tej grupy (np. członkiem konsorcjum), jeżeli faktycznie nie zrealizowało się w ramach tego zadania prac wskazanych w treści tego warunku, chyba że Wykonawca wykaże, iż nawet pomimo braku faktycznej realizacji w ramach danego zadania wskazanych w warunku prac to jednak zakres i przedmiot czynności, obowiązków i odpowiedzialności faktycznie odnosił się do całości zadania (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych), co oznaczałoby nabycie doświadczenia odnośnie całości jego przedmiotu (tj. również do prac faktycznie niewykonywanych).

2. Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże, że dysponuje:

1) jedną osobą na stanowisko PROJEKTANTA BRANŻY DROGOWEJ, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednego projektu budowlanego budowy, rozbudowy, odbudowy lub przebudowy drogi publicznej klasy co najmniej G lub drogi odpowiadającej tej klasie o długości minimum 1 km wraz z uzyskaniem decyzji (zgody budowlanej) właściwego organu na prowadzenie robót;

2) jedną osobą na stanowisko KIEROWNIKA BUDOWY, która posiada:

• odpowiednie względem przedmiotu zamówienia wykonawcze uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub uprawnienia równoważne),

• doświadczenie w sprawowaniu funkcji Kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch zakończonych robót budowlanych obejmujących budowę, rozbudowę, odbudowę lub przebudowę dróg publicznych klasy co najmniej G lub dróg odpowiadających tej klasie – przez okres co najmniej 6 miesięcy w kontekście każdej z tych robót.

W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty i oświadczenia wskazane w SWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z zapisami SWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 20/09/2022
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/06/2022
Ortszeit: 12:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Strona internetowa prowadzonego postępowania (na której zamieszczona jest SWZ, jak również będą zamieszczane zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem): strona postępowania utworzona i prowadzona na stronie www.zdw.krakow.pl – zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ. Odesłanie do strony postępowania znajduje się w ramach formularza postępowania utworzonego w systemie miniPortal (https://miniportal.uzp.gov.pl).

2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami na gruncie niniejszego postępowania odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu i ePUAPu oraz poczty elektronicznej (adres e-mail: postepowanie19.22@zdw.krakow.pl ) – zgodnie z informacjami zawartymi w cz. IV SWZ.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).

5. Komplet informacji na temat niniejszego postępowania i zamówienia zawiera SWZ.

Informacje m.in. w przedmiocie:

– określenia przedmiotu zamówienia znajdują się w cz. I. pkt 2 SWZ (wyszczególnienie informacji w tym zakresie w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia)

– podstaw wykluczenia (Zamawiający przewiduje wykluczenie z udziału w postępowaniu w szczególności w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy PZP), warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów składanych celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, w tym katalogu podmiotowych środków dowodowych, znajdują się w cz. II SWZ (wyszczególnienie informacji w tym zakresie w treści niniejszego ogłoszenia nie jest możliwe z uwagi na niezależne od Zamawiającego ograniczenia techniczne formularza ogłoszenia – ograniczoną, zbyt małą liczbę znaków możliwych do wpisania w poszczególnych rubrykach formularza ogłoszenia),

– sposobu sporządzania, wymaganej zawartości (treści) i trybu składania ofert znajdują się w cz. III i IV SWZ.

6. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania najpierw badania i oceny ofert, a następnie dokonania kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu (tzw. procedura odwrócona). W związku z tym Zamawiający przewiduje możliwość żądania oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy PZP (w postaci JEDZ), wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, co jednocześnie oznacza, iż Wykonawcy nie są obowiązani do składania tych oświadczeń (JEDZ) wraz z ofertą.

7. Kryteria oceny ofert:

1) cena – 60 %

2) okres gwarancji i rękojmi – 20 %

3) sposób naprawy uszkodzonej nawierzchni w okresie gwarancji i rękojmi – 20 %

Szczegółowy opis poszczególnych kryteriów oraz sposób punktacji opisane są w cz. V SWZ.

8. Informacje dotyczące problematyki ochrony danych osobowych (w tym wymagane zgodnie z RODO klauzule informacyjne) zawarte są w cz. VI SWZ.

9. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień w trybie określonym w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy PZP.

11. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Zgodnie z przepisami Działu IX Rozdział 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm., zwanej ustawą PZP).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - KIO
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/05/2022