Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Bauleistung - 267421-2022

Submission deadline has been amended by:  343212-2022
20/05/2022    S98

België-Mol: Bouwen van gebouwen

2022/S 098-267421

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SCK CEN Stichting van Openbaar Nut
Nationaal identificatienummer: BE0406568867
Postadres: Boeretang 200
Plaats: Mol
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2400
Land: België
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Vermeulen
E-mail: ellen.vermeulen@sckcen.be
Telefoon: +32 14338934
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sckcen.be
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1042/QA/2022
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Onderzoek

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bouw CRF

Referentienummer: 2022-037-EV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45210000 Bouwen van gebouwen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.2.4

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45213221 Bouwen van magazijnen
45213250 Bouwen van industriegebouwen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Voornaamste plaats van uitvoering:

SCK CEN Stichting van Openbaar Nut, Boeretang 200 te 2400 Mol

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Er dient een nieuwe hal te worden gebouwd ± 1.000m2. Deze wordt beschouwd als een normaal industriegebouw. De locatie die hiervoor voorzien is de zone tussen ENE en LMB, tegenover het BR1-gebouw.

Het nieuwe gebouw dient te bestaan uit 2 verdiepingen met een bijhorende kelder. Op het gelijkvloers zijn onder andere omkledingsruimtes, sanitair, labo’s, cleanrooms en hotcellen voorzien,... Op de eerste verdieping zijn onder andere kantoorruimtes, technische ruimtes en vergaderzalen voorzien. In de kelder is er ruimte voor opslagtanks met bijhorende kruipkelder voorzien.

Het gebouw gaat een gedeelte van de nucleaire geneeskunde huisvesten; productie van radio-isotopen.

Het gebouw bestaat uit;

0. Kelder-gedeelte kruipkelder

1. Gelijkvloers

2. Verdieping

3. Dak

4. Omgevingsaanleg met laadkade

Het technische bestek is opgedeeld in;

0. Algemeen

1. Architectuur

2. Stabiliteit

3. Elektriciteit

4. HVAC

5. Sanitaire installaties en gassen

6. BO2

7. Infrastructuur

8. Manutentie

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectplan en organisatie / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: Uitvoeringstermijn / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 260
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

* De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de Aanbestedende Overheid als voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :

1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;

2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Indienen van een recent "Dun & Bradstreet" of "Graydon" of gelijkwaardig Beoordelingsrapport: De risico-indicator voor snel en duidelijk inzicht in het prestatievermogen van een onderneming of gelijkwaardig.

Eventuele minimumeisen:

1. Zwakke of negatieve scores vormen mogelijk aanleiding tot weigering van kandidatuurstelling!

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Een lijst van gelijkaardige opdrachten, in een GMP-omgeving, uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar, en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten het bedrag, het tijdstip, de plaats van uitvoering van de werken en de gegevens van de contactpersoon.

2. VCA of gelijkwaardig

3. Verplicht plaatsbezoek.

4. De leverancier moet kunnen aantonen dat de nodige in-house expertise en ondersteuning aanwezig is voor het uitvoeren van de opdracht aan de hand van CV’s van sleutelfunctionarissen.

5. NDA-handtekenen

Eventuele minimumeisen:

1. Minimum 3 getuigschriften (max 5 jaar oud) van goede uitvoering in een GMP-omgeving, bij voorkeur farmacie of nucleaire omgeving.

De Aanbestedende Overheid houdt zich de mogelijkheid voor om contact op te nemen met de opgegeven referenties en deze te verifiëren.

2. Kopie van document

3. Kopie van document (aanwezigheidsattest).

4. Minimaal te voorzien:

CV projectleider & werfleider

de inschrijver bevestigt hiermee dat de opgegeven personen ook effectief de werken zullen opvolgen. Wijzigingen in bezetting van deze posten kunnen enkel na schriftelijk akkoord van de bouwheer.

5. De inschrijver voegt bij zijn verzoek tot deelneming een ondertekend exemplaar van de NDA, zie bijlage. In het geval van meerdere juridische entiteiten die een gezamenlijk verzoek tot deelneming (in welke vorm dan ook) indienen, moet voor elke juridische entiteit een ondertekend exemplaar worden ingediend. De NDA moet worden ondertekend door een persoon die gemachtigd is om de juridische entiteit in dergelijke aangelegenheden te vertegenwoordigen.

Vereiste erkenning: D (Entreprises générales de bâtiments), classe 8

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/10/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 30/06/2022
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Plaatsbezoek vereist:

De inschrijver is verplicht een plaatsbezoek uit te voeren.

Volgende dagen zijn hiervoor alvast beschikbaar: dinsdag 07 juni 2022 om 10u00 of 08 juni 2022 om 10u00.

Op straffe van nietigheid van zijn offerte, is de inschrijver verplicht een plaatsbezoek uit te voeren.

Er mogen maximaal 2 personen per firma aanwezig zijn tijdens dit bezoek.

Door het feit dat hij zijn offerte indient, erkent de inschrijver dat hij ter plaatse is geweest en zich op de hoogte gesteld heeft van de bestaande toestand van de bouwplaats, de ligging, de omgeving en de toegangswegen. De inschrijver wordt dientengevolge geacht zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de omvang der aanneming en de moeilijkheidsgraad van de uit te voeren werken in de verschillende percelen met betrekking tot:

• De algemene coördinatie van de werken;

• De inrichting van de bouwplaats;

• De noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen op de werf;

• De mogelijkheden tot de aanvoer en het stockeren van bouwmaterialen;

• Het plaatsen van stellingen;

• De eventuele voorafgaande slopingswerken;

• De gebeurlijke aanbouw tegen en de bijhorende afwerkingen van bestaande constructies.

De afspraak voor een plaatsbezoek dient gemaakt te worden met mevr. Lieve Oris.

Tel.: 014 33 29 07

E-mail: lieve.oris@sckcen.be

De namen van de aanwezige personen (naam, firma, rijksregisternummer) moeten minstens 3 dagen op voorhand doorgegeven worden aan de contactpersoon.

Op de dag van het bezoek zal de inschrijver zich aanmelden bij de hoofdingang. De bewaking zal dan de contactpersoon verwittigen.

Het aanwezigheidsattest van het voorafgaand bezoek wordt door het SCK CEN ondertekend ter beschikking gesteld aan de kandidaat inschrijver. Een kopie van dit attest wordt bij de inschrijving gevoegd ter bewijs van het feit dat de inschrijver een plaatsbezoek heeft uitgevoerd.

De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte.

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Postadres: Bolivarplaats 20
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Ondernemingsrechtbank, Afdeling ANTWERPEN
Postadres: Bolivarplaats 20
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022