Bauleistung - 267648-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Vlijmen: Installeren van straatverlichtingsuitrusting

2022/S 098-267648

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Heusden
Nationaal identificatienummer: 58545766
Postadres: Julianastraat 34
Plaats: VLIJMEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5251ED
Land: Nederland
Contactpersoon: JM Pisters
E-mail: info@heusden.nl
Telefoon: +31 735131789
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.heusden.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025

Referentienummer: HEU2022-OVL
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45316110 Installeren van straatverlichtingsuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

De werkzaamheden voor de aan te besteden Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025 bestaan in

hoofdzaak uit:

a. vervangen, verplaatsen en/of bijplaatsen van lichtmasten en/of armaturen;

b. rapporteren van de verrichte werkzaamheden;

c. revisiegegevens verwerken.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 315 338.81 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.000.000

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 032-080998
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Vervanging OVL gemeente Heusden 2021-2025

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
01/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citytec B.V.
Nationaal identificatienummer: 24274516
Postadres: Nieuwland Parc 400
Plaats: ALBLASSERDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2952DD
Land: Nederland
E-mail: tom.de.vries@citytec.nl
Telefoon: +31 881002700
Internetadres: http://www.citytec.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 315 338.81 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 315 338.81 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Oost-Brabant
Postadres: Leeghwaterlaan 8
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5223 BA
Land: Nederland
E-mail: rechtbank@sHertogenbosch.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
16/05/2022