Bauleistung - 267651-2022

20/05/2022    S98

Nederland-Delft: Onderhoud van hoofdwegen

2022/S 098-267651

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
Nationaal identificatienummer: 362069499
Postadres: Derde Werelddreef 1
Plaats: Delft
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 2622 HA
Land: Nederland
Contactpersoon: Raymond Laros
E-mail: inkoopcentrum-IV@rws.nl
Telefoon: +31 887972800
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderhoud Dynamisch Verkeers Management (DVM) Wegkant West-Nederland Noord (ODW-WNN)

Referentienummer: Zaaknummer: 31166931
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233139 Onderhoud van hoofdwegen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanleiding van de aanbesteding is het aflopen van het contract met betrekking tot het Vast Onderhoud Dynamisch verkeersmanagement Keten (hierna VODK) voor het beheergebied van RWS West-Nederland Noord (hierna WNN) op 13 december 2022.

Het nieuwe contract borgt het dagelijks functioneren en optimaal presteren van de DVM-assets die behoren tot het Hoofdwegennet dat in beheer is bij WNN. Deze borging vindt op een dusdanige wijze plaats dat de Verkeerscentrale NoordWest- Nederland (hierna VC NWN) haar verkeersmanagementtaken kan uitoefenen. Deze DVM-assets dragen bij aan de beschikbaarheid, betrouwbaarheid en veiligheid van het Hoofdwegennet.

Als belangrijkste uitgangspunt geldt dat het nieuwe contract uiterlijk in werking treedt op de datum van het aflopende huidige contract. De transitiefase start op 14 juni 2022 en de beheerfase start op 14 december 2022.

Voor nadere informatie zie de Aanbestedingsleidraad.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 14 789 335.47 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45317000 Overige elektrische installatiewerkzaamheden
50230000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

NL

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie aanbestedingsleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 80
Prijs - Weging: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel van deze inkoop is een Overeenkomst met één aannemer voor een contractperiode van 5 jaar met een eenmalige optie tot een verlenging van 2 jaar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 174-452880
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Onderhoud Dynamisch Verkeers Management (DVM) Wegkant West-Nederland Noord (ODW-WNN)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/05/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vialis B.V.
Nationaal identificatienummer: 34117661
Postadres: Loodsboot 15
Plaats: HOUTEN
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3991 CJ
Land: Nederland
E-mail: michel.alberts@vialis.nl
Telefoon: +31 655783050
Fax: +31 306943555
Internetadres: http://www.vialis.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 378 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 14 789 335.47 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Beroepsprocedures
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: info@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2022