Bauleistung - 267750-2022

20/05/2022    S98

Hrvatska-Zagreb: Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje

2022/S 098-267750

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE
Nacionalni registracijski broj: 43664740219
Poštanska adresa: SAVSKA CESTA 28
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Marijana Šperanda
E-pošta: javna.nabava@sduosz.hr
Telefon: +385 16172530
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.sduosz.hr
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Izvođenje radova izgradnje 6 (šest) tipskih višestambenih zgrada na području Petrinje i Gvozda (OPKK, KK.12.1.1.02.0001)

Referentni broj: O-G-S-42/22
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenja radova izgradnje 6 (šest) tipskih višestambenih zgrada u Petrinji i Gvozdu

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 75 247 335.80 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 1 – 4 višestambene zgrade u Petrinji

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Petrinja

II.2.4)Opis nabave:

Izgradnja 4 višestambene zgrade u Petrinji

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta stručnjaka / Ponder: 30%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima“, KK.12.1.1.02.0001, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (

II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

GRUPA 2 – 2 višestambene zgrade u Gvozdu

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45200000 Radovi na objektima ili dijelovima objekata visokogradnje i niskogradnje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR028 Sisačko-moslavačka županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Topusko

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova izgradsnje 2 višestambene zgrade u Gvozdu

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Kriterij kvalitete - Naziv: Kvaliteta stručnjaka / Ponder: 30%
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 60%
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: da
Broj ili uputa na projekt:

Projekt „Uklanjanje i izgradnja zamjenskih stambenih jedinica u vlasništvu RH na potresom pogođenim područjima“, KK.12.1.1.02.0001, u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (

II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2022/S 036-091867
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Lavčević d.d.
Nacionalni registracijski broj: 71421617824
Poštanska adresa: Bihaćka 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Lavčević - inženjering d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 61073136920
Poštanska adresa: Bihaćka 2
Mjesto: Split
NUTS kod: HR0 Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: irena.melvan@lavcevic-inz.hr
Telefon: +385 21407410
Telefaks: +385 21407444
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 47 300 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 52 270 443.86 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
16/05/2022
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 6
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 4
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 1
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 6
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 66952197279
Poštanska adresa: Industrijska 30
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
E-pošta: ured.uprave@presoflex-gradnja.hr
Telefon: +385 34440800
Telefaks: +385 34440910
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 20 300 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 22 976 891.94 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
17/05/2022